Inspiratiebijeenkomsten

Inspiratiebijeenkomsten

Met enige regelmaat organiseert Aardoom & de Jong op onze kantoren in Utrecht, Zwolle en Eindhoven inspiratiebijeenkomsten waar toonaangevende sprekers in een select gezelschap actuele thema’s en ontwikkelingen bespreken.

Aankomende bijeenkomsten

“HR VAKMANSCHAP IN DE ZORG"

Donderdag 21 november 2019: 16.00 - 19.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur), Aardoom & de Jong Zwolle, Ter Pelkwijkpark 18, te Zwolle.

"WAARZEGGERS IN HET ONDERWIJS"

Donderdagmiddag 6 februari 2020 in Utrecht

Hieronder vindt u de onderwerpen en gastsprekers van eerdere bijeenkomsten.

“ LEIDERSCHAP EN ZELFORGANISATIE"

Donderdagmiddag 26 september in Utrecht

Welke competenties heeft de moderne leider binnen de publieke sector nodig om de medewerkers te inspireren en te laten groeien en wat kan er wel en niet met zelforganisatie.

Begrippen als verbinding, plezier, loslaten, verantwoordelijkheid, kwetsbaarheid en vertrouwen komen aan de orde in een persoonlijke visie op modern leiderschap. Uiteraard gaat dit op een interactieve manier waarbij er alle gelegenheid is vragen te stellen en een eigen inbreng te hebben.

Sprekers: 

  • Frank van Dooren was tot voor kort Directeur Bestuurder bij Woningcorporatie ZVH en is trainer en gastdocent bij o.a. de Baak.
  • Simone Woudenberg zal haar ervaringen delen met zelforganisatie en leiderschap bij Buurtzorg.  

“DE KRACHT VAN DIVERSITEIT EN INCLUSIE: JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOOR HEBT"
Donderdag 23 mei in Eindhoven

In ons nieuw geopende locatie vindt plaats de inspiratiebijeenkomst met als thema: “De kracht van diversiteit en inclusie: je gaat het pas zien als je het door hebt”.

Steeds meer organisaties streven naar een cultuur van inclusie en diversiteit. De focus op ‘beperkingen’ dooft langzaam uit en daarvoor in de plaats ligt er steeds meer accent op ‘mogelijkheden’ en ‘talenten’. Ongeacht sekse, afkomst, leeftijd, gender of handicap. Dat vraagt om spannende en soms onorthodoxe keuzes.

Sprekers:
*Roeli Pot is Global Expert Diversity & Inclusion bij Rabobank en Associate partner bij Aardoom & de Jong. Zij is expert op het gebied van diversiteit en inclusie en weet welke randvoorwaarden ingevuld moeten worden om diversiteit en inclusie mogelijk te maken in een organisatie.

*Danielle Schreurs is eigenaar van FutureMap. Als trendwatcher verkent ze de toekomst van werken en leren. Speciaal voor deze inspiratiesessie geeft ze een trendpresentatie met een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie.

*Marjo Smulders is Directeur MICT Informatie- en Communicatietechnologie in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Als vrouw in een ICT omgeving en met een senior management functie, weet zij wat diversiteit en inclusie in de praktijk betekent.

EEN SUCCESVOLLE OVERSTAP NAAR EEN ANDERE SECTOR, WAT HEB JE NODIG?
Woensdag 10 april 2019 in Utrecht

De eerste netwerkbijeenkomst vindt plaats op 10 april 2019. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor financieel (eind)verantwoordelijken en senior professionals in de publieke sector.
Zij gaan met elkaar, onder begeleiding van een deskundige gespreksleider in gesprek over een specifiek thema.

In de eerste bijeenkomst gaat Mattheus Wassenaar in op de vraag: Een succesvolle overstap naar een andere sector, wat heb je nodig?

Spreker:
Mattheus Wassenaar is bestuurder in de zorg, werkte als concerncontroller bij de rijksoverheid en is als hoofddocent Public Controlling verbonden aan het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam.

