Externe begeleiding van zelfevaluatie

voor raden van toezicht en raden van commissarissen

Eén van de principes van good governance is dat bestuurders en toezichthouders investeren in hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het team. Toezichthouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun functioneren en het ontwikkelen van eigen professionaliteit en deskundigheid. De jaarlijkse zelfevaluatie is een belangrijk moment om te reflecteren en onderling vooruit te kijken of onder begeleiding van een extern deskundige. 

Aardoom & de Jong heeft de deskundigheid en ervaring om de zelfevaluatie te begeleiden.

Externe begeleiding van zelfevaluatie

Begeleiding van zelfevaluatie is een combinatie van terugkijken en evalueren en van voortuitkijken en ontwikkelen. Wij bieden u daarbij begeleiding van het proces en kunnen deskundigheid en ervaring toevoegen aan dilemma’s en vraagstukken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om teamontwikkeling, stijl van toezichthouden en evaluatie van het functioneren van de raad. Daarnaast moet er ook een toets plaatsvinden of er voldaan wordt aan de formele governance-eisen.

Aanpak zelfevaluatie

Informatie
Ter voorbereiding van de zelfevaluatie bestuderen wij de relevante documenten van de organisatie zoals jaarverslagen, statuten, reglementen, strategiedocumenten, verslagen van de vergaderingen, profielen en verslagen van eerdere evaluaties.

Interviews
Wij interviewen alle leden van de raad, de bestuurder en indien gewenst directieleden, bestuurssecretaris en andere relevante personen. Wij maken ter voorbereiding op deze interviews een overzicht van onderwerpen die aan de orde zullen komen (uitgaande van de governancecode, regelgeving et cetera) en nemen daarin de specifieke vraagstukken van de raad en de organisatie mee.

Analyse
Op basis van de uitkomsten van de interviews stellen wij een analyse op. Deze analyse geeft een beeld van overeenkomsten en verschillen tussen de geïnterviewden. Tevens komen dilemma’s, tegenstrijdigheden en andere aandachtspunten aan de orde. De analyse heeft tot doel het gesprek in de raad te faciliteren en aan te scherpen.

Evaluatiegesprek
Onze analyse vormt de basis voor het gesprek in de raad van een halve dag, waarin wij de belangrijkste bevindingen met u bespreken.
Op basis van het gesprek en de conclusies kan de raad een concrete ontwikkelagenda opstellen. De zelfevaluatie is zodoende een belangrijk instrument om het toezicht te professionaliseren.

Alles nog eens rustig nalezen?

Download hier de brochure 'Externe begeleiding van zelfevaluatie voor raden van toezicht en raden van commissarissen'. 

Meer weten?

Neemt u dan contact op met één van onze consultants:

Ans CuijpersPhilippe de Jong en Jan Kees Meijers

Aardoom & de Jong is in de volgende branches binnen de publieke sector actief:

Zorg

 • Ziekenhuizen
 • GGZ
 • VVT
 • Ouderenzorg
 • Jeugd

Onderwijs

 • PO
 • VO
 • MBO / ROC
 • HBO
 • WO
 • Opleidingsinstituten

ZBO's

Decentrale overheid

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen

Rijksoverheid

Rechtbanken

Goede doelen
Woningbouwverenigingen

Cultuur

Welzijn