Voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is Aardoom & de Jong op zoek naar een dijkgraaf met een toekomstgerichte en brede visie. Een verbinder bij uitstek, die de praktijk van het waterbeheer kan koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen. 

Dijkgraaf (Vervuld)

Vervuld

Wat houdt de functie van dijkgraaf in?

Als dijkgraaf bent u voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur (AB, DB). Daarmee bent u in belangrijke mate verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming. U bewaakt het democratische proces en heeft de zorg voor de bestuurlijke integriteit. Vanuit de wettelijke rol en de verantwoordelijkheid als voorzitter van het DB, behartigt u tevens de portefeuille crisisbeheersing. Bij (dreigende) rampen of gevaar heeft u bijzondere bevoegdheden.

De dijkgraaf vertegenwoordigt het waterschap regionaal, provinciaal en landelijk. In juridische en communicatieve zin vertegenwoordigt u HHNK. Samen met de secretaris-directeur zorgt u voor een goede interactie tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Bij waterschapsverkiezingen (15 maart 2023) fungeert de dijkgraaf als voorzitter van het stembureau. Dat houdt in dat u bestuurlijk verantwoordelijk bent voor een goed verloop van deze verkiezingen.

Wat zijn de opgaven voor de toekomst?

HHNK staat voor een aantal grote uitdagingen. Klimaatverandering en zeespiegelstijging bepalen in belangrijke mate het toekomstige werk van het waterschap. Ook de energietransitie, de rol van water en bodem in de ruimtelijke ontwikkelingen, waterkwaliteit (waaronder de KRW) en biodiversiteit brengen vraagstukken met zich mee die het werk raken. Daarbij speelt de vraag hoeveel middelen HHNK daarvoor kan en wil inzetten natuurlijk ook een rol, zodat de lasten voor de ingezetenen zijn op te brengen.

Communicatie met de omgeving is een vanzelfsprekend onderdeel van het werk bij HHNK. Participatie van burgers en bedrijven biedt kansen. Hierbij past een actieve, naar buiten gerichte en sensitieve dijkgraaf die leiding kan geven aan veranderingen, deze kan managen en tegelijk als bestuurder met onzekerheden kan omgaan en soms ook zaken moet kunnen loslaten.

Wat brengt u mee?

Als nieuwe dijkgraaf herkent u zich in de volgende persoonsomschrijving:

 • boegbeeld;
 • onafhankelijk en onpartijdig;
 • benaderbaar en toegankelijk;
 • bruggenbouwer, verbindende kwaliteiten zowel intern (DB, AB) als extern;
 • besluitvaardig, doortastend en crisisbestendig.

Daarnaast beschikt u over de volgende ervaring en capaciteiten:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime bestuurlijke ervaring met en bedreven in het leiden van besluitvormingsprocessen in complexe belangenafwegingen;
 • affiniteit met watervraagstukken is een vereiste, kennis hiervan een pré;
 • brede en toekomstgerichte visie op de opgaven waar HHNK voor staat;
 • brengt een breed en vitaal relevant netwerk met zich mee en kan dit verder uitbouwen.

HHNK

Ruim achthonderd enthousiaste waterschappers werken dagelijks aan veilig, schoon en voldoende water. Daar zorgt HHNK voor in Noord-Holland in het gebied boven het Noordzeekanaal, inclusief Texel. Door het beheer, onderhoud en het versterken van 1.400 km aan dijken, duinen en andere waterkeringen maakt het hoogheemraadschap het mogelijk dat daar 1,2 miljoen mensen kunnen wonen. Dat is best bijzonder, want 90% ligt onder zeeniveau. HHNK versterkt grote dijken zoals de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam maar ook kleinere polderdijken.

Naast het beheren van dijken, wordt er ook gezorgd voor voldoende water. Met honderden gemalen draagt HHNK zorg voor het juiste waterpeil in sloten en vaarten. Als het veel regent, wordt het overtollige water weggepompt en als het lang droog is, laat HHNK water uit het IJssel- en Markermeer de sloten instromen. Omdat we als gevolg van klimaatverandering te maken hebben met drogere zomers en extreme regenbuien, legt het hoogheemraadschap waterbergingen aan die zorgen voor de opslag van water. In natte periodes kunnen we hier water kwijt, in droge kunnen we eruit putten.