LEIDINGGEVEN AAN SNEL VERANDERENDE ORGANISATIES
Donderdag 11 april 2019 in Utrecht

Leidinggeven aan organisaties die in korte tijd een grote verandering doormaken. Denk daarbij aan sterke groei of krimp, maar ook aan het in korte tijd optuigen van een projectorganisatie. Hoe speel je als publieke organisatie in op veranderingen in de samenleving? Wat betekent dat voor je organisatie? Wat vergt dit van je eigen leiderschap? Peter Siebers en Wim van der Weegen komen hierover meer vertellen in deze inspiratiebijeenkomst.

Sprekers:
*Peter Siebers, nu nog lid van de Raad van Bestuur van het COA. Per 1 mei 2019 begint Peter aan een nieuwe uitdaging. Hij wordt dan bestuurslid van het Zorginstituut Nederland.
*Wim van der Weegen, Plaatsvervangend secretaris-directeur / hoofd Bestuurlijke Zaken, Advies en Communicatie bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

INZET SOCIALE ROBOTS, DE WERKNEMERS VAN DE TOEKOMST 
Donderdag 28 Maart 2019 in Zwolle 

De toepassingen van robots in werksituaties neemt zienderogen toe, evenals de discussie over de moraliteit ervan. In het publieke domein vinden al geruime tijd experimenten plaats. Zo wordt de robot bijvoorbeeld ingezet om de sociale eenzaamheid van mensen/ouderen te doorbreken, mensen te activeren of voor simpele ondersteuning bij ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’.
Maar hoever gaan we? Wat zijn de ervaringen tot heden? Wat verwacht je aan toekomstige effecten van inzet van robots? Hoe verhoudt zich dat tot de zogenaamde doemscenario's waarin 'de mensheid verdrongen wordt door robots'?
Sprekers:
*Lea Bouwmeester, voormalig 2e Kamerlid, sr. adviseur zorg transformatie, digitale vaardigheden, e-health en voorzitter e-health redactieraad die de mogelijkheden laten zien die zorg en ict kan bieden aan het verhogen van kwaliteit van leven voor mensen. Zij komt spreken over de ontwikkelingen, scenario's en moraliteit van de inzet van social robots.
*Xenia Kuiper, Zorg Innovator/ Programmamanager Sociale Robotica, werkzaam bij oa. St. Philiadelphia op inzet robotica. Zij gaat haar ervaringen delen met de inzet van robots bij Stichting Philadelphia en zal Robot PHI mogelijk demonstreren.
Locatie en tijdstip: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle, op donderdag 28 maart 2019 van 15:30 - 18:30 uur.

AFSCHAFFEN BEOORDELING! ZINVOL OF NIET?
Donderdag 24 januari 2019 in Utrecht

"Geen beoordeling op basis van cijfers of schaal. Goed presteren is de norm. De beloning wordt ontkoppeld van de beoordeling." Dat is een van de onderdelen van het nieuwe performance development bij Achmea. Wat kunnen wij daar binnen de publieke sector van leren?

Sprekers:

  • Egmond Borchdorff, Directeur HR Beleid en Arbeidsmarkt Achmea Groep
  • Robert Boulogne, Manager HR beleid Achmea

Egmond Borgdorff en Robet Boulogne komen ons daar op donderdag 24 januari meer over vertellen. Wat betekent zo'n besluit voor organisatie, managers, medewerkers en HR en waar liggen de kansen en valkuilen.

 

VORMGEVEN VAN DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER, GEEN SINECURE
Donderdag 18 oktober in Zwolle

Organisaties streven naar meer diversiteit, omdat erkend wordt dat dit op de werkvloer meer creativiteit, innovatiekracht, betere teamprestaties en legitimiteit brengt. Maar om deze vruchten te plukken van een diverser personeelsbestand, zullen verschillen daadwerkelijk omarmd moeten worden. Inclusie dus, en dat vraagt wat van organisaties. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst nemen twee sprekers u mee in de kansen én uitdagingen van diversiteit en inclusie, en dagen zij u uit actief na te denken over wat dit betekent voor uw organisatie.

