Dijkgraaf Waterschap Aa en Maas (Vervuld)

Vervuld

Waterschap Aa en Maas

Samen werken en leven met water
Voor nu en later.
Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water. Dat doen de bestuurders en circa 400 medewerkers voor zo’n 745.000 inwoners, bedrijven en de natuur in het oosten van Brabant. Dagelijks onderhoudt en inspecteert het waterschap dijken, zuiveren ze 300 miljoen liter water en zorgen ze voor veilig, voldoende en schoon water. En omdat het waterschap steeds meer te maken krijgt met extreem weer, investeren ze voortdurend in kennisoverdracht, innovatie en duurzaam waterbeheer. Voor nu en later, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Een overzicht van ons werkgebied staat hier

Waterschap Aa en Maas stelt zich voor:

Missie
Bij het waterbeheer laat Aa en Maas zich continu leiden door hun missie:
“Het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde, robuuste en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier en plant in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met oog voor economische aspecten”.

Schoon water
In onze rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren we afvalwater, zodat het weer schoon terug kan naar sloten, beken en rivieren. En door natuurlijk beheer en onderhoud en het (blijven) verbeteren van de waterkwaliteit zorgen we voor gezond water voor mens en dier.

Veilig water
Dijken beschermen ons tegen hoogwater en overstromingen. Daarom is het beheren, controleren, versterken en onderhouden van dijken één van onze belangrijkste taken. Ook onderhouden wij beken en sloten om wateroverlast te voorkomen.

Voldoende water
Voldoende water is belangrijk voor de natuur, de landbouw, mensen en dieren. Wij zorgen voor een robuust watersysteem, dat water kan vasthouden in droge tijden en kan bergen en afvoeren in natte tijden.

Veilig water door sterke dijken
Dijken beschermen ons tegen hoogwater en overstromingen. Door de opwarming van de aarde krijgen we hier steeds meer mee te maken. Als je bedenkt dat Aa en Maas 170 km dijk in Noord-Brabant beheert, begrijp je dat goed onderhoud en inspectie heel belangrijk zijn. Sommige dijken hebben prioriteit, zoals de Maasdijk in Oss, tussen Ravenstein en Lith. In het project Meanderende Maas, werken we volop samen met partners en betrekken we bedrijven, grondeigenaren en inwoners. We versterken niet alleen de dijk, we geven de Maas ook meer ruimte.

Schoon water door slimme oplossingen
Ons afvalwater komt via het riool in een van onze zuiveringsinstallaties terecht. Daar zuiveren we het water, zodat het weer schoon terug kan naar de Maas. Omdat er steeds meer stoffen in het water terecht komen, zoeken we naar slimme oplossingen. Wat kunnen we hergebruiken en hoe verwijderen we medicijnresten? En wat kunnen inwoners en bedrijven doen om te voorkomen dat deze stoffen in ons water terecht komen? We staan nooit stil en zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën. Zo verbeteren we de kwaliteit van ons water. Elke dag opnieuw.

Voldoende water door duurzame aanpassingen
Voldoende water betekent: groei en leven. Maar ons klimaat verandert en dat is goed merkbaar: steeds vaker zijn gebieden te nat of te droog door heftige regenbuien en langdurige droogte. Ons hele watersysteem met dijken, gemalen, beken, sloten, oevers en stuwen moet daarop voorbereid zijn. Dit is belangrijk voor jou, de natuur, de landbouw en de dieren. Daarom heeft dit elke dag onze aandacht. We investeren in het verbeteren van de bodem, het verbreden van te krappe sloten, nieuwe stuwen én in kennisdeling. Want alleen samen kunnen we de gevolgen van klimaatverandering beperken.