Een derde belangrijke taak is het schoon maken van het afvalwater van de inwoners en bedrijven in het werkgebied. Jaarlijks zuivert HHNK zo'n 100.000.000 kubieke meter water op 15 rioolwaterzuiveringen. Dit gebeurt met behulp van goede bacteriën, waarna het gezuiverde water weer schoon de sloten en vaarten in kan stromen. HHNK haalt waardevolle stoffen uit het afvalwater en maakt daar onder meer biogas van. Ook dit werk gaat 24 uur dag door, zeven dagen per week.

Werken bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) betekent werken in dienst van de samenleving. Met z'n allen zorgen waterschappers ervoor dat veilig kunnen wonen, werken en recreëren mogelijk is. Dat doet HHNK met vakmensen - jong en oud, op kantoor en buiten - met een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en trots. Het werk is vaak onzichtbaar, maar de honderden plekken waar de blauwwitte vlaggen van het waterschap wapperen lichten een tipje van de sluier op van de omvang van het werk. Om dit werk te kunnen doen, haalt HHNK jaarlijks zelf bij de ingezetenen € 250 miljoen aan belastingen op.

Het werkgebied van HHNK is omvangrijk en divers: van veenweidegebied tot binnenduinrand, van aangedijkte kleigebieden tot diepe droogmakerijen. Het kent verstedelijkte gebieden en landelijke gebieden die elk hun eigen uitdagingen en vraagstukken hebben en een verschillende bestuurlijke context kennen.

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze functie is de BBRA-schaal 18 van toepassing. In de rechtspositieregeling politieke ambtsdragers is de hoogte van het salaris landelijk vastgesteld. Wij zoeken een dijkgraaf die zich voor tenminste een volle bestuursperiode (6 jaar) aan HHNK wil verbinden en in het gebied is gevestigd of bereid is zich daar te vestigen.

Hoe ziet de procedure eruit?

De procedure wordt begeleid door werving- en selectiebureau Aardoom & de Jong en kent de volgende stappen (dit betreft een indicatieve planning):

 • Voorselectiegesprekken bij Aardoom & de Jong: week 36
 • Eerste gespreksronde bij HHNK: week 38
 • Tweede gespreksronde bij HHNK en mogelijk assessment: week 39 – 40
 • Voordracht door de vertrouwenscommissie aan het AB - besluit 2e helft oktober
 • Arbeidsvoorwaardengesprek
 • Benoemingsprocedure
 • Start werkzaamheden: januari/februari 2023

De voordracht van het AB zal worden toegezonden aan de Gedeputeerde staten van de Provincie Noord Holland. De provincie geleidt de voordracht voorzien van een overweging door naar het Ministerie van I&W. De daadwerkelijk benoeming betreft een Koninklijk Besluit. Naar verwachting zal dit besluit in november worden genomen. Beëdiging van de dijkgraaf zal daarna door de Commissaris van de Koning van de Provincie Noord Holland plaatsvinden. De Kroon benoemt de dijkgraaf voor een periode van zes jaar.

In de loop van de procedure dient u mogelijk al een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen; screeningsprofiel Politieke ambtsdragers) afgegeven door de Dienst JUSTIS van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, te overleggen. Namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt er tevens een screening uitgevoerd bij de Belastingdienst en de AIVD van de voor te dragen kandidaat. (Persoonsvertrouwelijke) gegevens voor deze screening zullen bij u worden opgevraagd.

Het AB heeft een vertrouwenscommissie ingesteld op wiens voordracht het AB een aanbeveling doet aan de Kroon. Deze vertrouwenscommissie bestaat uit 7 leden van het AB en 1 lid van het DB. De vertrouwenscommissie wordt geadviseerd door de secretaris-directeur en ondersteund door een bestuursadviseur.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 29 augustus 2022 tegemoet. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Publicatie datum

22-07-2022

Dijkgraaf (Vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close