Sprekers:
Mardjan Seighali, Directeur - Bestuurder, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Peter Lindenburg, Directeur Handhaving UWV

Mardjan Seighali legt de deelnemers een dilemma voor. Werkgevers en werkzoekende hoogopgeleide vluchtelingen weten elkaar moeilijk te vinden, terwijl zij elkaar vaak veel te bieden hebben. Wat is ervoor nodig om deze verbinding soepeler tot stand te brengen en bestaande obstakels weg te nemen? Wat hebben gevluchte professionals te bieden en aan welke begeleiding hebben zij behoefte tijdens de beginperiode in Nederland? Welke hobbels kan een werkgever verwachten en hoe ga je daarmee om? Een interactieve sessie over inclusief HR-beleid, kansen en mogelijkheden voor werknemers en werkgevers.

Peter Lindenburg zal ons vanuit zijn persoonlijke ervaringen vertellen over multiculturele diversiteit en het belang daarvan vanuit maatschappelijk, overheids-, en persoonlijk perspectief. Vervolgens zal hij meer inzoomen op wat dit betekent voor overheidshandelen en vertrouwen. Peter gaat graag met u in gesprek over wat er nodig is om dit onderwerp verder te brengen in het denken en handelen van de overheid.

Beide sprekers hebben aangegeven graag in interactie te gaan met het publiek, bereid u dus voor op een aansprekende en dynamische inspiratiebijeenkomst.

Locatie en tijdstip: Ter Pelkwijkpark 18 te Zwolle, op donderdag 18 oktober 2018 van 15:30 - 18:00

 

HET ONZEKERE VOOR HET ZEKERE: TWEEBENIG BESTUREN IN DE ZORG
Donderdag 27 september 2018

De gastspreker(s):

Prof. dr. Richard Janssen, bijzonder hoogleraar 'Bestuur en Management van instellingen in de gezondheidszorg'

Zorgorganisaties hebben te maken met toenemende onzekerheden. De institutionele zekerheid die de zorg ooit kenmerkte, is langzaam vervangen door een dynamiek die wordt veroorzaakt door vele beïnvloedende factoren. Zo zijn met de introductie van de marktwerking veel verantwoordelijkheden naar zorgorganisaties gebracht, zoals het werken met integrale tarieven en het contracteren met verzekeraars en gemeenten.

Door de toegenomen verantwoordelijkheden en onzekerheden en door de complexiteit van de omgeving is het besturen van een zorgorganisatie steeds uitdagender geworden. Een bestuurder in de zorg moet ‘tweebenig’ kunnen besturen: enerzijds het huis op orde houden en anderzijds kunnen vernieuwen. Daarbij is belangrijk alle belanghebbenden mee te nemen in de plannen en koers van de organisatie. En een cultuur te bevorderen van leren, experimenten en innoveren.

Locatie en tijdstip: Maliebaan 108 te Utrecht, van 15:30 - 18:00

EXTERN TOEZICHT: EEN NOODZAKELIJK KWAAD OF KANS OP VERBETERING?
Donderdag 7 juni 2018

De wereld verandert. Nieuwe technologieën, internationalisering en de politiek en media die steeds kritischer zijn. Het werkveld waarin toezichthouders opereren, verandert dus ook. Of daarmee de rol van de toezichthouder verandert, is een vraag waar wij graag met u over van gedachten wisselen. Hoe ziet het hedendaagse toezicht er uit? Behoort extern toezicht het maatschappelijk belang te dienen of is de verantwoordelijkheid van de toezichthouder enkel het bewaken van de afgesproken regels?