Een duurzaam waterschap
Als waterschap zijn we altijd in de buurt: elke dag zorgen we voor schoon, veilig en voldoende water. Hierbij hebben we steeds oog voor de wereld om ons heen, voor het klimaat dat verandert en voor hoe het slimmer en energieneutraler kan. Zo groeien we door naar een duurzaam waterschap. Grote thema’s zoals de energietransitie, duurzame landbouw, behoud van biodiversiteit en de versterking van ons landschap vinden we belangrijk.
‘We nemen een voortrekkersrol om klimaatverandering en de gevolgen ervan te beperken.’

Herstel van biodiversiteit
In de natuur hangt alles met elkaar samen. Evenwicht kan alleen bestaan als er op het land en in het water een grote variatie in planten- en diersoorten is, ofwel biodiversiteit. Als waterschap dragen we hieraan bij door het gezond maken van beken, natuurvriendelijke oevers en het zaaien van bloemen op de dijken.

Naar een energieneutraal waterschap
Wij lopen voorop om klimaatverandering te beperken. Dat zit in ons bloed. Zo willen we in 2030 energieneutraal zijn. Dit doen we onder andere door het aanleggen van zonneweides bij onze waterzuiveringen en door het hergebruiken van grondstoffen uit bijvoorbeeld afvalwater.

Samen bereiken we meer
Water houdt zich niet aan grenzen. Samenwerken met en voor water is dan ook een must. Met jou, met bedrijven en met andere partners. De uitdagingen die er liggen, gaan we met elkaar aan. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we wateroverlast en watertekorten beter aankunnen en dat we ons water schoon en gezond houden.

Subsidie voor een gezondere, groenere omgeving
Met de subsidie voor klimaatbestendige maatregelen stimuleren we initiatieven die bijdragen aan bijvoorbeeld groenere wijken, tuinen, daken en schoolpleinen.

Aa en Maas in cijfers

Het werkgebied
• Oppervlakte beheergebied: 161.000 ha
• Aantal inwoners: 744.000
• Aantal gemeenten: 25

Aantal kilometer dijken (waterkeringen)
• 110 km primaire waterkering (de Maasdijk)
• 58 km regionale waterkering (dijken langs regionale wateren en compartimenteringsdijken)
• 140 km overige waterkeringen (dijken ten behoeve van regionaal waterbeheer)

Waterkwantiteit
• Hoofdwatergangen: 2740 km
• Schouwwaterlopen: 1400 km
• Gemalen: 114

Waterkwaliteit
• Rioolwaterzuiveringsinstallaties: 7
• Rioolgemalen: 102
• Transportleiding: 400 km
• Vervuilingseenheden (netto): 1.209.000

Organisatie
• Dijkgraaf: 1
• Dagelijks bestuur: 3 leden
• Algemeen bestuur: 30 leden
• Aantal medewerkers: 400
• In 2018 is Aa en Maas uitgeroepen tot de beste overheidsorganisatie van Nederland

Waterschap Aa en Maas is volop aan het werk. Klik hier voor een overzicht van alle projecten.

Ambitie en opgave

Het veranderende klimaat, waarbij lange perioden van droogte worden afgewisseld met veel regen in korte tijd, vraagt om een goede en toekomstige respons. Ook de zeespiegelstijging en de waterafvoer maken het noodzakelijk dat de Maasdijk wordt versterkt. Deze investering in veiligheid vraagt alleen al voor Aa en Maas een investering van 800 miljoen euro.
Tegelijkertijd is er sprake van verdroging op hoge zandgronden, voor boeren en natuur dreigt een watertekort en soms een kort overschot. Dorpen en steden krijgen te maken met hittestress en wateroverlast. Dit vraagt om slimme oplossingen met meerdere partijen. Ook hier zijn grote investeringen noodzakelijk zowel in het fysieke domein als in de stuurbaarheid.

De eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het water en de inrichting vragen veel energie. Mensen willen wonen in een mooie, biodiverse en gezonde omgeving. Daarom past Aa en Maas waterlopen en de rioolwater- zuiveringsinstallaties aan om te voldoen aan de Kader Richtlijn Water.
De CO2reductie vraagt ook van het waterschap de nodige investeringen. Aa en Maas wil energie- en klimaatneutraal worden. De ambitie is om dat al in 2023 voor 80% te zijn.
Deze urgente en complexe opgaven vragen om innovatie, een gedigitaliseerde manier van werken en flexibiliteit om actueel in te spelen op veranderingen. De dijkgraaf heeft een belangrijke rol in het samen met anderen realiseren van deze opgaven en ambities.

