Diversiteit & inclusie

Inclusieve werving & selectie voor een betere publieke sector

De publieke sector draagt in belangrijke mate bij aan het bevorderen van een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen. Om de kloof tussen klanten en publieke organisaties te overbruggen en iedereen zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen, is het van belang dat de klanten zich herkennen in de organisatie en ervaren dat het aanbod en de dienstverlening afgestemd zijn op hun behoeften en wensen.

Inclusieve werving en selectie helpt organisaties een betere afspiegeling te zijn van de klanten en burgers die zij bedienen. Door inclusieve werving en selectie wordt de diversiteit in het personeelsbestand, het leidinggevend en toezichthoudend kader vergroot. Meer diversiteit draagt bij aan betere besluitvorming, meer innovatie en creativiteit, een betere klantbediening en behoud van talentvolle medewerkers.

Aardoom & de Jong helpt de publieke sector meer divers en inclusief te zijn. Dit doen we door jarenlange ervaring op het gebied van werving en selectie in de publieke sector te combineren met specifieke kennis en ervaring van diversiteit en inclusie. Dit leidt tot een uniek aanbod van training, begeleiding en advisering en coaching voor de publieke sector.

Training Inclusief werven en selecteren

Als je een gevarieerder aanbod wilt aan kandidaten, zul je de wervings- en selectieprocessen moeten aanpassen. Maar hoe? Waar vind je de juiste kandidaten? Hoe vinden deze kandidaten jou als interessante werkgever? Hoe voorkom je afwijzing op basis van onbewuste vooroordelen en aannames? In de trainingssessie Inclusief werven en selecteren komen al deze vragen aan bod. De duur, opzet en vormgeving van de training is maatwerk, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever.

Begeleiding bij inclusief werven en selecteren

HR-professionals, zoals HRM-managers, adviseurs en recruiters, maar ook werving- en selectiecomités worstelen nogal eens met de vraag hoe nu concreet invulling te geven aan diversiteit en inclusie. Waar begin je, en hoe overtuig je de opdrachtgevers, zoals managers, directieleden of toezichthouders van de meerwaarde van diversiteit? Want het gaat om kwaliteit toch, en hoe verhoudt zich dat dan tot kiezen voor diversiteit? In het begeleidingstraject wordt samen met de professional(s) nauwkeurig in beeld gebracht waar de weerstanden liggen en hoe daar mee om te gaan. Afhankelijk van de complexiteit bestaat een begeleidingstraject uit één of meerdere ondersteunende gesprekken.

Advisering: van beleid naar uitvoering

Beleid en praktijk op het gebied van diversiteit en inclusie liggen soms ver uit elkaar. De goede wil is er, maar in de praktijk verandert er niets. Beleidsplannen belanden in de la en mooie voornemens worden niet in uitvoering genomen. In een adviestraject staat de vraag centraal hoe je van plan naar uitvoering gaat. In een analysetraject wordt nagegaan waarom de organisatie (meer) diversiteit en inclusie wil, wat het doel is, wat er (inmiddels) gedaan is en waarom het (nog) niet tot resultaten leidt. Het advies geeft een aantal concrete handvatten waarmee de organisatie zelf verder stappen kan zetten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van Inclusief werven en selecteren contact op met Philippe de Jong
Aardoom & de Jong is in de volgende branches binnen de publieke sector actief:

Zorg

 • Ziekenhuizen
 • GGZ
 • VVT
 • Ouderenzorg
 • Jeugd

Onderwijs

 • PO
 • VO
 • MBO / ROC
 • HBO
 • WO
 • Opleidingsinstituten

ZBO's

Decentrale overheid

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen

Rijksoverheid

Rechtbanken

Goede doelen
Woningbouwverenigingen

Cultuur

Welzijn