Tijdens de inspiratiebijeenkomst zullen twee uitstekende sprekers u meenemen in de wereld van het extern toezicht:

MONIQUE VOGELZANG, Inspecteur-generaal van het Onderwijs

ROB VAN LINT, Inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Locatie en tijstip: Maliebaan 108 te Utrecht, van 15.30 - 18.00


DE VALKUILEN VAN E-HEALTH VOORBIJ? (LOCATIE ZWOLLE)
Donderdag 22 maart 2018

De gastsprekers:

Bas Leerink, voorzitter RvB Medisch Spectrum Twente (MST) en lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVenS)

Lea Bouwmeester, vml lid 2e kamer, directeur Nederlandse Diabetes Federatie en eHealth bij ECP

Het gebruik van E-health behandelingen wordt van verschillende zijde gepropageerd als effectieve behandelwerkwijze welke ook de nodige financiele besparingen kan opleveren. Het vormgeven ervan heeft veel gevergd van zorgorganisaties, verzekeraars, zorgprofessionals, IT managers en, last but not least, cliënten. Is het de moeite waard geweest?

Locatie en tijdstip: Eekwal 10 te Zwolle, van 15.30 - 19.00

WIE HEEFT ZORG VOOR ONZE JEUGD?
Donderdag 22 februari 2018

De gastsprekers:

Rob van Dam, Bestuurder bij Kenter Jeugdhulp en lid RvT GGZ Westelijk Noord-Brabant

Jan Menting, Voormalig bestuurder Yulius GGZ, thans ambassadeur Zorglandschap voor de specialistische jeugd (onderdeel VNG)

In 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. De Jeugdwet heeft de verantwoordelijk voor de jeugdzorg verplaatst van het Rijk, de provincies en gemeenten naar enkel de gemeenten. Gemeenten en jeugdzorgaanbieders hebben nu de verantwoordelijkheid en ambitie zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren. De invoering van de Jeugdwet heeft geleid tot verschillende uitdagingen in het organiseren van jeugdhulp.

Hoe ziet de nieuwe jeugdzorg eruit en hoe functioneert het tot nog toe? Tegen welke obstakels lopen de gemeenten en zorgaanbieders aan en wat hebben aanbieders aan het ondersteuningsteam? Welke “lessons learned” zijn er te delen?

Locatie en tijstip: Maliebaan 108 te Utrecht, van 15.30 - 18.00

TECHNOLOGIE IN HET PUBLIEKE DOMEIN 
Donderdag 18 januari 2018


De gastsprekers:

Perry van der Weyden, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening en CIO Rijkswaterstaat
Wim Sijstermans, Lid RvB/CIO van de Nederlandse Zorgautoriteit en tevens was hij van 2013 tot 2015 Chief Technology Officer Rijk


De samenleving transformeert in rap tempo ten gevolge van digitalisering en buitengewoon grote technologische ontwikkelingen. Deze veranderingen geven organisaties vele mogelijkheden. Denk aan het eenvoudiger verwerken van grote hoeveelheden informatie. Maar er zijn ook de nodige uitdagingen zoals de privacy en het met minder mensen op peil houden en bij voorkeur verbeteren van de dienstverlening.

Publieke organisaties kunnen van deze ontwikkelingen profiteren, maar zij ondervinden geregeld obstakels bij de digitalisering van hun organisatie. Met deze inspiratiebijeenkomst, op 18 januari aanstaande, hoopt Aardoom & de Jong u inzicht te bieden in de wijze waarop technologie in de publieke sector maatschappelijke meerwaarde kan bieden. Tijdens deze bijeenkomst zal er ook aandacht worden geschonken aan de laatste ontwikkelingen betreffende technologie binnen het publieke domein.

Perry van der Weyden is hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening en CIO Rijkswaterstaat. Hij zal spreken over hoe Rijkswaterstaat in de digitale transformatie (nieuwe) technologieën inzet om te zorgen voor een toekomstgerichte en wendbare organisatie die steunt op een robuuste, veilige en flexibele Informatievoorziening.

Wim Sijstermans is lid van de Raad van Bestuur bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Hij zal spreken over de wijze waarop technologie wordt ingezet bij uitvoering van de taken van de NZa.

ZORG EN INNOVATIE, EEN INGEWIKKELD SPEL?
Donderdag 5 oktober 2017

Innovatie is de drijvende kracht achter onze samenleving. Van zorg tot sport, iedere sector is onderhevig aan innovatie en is erbij gebaat te vernieuwen. In deze bijzondere inspiratiebijeenkomst zal er vanuit verschillende invalshoeken worden ingezoomd op innovatie.

