Voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht is Aardoom & de Jong op zoek naar een eigentijdse dijkgraaf met visie en bestuurlijke ervaring.

Dijkgraaf - Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Wat houdt de functie van dijkgraaf in?
Als dijkgraaf bent u het boegbeeld van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). U fungeert als voorzitter van het Algemeen bestuur (AB) en het Dagelijks bestuur (DB). In belangrijke mate bent u daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming: u bewaakt het democratische proces en hebt de zorgplicht voor de bestuurlijke integriteit. U fungeert als voorzitter van het fractievoorzittersoverleg en begeleidt en coacht het AB en DB in hun werkwijzen om te komen tot goede besluitvorming. Vanuit de wettelijke rol en verantwoordelijkheid als voorzitter van het DB behartigt u de portefeuille crisisbeheersing. Bij (dreigende) rampen of gevaar komen u bijzondere bevoegdheden toe. Wanneer er waterschapsverkiezingen zijn, fungeert u als voorzitter van het hoofdstembureau. Dat houdt in dat u bestuurlijk verantwoordelijk bent voor een goed verloop van deze verkiezingen. In juridische en communicatieve zin vertegenwoordigt u het waterschap als ondertekenaar van de AB besluiten, contracten en overeenkomsten. U maakt ook onderdeel uit van de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen én bent de vertegenwoordiger van het waterschapsbestuur in het bestuur van de Stichting Waternet. Samen met de secretaris-directeur en de directie van de stichting Waternet leidt u de interactie tussen bestuur en ambtelijk apparaat in goede banen.

Wat zijn de ambities en opgaven van AGV?
AGV wil midden in de maatschappij staan én de aan haar toevertrouwde taken goed uitvoeren. Daarom vindt ze het belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen een brede kijk op waterbelangen en taakgerichtheid. Dit betekent dat het waterschap voor zichzelf een belangrijke rol ziet in de opgavegerichte aanpak van klimaatadaptatie, droogte, energietransitie, circulaire economie, bodemdaling en teruggang in biodiversiteit. Verder spelen voor AGV ook demografische ontwikkelingen en stedelijke opgaven die druk op de ruimte zetten en concurreren met ruimte voor water.
Redenerend vanuit de klassieke kerntaken van AGV (veilig, schoon en voldoende water) stellen al deze maatschappelijke opgaven daarbij ook nieuwe eisen aan de manier waarop AGV haar taken uitvoert. AGV is zich meer en meer aan het ontwikkelen tot regionale ‘waterautoriteit’ en samenwerkingspartner, in de zin van de gezaghebbende partij op watergebied. Een organisatie die vanuit deskundigheid, democratisch functioneren en uitvoeringskracht wateropgaven agendeert, adresseert en, waar nodig samen met anderen, van een handelingsperspectief voorziet.

Bestuur in verandering
Het Waterschapsbestuur heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zelfbewust politiek bestuur. Een politieke sturing op beleid, budget en op de uitvoerende organisatie vraagt om een politieke bestuurlijk sensitieve organisatie ten behoeve van de voorbereiding van besluitvorming en deelname aan bestuurlijke processen in de buitenwereld. Van het AB en het DB vraagt dit om rolbewust en rolvast op te treden. De juiste werkwijze hiervoor is nog in ontwikkeling, het gesprek daarover is in volle gang. Het AB heeft zich voorgenomen haar bestuurscultuur nader te onderzoeken en te definiëren en vervolgens aan te geven wat dat betekent voor de cultuur van de ambtelijke organisatie.

