Lid Raad van Commissarissen (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor Woonstichting ‘t Heem is Aardoom & de Jong op zoek naar een betrokken toezichthouder voor de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen van ’t Heem bestaat uit drie leden, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De Raad van Commissarissen streeft in zijn samenstelling naar diversiteit. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.
De RvC ziet erop toe dat de organisatie de goede dingen doet (de maatschappelijke opgave) en de dingen goed doet (effectief, efficiënt en binnen de regelgeving). De RvC heeft hierbij een actieve rol wat betreft ‘het van buiten naar binnen kijken’. Daarnaast toetst de RvC de kwaliteit van de bedrijfsvoering op effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, continuïteit, rechtmatigheid en integriteit.
De RvC houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie en fungeert daarnaast als belangrijk klankbord (raadgever) voor de bestuurder.

De RvC vertaalt zijn toegevoegde waarde in de drie rollen van toezicht:
1. Controlerende rol (bewaken uitvoering conform beleid, strategie en koers; continuïteit bewaken; onafhankelijkheid)
2. Rol als sparringpartner (kritische vragen stellen, klankborden met bestuurder); elkaar uit de comfortzone halen, vereist vertrouwen om deze rol goed te kunnen vervullen. Gecombineerd met rol adviseur (balans belangen stakeholders, aanbrengen focus, inbrengen netwerk).
3. Werkgeversrol (ruimte bieden, zorgen dat bestuurder zijn rol kan vervullen en afspraken maken over gewenste resultaten en persoonlijke ontwikkeling).
De Raad van Commissarissen werkt met een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie.

Functie eisen

• Kan optreden als sparringpartner van de directeur-bestuurder en de collega RvC-leden.
• Bestuurlijke ervaring.
• Een brede maatschappelijke belangstelling.
• Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
• Zicht op en kennis van governance vraagstukken en de rol van de Raad van Commissarissen.
• Betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en een duidelijke affiniteit met huurders.
• Affiniteit met de regio van Woonstichting ’t Heem en een breed maatschappelijk netwerk.
• Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en heeft gevoel voor intermenselijke relaties.
• Is een teamspeler, staat open voor feedback en toont lerend vermogen voor het eigen functioneren en handelen.
• Heeft hart voor de publieke zaak.

Competenties
• Strategisch inzicht, helicopterview.
• Kritisch analytisch oordeelsvermogen.
• Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
• Inzicht in het veld van de stakeholders van ’t heem (maatschappij/politiek).
• Reflectie open eigen rol, positie, invloed en gedrag.
• Proactieve instelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken.
• Ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en organisatorische ervaring.
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
• Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
• Het vermogen om het beleid van ’t Heem en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
• Bereid alle vergaderingen bij te wonen zich daar terdege op voor te bereiden.
Daarnaast dient ieder lid te beschikken over de competenties zoals benoemd in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Btiv, 2015)

De vacature
Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen is er een vacature voor een lid met specifieke deskundigheid op het gebied van volkshuisvesting, vastgoed(ontwikkeling) en ruimtelijke ordening.

Specifieke functie-eisen
• Kennis van en ervaring met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en samenwerking met marktpartijen.
• Kennis van ruimtelijke ordening
• Kennis op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen.

Bedrijfsprofiel

Woonstichting ’t Heem biedt (als lokaal verankerde) woningcorporatie betaalbare huurwoningen aan voor mensen met een bescheiden inkomen in de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. Binnen de Woonstichting is relatief veel aandacht voor het huisvesten van de doelgroep senioren en huurders met een zorgvraag. Woonstichting ’t Heem bezit ca. 1.000 verhuureenheden, waarvan vier grote zorgcomplexen en ca. 800 eengezinswoningen.

Voorgenomen fusie
De voorbereidingen om medio 2019 te fuseren met TBV Wonen zijn op dit moment in volle gang. Beide corporaties zijn ‘goede bekenden’ van elkaar en beide zijn actief in dezelfde regio. TBV Wonen richt zich op Tilburg; Woonstichting ’t Heem op de dorpen direct ten Oosten van Tilburg: Udenhout, Berkel-Enschot, Helvoirt, Haaren en Biezenmortel. Woonstichting ’t Heem beschikt over ruim 1.000 woningen. De schaalvergroting die een mogelijke fusie biedt, draagt bij aan een betere dienstverlening. De Raden van Commissarissen zullen met de fusie worden samengevoegd. De nieuwe voorzitter zal dan worden gekozen uit de nu zittende leden. Het nieuwe lid zal dan deel uitmaken van de nieuwe gevormde Raad.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Commissarissen worden beloond conform de beroepsregeling bezoldiging commissarissen van de VTW.

Procedure

Bij de werving en selectie laat ‘t Heem zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong. De benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen van ‘t Heem zal plaatsvinden conform de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 8 maart 2019 tegemoet.

Locatie

Udenhout

Publicatie datum

08.02.2019

Contactpersoon

A. Cuijpers

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185