Lid Raad van Commissarissen (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor TBV Wonen is Aardoom & de Jong op zoek naar een lid voor de Raad van Commissarissen, met financieel en bedrijfseconomisch profiel.

De Raad van Commissarissen van TBV Wonen bestaat nu uit drie leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Eén commissaris is benoemd op voordracht van de huurders van TBV Wonen.
De Raad van Commissarissen staat de bestuurder van TBV Wonen gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. De raad ziet toe op de financiële continuïteit, de volkshuisvestelijke prestaties van de organisatie en heeft een belangrijke toetsende rol bij de maatschappelijke doelstellingen van TBV Wonen. Bij de vervulling van de taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van TBV Wonen. De leden van de Raad van Commissarissen van TBV Wonen onderschrijven de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties.

De Raad van Commissarissen van TBV Wonen oefent zijn taken uit als eenheid. Er worden daarom een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden.

Algemeen profiel Raad van Commissarissen Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt gelet op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden. De leden van de Raad van Commissarissen dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Dit betekent dat in ieder geval de volgende expertises in de Raad van Commissarissen aanwezig dienen te zijn: financiën en bedrijfseconomie, vastgoed, treasury en waardeontwikkeling, volkshuisvesting, arbeidsverhoudingen en organisatieontwikkeling, bestuur en maatschappij.

Bij het toezicht op TBV Wonen is de volgende visie leidend:
Toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij het bereiken van deze doelstellingen staat voorop. Goed intern toezicht betekent dat het externe toezicht van de overheid niet leidt tot ingrijpen door die overheid. Het interne toezicht houdt de corporatie op de juiste maatschappelijke koers. Het toezicht dient met name sterk ingebed te zijn in de maatschappij en in het toezicht moet de afweging van verschillende maatschappelijke belangen aan de orde komen. Over het houden van toezicht wordt zoveel mogelijk in het openbaar verantwoording afgelegd.
De algemene taak van de Raad van Commissarissen valt in drie gedeelten uiteen:
• Het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming.
• Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de rechtspersoon.
• Het vervullen van de werkgeversrol van het bestuur.
De Raad van Commissarissen werkt met een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

De Raad van Commissarissen heeft ook een aantal bijzondere taken:
• Het goedkeuren van een aantal belangrijke besluiten (en het eventueel schorsen van de uitvoering van besluiten).
• Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag.
• Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur van de rechtspersoon.
• Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant.
• Sparringpartner van het bestuur.
• De vertegenwoordiging van de rechtspersoon bij tegenstrijdig belang.
• Contact houden met de ondernemingsraad door twee keer per jaar de overlegvergadering bij te wonen.
• Het bevorderen van het belang van de rechtspersoon door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de rechtspersoon zelf.

De vacature
Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen is er een vacature voor een lid op voordracht van de huurders van TBV Wonen, met het profiel financiën en bedrijfseconomie. Het aandachtsgebied financiën is vooral gericht op de interne financiële bedrijfsvoering. Kennis van externe ontwikkelingen op het gebied van financiële, economische en fiscale zaken wordt ingebracht en vertaald naar het financieel bedrijfsmatig functioneren van de corporatie. Extern gericht is dit RvC-lid de contactpersoon vanuit de RvC met de accountant.

Functie eisen

• Deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement en control, op academisch niveau.
• Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (maatschappelijke) onderneming.
• Het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien.
• Maatschappelijke trends weten te vertalen naar de volkshuisvesting in het bijzonder.
• Met andere weten te bereiken van een effectieve samenwerking in het houden van het toezicht.
• Bereidheid om het eigen functioneren kritisch te bekijken en in het openbaar daarover verantwoording willen afleggen.
• Het kunnen beoordelen van het beleid van een rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming vanuit de eigen ervaring en expertise.
• Met gezag en persoonlijkheid overleg kunnen voeren met professionele bestuurders.
• Kennis van de belangrijkste bedrijfs- en beleidsprocessen en van de producten en diensten.
• Het beschikken over en onderhouden van een breed netwerk van maatschappelijke relaties.
• Met tact en overwicht kunnen beoordelen van bestuurlijk handelen en daaruit de consequenties kunnen trekken.
• Het vermogen een besluit te laten uitvoeren en tegenstrijdige belangen tot een oplossing brengen.
• Kennis, ervaring en visie op het gebied van wonen, in relatie tot zowel de maatschappelijke als de bedrijfsmatige opgave van de corporatie.
• Visie op de toekomstige rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doel- en klantengroep.
• Affiniteit met de doelgroepen van TBV Wonen
• Binding met de regio is gewenst.

Bedrijfsprofiel

TBV Wonen is een betrokken en klantgerichte woningcorporatie met ruim 7500 woningen in Tilburg. Zij richt zich op de huisvesting van mensen in Noord-Brabant die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. TBV Wonen ontwikkelt en onderhoudt niet enkel woningen, maar investeert vanuit de maatschappelijke opgave onder andere ook in leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en het bestrijden van armoede. De focus van TBV Wonen is vooral gericht op wonen en zorg en seniorenhuisvesting. Zij werkt daarvoor samen met verschillende instellingen in het maatschappelijk middenveld op het gebied van wonen, zorg, welzijn en onderwijs. Samen met haar partners werkt TBV Wonen aan onderlinge samenhang en verbetering van het woon-en leefklimaat.
TBV Wonen wil een klantgerichte organisatie zijn met een excellente dienstverlening voor bewoners. Dit doet zij met haar 80 enthousiaste medewerkers op een solide, verbindende en duurzame manier.

TBV Wonen is een financieel zeer gezonde corporatie. In samenwerking met haar maatschappelijke partners streeft TBV Wonen ook de komende jaren naar een bestendige toekomst van het wonen.

Voorgenomen fusie
De voorbereidingen om medio 2019 te fuseren met Woonstichting ‘Heem zijn op dit moment in volle gang. Beide corporaties zijn ‘goede bekenden’ van elkaar en beide zijn actief in dezelfde regio. TBV Wonen richt zich op Tilburg; Woonstichting ’t Heem op verschillende plaatsen direct ten Oosten van Tilburg: Udenhout, Berkel-Enschot, Helvoirt, Haaren en Biezenmortel. Woonstichting ’t Heem beschikt over ruim 1.000 woningen. De schaalvergroting die een mogelijke fusie biedt, draagt bij aan een betere dienstverlening. De Raden van Commissarissen zullen met de fusie worden samengevoegd. De nieuwe voorzitter zal dan worden gekozen uit de nu zittende leden. Het nieuwe lid zal dan deel uitmaken van de nieuwe gevormde Raad.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Commissarissen worden beloond conform de beroepsregeling bezoldiging commissarissen van de VTW.

Procedure

Bij de werving en selectie laat TBV Wonen zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong. De benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen van TBV Wonen zal plaatsvinden conform de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 8 maart 2019 tegemoet.

Locatie

Tilburg

Publicatie datum

08.02.2019

Contactpersoon

A. Cuijpers

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185