Organisatie in verandering
In december 2020 hebben AGV en de gemeente Amsterdam uitgesproken de samenwerking die sinds 1997 bestaat en in 2006 de vorm van de stichting Waternet heeft gekregen, te willen evalueren en herijken. Kort voor het kerstreces van 2021 is vervolgens een aantal principebesluiten genomen. De bestuurlijke samenwerking tussen AGV en de gemeente Amsterdam wordt voortgezet en geïntensiveerd. Dit geldt ook voor de samenwerking in de regio. Voor het drinkwaterdeel wordt mogelijk een NV opgericht onder aansturing van de gemeente. AGV en de gemeente Amsterdam gaan een eigen organisatie inrichten ter versterking van de opdrachtgevende, beleidsbepalende en toezichthoudende rol. De gemeenschappelijke organisatie zou dan, afhankelijk van aanvullende onderzoeksresultaten, de juridische vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie kunnen krijgen. Met deze besluiten is een nieuwe fase aangebroken in de evaluatie en herijking: de onderzoeksfase. De principebesluiten worden nu verder onderzocht en uitgewerkt, terwijl tegelijkertijd de uitvoering wordt voorbereid. De verandering in de governance van de samenwerking loopt parallel aan een aantal al eerder ingezette veranderingsprocessen. Hierbij valt te denken aan het op orde brengen van de informatievoorziening en de digitale veiligheid, uniformering assetmanagement, besturing en beheersing van de processen, vergroting transparantie in de financiële bedrijfsvoering, invoering effectsturing en doorontwikkeling van de planning & control cyclus.

Functie eisen

Wat brengt u mee?
Als nieuwe dijkgraaf brengt u in elk geval de volgende kennis en ervaring met zich mee:

 • ruime ervaring in het leiden en coachen van een besluitvormend orgaan, met name in complexe besluitvormingsprocessen;
 • kennis van het samenspel tussen een AB, DB en (ambtelijke) organisatie;
 • ervaring in moderne vormen van besturen, waarbij beslissingen bottom-up, vanuit de samenleving tot stand komen;
 • bestuurlijke ervaring met transformatieprocessen in organisaties;
 • aantoonbare visie op het functioneren van het waterschap, het openbaar bestuur, de positionering van het waterschap als overheid en op de (maatschappelijke) opgaven waar het waterschap voor staat;
 • breed en vitaal relevant netwerk, ook in Den Haag (of weet de weg te bewandelen in Den Haag om een relevant netwerk op te bouwen);
 • ervaring in de waterwereld is een pré, maar geen vereiste.

Daarnaast herkent u zich onder meer in de volgende competenties en persoonlijke kenmerken:

 • boegbeeld met visie, initiatiefrijk en communicatief sterk, realistisch en ondernemend, maatschappelijk sensitief en herkenbaar voor ingezetenen;
 • excellente en stevige voorzitter met natuurlijk gezag, doortastend zonder autoritair te zijn, integer en respectvol, ‘recht voor z’n raap’;
 • ervaren en modern bestuurder, dienend leider, luistert en faciliteert, werkt samen;
 • netwerker en belangenbehartiger, politiek sensitief, mensen-mens en bruggenbouwer;
 • organisatiesensitief, gevoel voor verhoudingen, open en benaderbaar, reflectief;
 • crisisbestendig, houdt het hoofd koel in crisissituaties en vaardig in conflicthantering.

Bedrijfsprofiel

AGV
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een modern, ambitieus en innovatief waterschap dat midden in de samenleving staat. Door te zorgen voor veilige dijken worden inwoners beschermd tegen het water. Ook zorgt het waterschap ervoor dat het oppervlaktewater schoon is en blijft en dat het afvalwater wordt gezuiverd. En dat er precies genoeg water is voor wonen, werken en recreatie.

Het beheergebied van AGV bevat alle elementen die een stroomgebied bijzonder maken. Het omvat zowel de hoge zandgronden van het Gooi (35 meter boven NAP) als de diepe veenpolders rond Vinkeveen (7 meter onder NAP). Het gebied heeft naast natuurterreinen ook nog een sterk agrarisch gebied. De stad Amsterdam voegt aan dit geheel nog een bijzonder en uniek element toe. Hierdoor is het een van de meest verstedelijkte waterbeheergebieden. AGV ligt in de provincies Noord-Holland, Utrecht en in een klein deel van Zuid-Holland. In het gebied wonen, recreëren en werken ongeveer 1,3 miljoen mensen verdeeld over 180 nationaliteiten.