Hoe kan een groot ziekenhuis concurreren met de kleine klinieken? Hoe gaan we om met technologische veranderingen in de zorg? Welke risico’s brengen deze veranderingen met zich mee en wat kunnen zorg en voetbal van elkaar leren?

Op 5 oktober 2017 komen er drie sprekers met verschillende achtergronden spreken over innovatie en de risico’s en mogelijkheden die dit met zich meebrengt.

Onze gastsprekers zijn:
- Bert van Oostveen, Oud-voorzitter KNVB en toernooidirecteur EK vrouwen 2017
- Jeroen Kemperman, Senior-Manager bij Achmea en auteur van 'Briljante Businessmodellen'
- Annelies Bredenoord, lid Eerste Kamer en lid De Jonge Akademie van de KNAW

CUSTOMER JOURNEY: NIEUW SPEELTJE OF ZINVOL INSTRUMENT
Donderdag 14 september 2017

14 september vanaf 16.00 tot 19.00 is het zover, de eerste inspiratiebijeenkomst op onze vestiging te Zwolle met als onderwerp: Customer Journey

Het meten van klanttevredenheid en zicht krijgen op verwachtingspatronen. Enkele lastige vraagstukken. Kunnen zorgorganisaties leren van ervaringen van organisaties uit andere domeinen op dit terrein?! Wat doen ze zelf om meer zicht en grip te krijgen op wat klanten vinden en willen? Erik Wiechers (CEO DTG en voormalig boardmember Ziggo) over zijn ervaringen met CJ en zorgbestuurder Peter Drenth van Zorggroep Groningen over het hanteren van marketingtools binnen de zorg.

TOEZICHT ALS BEROEP
Donderdag 18 mei 2017

Toezichthouders opereren in een snel veranderende omgeving die toeneemt in complexiteit. Om naleving te stimuleren en gedrag te beïnvloeden, om risico’s te verminderen en werkelijk effectief te zijn, dient de toezichthouder gezag op te bouwen en uit te stralen.

Het traditionele toezicht, gericht op formele regelgeving, handhaving en sanctionering, beweegt zich in de richting van moderner toezicht. Moderne toezichthouders maken in toenemende mate gebruik van moderne technieken, nieuwe toezichtstrategieën en het stimuleren van zelfregulering. Daarnaast wordt er meer nadruk gelegd op naleving door gedragsbeïnvloeding.

In gesprek met Theodor Kockelkoren (Partner bij McKinsey & Company, oud-bestuurder van de Autoriteit Financiële Markten en schrijver van het boek 'Toezicht als beroep') en Philippe Sprenger (Managing Director bij Berenschot).

VERANDERINGEN IN HET SOCIALE DOMEIN: WAT LEVEREN ZE OP?
Donderdag 9 februari 2017

Wat is er veranderd sinds de decentralisaties in het sociale domein van start zijn gegaan. Welke effect heeft dit op de rol van gemeentelijke overheden en wat is de impact, ook van de budgettaire consequenties, op organisaties die in het publieke domein haar maatschappelijke rol proberen vorm te geven. En hoe raakt dit kwetsbare groepen in de samenleving.

In gesprek met Cornel Vader (Landelijk directeur Leger des Heils) en Erik Dannenberg (Voorzitter Divosa en Voorzitter NVTZ).

TOEKOMST VAN HET PENSIOENSTELSEL
Donderdag 22 september 2016

In deze bijzondere inspiratiebijeenkomst gaan Albert Vink en Sybrand Nauta in op dilemma's die betrekking hebben op de gevolgen voor werkgevers en werknemers van de wijzigingen in het pensioenstelsel op de korte en de langere termijn. Sybrand is Directeur Bestuursbureau Pensioenfonds Achmea. Albert is Bestuurder Pensioenen bij ABVAKABO FNV en tevens lid van het bestuur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Wat is de zin en onzin van de huidige dekkingsgraad? Pensioenbreuk. kans of bedreiging? Zijn jongeren in het huidige systeem slechter af dan de ouderen of juist andersom? Deze en andere vragen staan centraal in onze bijeenkomst.