De functie

De dijkgraaf:

• Is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur
• Heeft in het DB enkele inhoudelijke portefeuilles
• Vertegenwoordigt het waterschap regionaal, provinciaal en landelijk
• Is actief in de Unie van Waterschappen
• Is samen met de secretaris-directeur de verbindende schakel tussen bestuur en ambtelijke organisatie
• Is verantwoordelijk voor het integriteitsbeleid en de toepassing hiervan

Functie-eisen:

• Academisch werk- en denkniveau
• Ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring in een complexe omgeving
• Affiniteit met watervraagstukken en omgevingsbeleid
• Een relevant netwerk op landelijk, provinciaal en regionaal niveau, of in staat dit snel
op te bouwen
• Binding en/of affiniteit met Noord-Brabant

Persoonsprofiel

U bent een modern en toegankelijk bestuurder die de open cultuur binnen het waterschap omarmt, met natuurlijk gezag. U bent het gezicht van het waterschap. Energiek, inspirerend en innovatief. Een uitstekend voorzitter, die overzicht en inzicht heeft en op soepele wijze belangen bij elkaar weet te brengen. U bent omgevingsbewust en bestuurlijk en organisatiesensitief. Een strategisch denker met tactisch inzicht en schakelvaardig. U geeft ruimte en vertrouwen, bent vanzelfsprekend transparant en integer. U bent een netwerker pur sang, gericht op samenwerking en oprecht geïnteresseerd in anderen met respect voor ieders ideeën. U neemt de leiding en bent besluitvaardig en daadkrachtig als dat nodig is.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in schaal 18 (Rijks CAO). De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing.

Procedure

Voor de procedure is de volgende planning vastgesteld:

21 augustus - Start (media)werving en search
Week 40-41- Voorselectie door Aardoom & de Jong
Woensdag 28 oktober - Selectiegesprekken (eerste ronde)
Week 44/45 - (Optioneel) assessment
Woensdag 11 november - Selectiegesprekken (tweede ronde)
Vrijdag 18 december - Besluitvorming in AB
Vanaf 19 december - Integriteitsonderzoek en kroonprocedure

U dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen; screeningsprofiel Politieke ambtsdragers) afgegeven door de Dienst JUSTIS van het Ministerie van Justitie en Veiligheid te overleggen. Bij de aanvraag van de VOG kan gebruik gemaakt worden van de ‘spoedprocedure VOG’ (afgegeven binnen vijf werkdagen).

Het algemeen bestuur heeft een vertrouwenscommissie ingesteld op wiens voordracht het algemeen bestuur een aanbeveling doet aan de Kroon. Alvorens de vertrouwenscommissie een voordracht doet aan het algemeen bestuur, zal er een integriteitsonderzoek naar de kandidaat plaatsvinden. Namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt er een screening uitgevoerd bij de Belastingdienst en de AIVD van de voor te dragen kandidaat. (Persoonsvertrouwelijke) gegevens voor deze screening zullen bij u worden opgevraagd.

Een assessment en/of een referentiecheck kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

De Kroon benoemt de dijkgraaf voor een periode van zes jaar.

Waterschap Aa en Maas streeft naar diversiteit in bestuur en organisatie en nodigt nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren. De vacature staat open voor iedereen!

Bij de werving en selectie laat Waterschap Aa en Maas zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Voor meer informatie over de functie of over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw mr. drs. Ans Cuijpers, partner bij Aardoom & de Jong, telefoonnummer 06-13738525.


Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 19 september tegemoet.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.


Locatie

's-Hertogenbosch

Publicatie datum

21.08.2020

Contactpersoon

A. Cuijpers

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185