AGV is samen met de gemeente Amsterdam bestuurlijk opdrachtgever van de Stichting Waternet. Waternet is hiermee de enige ambtelijke organisatie in Nederland die zicht richt op de hele watercyclus, zowel de waterkringloop als de waterketen. Waternet is voor wat betreft beleidsvoorbereiding en uitvoering verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater, maken van drinkwater en oppervlaktewater op peil en schoonhouden. Het directieteam van Waternet bestaat op dit moment uit zeven leden. Bij Waternet werken ongeveer 2.000 medewerkers. Het waterschap heeft 1,5 fte in dienst (dijkgraaf 1 fte en secretaris 0,5 fte).

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze fulltime functie is de BBRA-schaal 18 van toepassing. In de rechtpositieregeling politieke ambtsdragers is de hoogte van het salaris landelijk vastgesteld. Daarnaast geldt een pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantietoelage (8%), eindejaarsuitkering (8,3%) en een tegemoetkoming in de ambtskosten. Het vereiste om als dijkgraaf te wonen in het werkgebied heeft een wettelijke basis. Het AB kan daarvoor dispensatie verlenen indien daar in de ogen van het AB een zwaarwegende reden voor is. Een vertegenwoordiging uit het AB voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de dijkgraaf.

Procedure

AVG laat zich in deze procedure begeleiden door Aardoom & de Jong. Voor de procedure is de volgende planning vastgesteld:

 • 28 maart - Start (media)werving en search
 • week 16 t/m 18 - Voorselectie door Aardoom & de Jong
 • 16 mei - Voordracht/presentatie kandidaten
 • 19 mei vanaf 13:00 uur - Selectiegesprekken (eerste ronde)
 • week 20 - (Optioneel) assessment
 • 27 mei vanaf 13:00 uur - Selectiegesprekken (tweede ronde)
 • 8 juni - Besluitvorming in AB
 • vanaf 9 juni - Integriteitsonderzoek en kroonprocedure
 • najaar - Voordracht en beëdiging

De voordracht zal worden toegezonden aan de Gedeputeerde staten van de Provincie Noord Holland. Deze provincie is voor AGV de coördinerende provincie. De provincie geleidt de voordracht voorzien van een overweging en in afstemming met GS van Utrecht en Zuid-Holland door naar het Ministerie van I&W. De daadwerkelijk benoeming betreft een Koninklijk Besluit. Het is de verwachting dat deze in het najaar genomen zal worden. Beëdiging van de dijkgraaf zal daarna door de Commissaris van de Koning van de Provincie Noord Holland plaatsvinden. De Kroon benoemt de dijkgraaf voor een periode van zes jaar.

U dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen; screeningsprofiel Politieke ambtsdragers) afgegeven door de Dienst JUSTIS van het Ministerie van Justitie en Veiligheid te overleggen. Bij de aanvraag van de VOG kan gebruik gemaakt worden van de ‘spoedprocedure VOG’ (afgegeven binnen vijf werkdagen).

Het AB heeft een vertrouwenscommissie ingesteld op wiens voordracht het AB een aanbeveling doet aan de Kroon. Alvorens de vertrouwenscommissie een voordracht doet aan het AB, zal er een integriteitsonderzoek naar de kandidaat plaatsvinden. Namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt er tevens een screening uitgevoerd bij de Belastingdienst en de AIVD van de voor te dragen kandidaat. (Persoonsvertrouwelijke) gegevens voor deze screening zullen bij u worden opgevraagd.

AGV streeft naar diversiteit in bestuur en organisatie en nodigt nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren. De vacature staat open voor iedereen!

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 22 april 2022 tegemoet. - Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop -

Contactpersoon
Voor het volledige functieprofiel dat door het AB is vastgesteld en meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Marielle Veerman, Aardoom & de Jong, telefoonnummer 06-15087126, e-mailadres: marielle@aardoomendejong.nl.

Publicatie datum

28-03-2022

Dijkgraaf - Waterschap Amstel, Gooi en Vecht...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close