SCHAALVERGROTING IN DE PUBLIEKE SECTOR
Donderdag 23 juni 2016

“Schaalvergroting in de publieke sector te ver doorgeschoten” stelt professor Jos Blank, hoogleraar aan de Erasmus universiteit en TU Delft in zijn oratie. Hij gaf zijn oratie de titel ”illusie over fusie” mee. De schaalvergroting is te ver door geschoten, is zijn conclusie na dertig jaar onderzoek naar de doelmatigheid van de publieke sector. Niet alleen zijn de kosten opgelopen en is de bereikbaarheid afgenomen, de kwaliteitsvoordelen die fusies zouden opleveren zijn niet aangetoond. Wel is er zoiets als een optimale schaal, zegt hij, ‘die per beleidsterrein kan verschillen”.

In onze bijeenkomst in juni zijn er twee bestuurders te gast, die ieder vanuit hun eigen ervaring en hun organisatieperspectief reflecteren op de conclusies van Jos Blank.

Sprekers: Jef Pelgrims en Jeanette Noordijk

INNOVATIE IN DE (SEMI)PUBLIEKE SECTOR
Donderdag 25 februari 2016

Innoveren is een begrip dat al een vijftiental jaren ons vooraan op de tong ligt, ook in de (semi)publieke sector. Innoveren is overleven in een tijdperk waarin technologische vernieuwingen over elkaar heen buitelen. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om technologische vernieuwing: sociale innovatie is minstens van even groot belang. Gastspreker: Luke Disney (CEO North Star Alliance) en Jeroen Kemperman (Senior Manager Strategy, Programs, Investments and Lessons bij de divisie Zorg & Gezondheid van Achmea).

GOVERNANCE EN INTEGRITEIT IN DE CORPORATIESECTOR
Donderdag 23 april 2015

Vanaf 2009 zijn er bij meerdere woningcorporaties incidenten naar buiten gekomen die betrekking hadden op fraude of zelfverrijking. Juist bij woningcorporaties is integriteit een belangrijke waarde. Zij hebben immers een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Goed bestuur en integriteit zijn bovendien onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Woningcorporatie Rochdale, als één van de meest besproken woningcorporaties, heeft nadat er in 2009 sprake was van een misstand op het niveau van de Raad van Bestuur, ingrijpende maatregelen getroffen. Het instellen van een onafhankelijke integriteitscommissie was één van deze maatregelen. In deze bijzondere intervisiesessie maken Johanna Räkers en Nico Overdevest u deelgenoot van de wijze waarop Rochdale heeft getracht integer en maatschappelijk verantwoord gedrag te borgen én te managen bij deze organisatie.

Sprekers:
- Johanna Räkers (o.m. vice-voorzitter Integriteitscommissie Rochdale)
- Nico Overdevest (Raad van Bestuur Rochdale)

GOOD GOVERNANCE BINNEN DE PUBLIEKE SECTOR
Donderdag 12 februari 2015

Het opstellen van de corporate governance code in 2003 door de commissie Tabaksblat resulteerde, onder andere, in afgeleide codes voor de (semi-)publieke sector. In 2010 verscheen op initiatief van ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en VGN de Zorgbrede Governancecode. Mede ingegeven door de ontwikkelingen rondom de normering van topinkomens voor bestuurders in de publieke sector hebben de universiteiten in 2013 een eigen code opgesteld.

In deze bijzondere intervisiesessie gaan Trudy Prins en Karl Dittrich nader in op de stand van zaken rondom “good governance” en het toepassen van best practices anno 2015 in respectievelijk de academische wereld en zorgsector.

Sprekers:
- Trudy Prins (Voorzitter RvB De Rijnhoven, Voorzitter RvT Koraalgroep, Lid RvT BNN/VARA)
- Karl Dittrich (Voorzitter VSNU, vereniging van universiteiten)