Voor de Raphaëlstichting is Aardoom & de Jong op zoek naar een lid raad van toezicht met een groot hart voor de zorg.

Lid raad van toezicht - Raphaëlstichting (Vervuld)

Vervuld

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van de Raphaëlstichting bestaat momenteel uit vijf leden. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Raphaëlstichting. De aanstelling van leden van de raad van toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal nog eens vier jaar. De raad van toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De raad van toezicht hanteert de principes van de Zorgbrede Governance code en conformeert zich aan de statuten en reglementen van de Raphaëlstichting. De raad van toezicht heeft onder meer tot taak:
– werkgeverschap van de leden van de raad van bestuur van de Raphaëlstichting.
– integraal toezicht op de raad van bestuur van de Raphaëlstichting.
– toetsing/goedkeuring van de strategische besluitvorming.
– gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur en het zijn van een klankbord voor de raad van bestuur; dit alles conform de statuten en reglementen van de Raphaëlstichting.

De raad van toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de raad van bestuur ten minste vijf keer per jaar. Eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht zonder de raad van bestuur om haar eigen functioneren te evalueren.
Het is van belang dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

Binnen de raad van toezicht functioneren twee commissies: de auditcommissie Financiën en de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Daarnaast is er een renumeratiecommissie en worden zo nodig ad hoc commissies gevormd. De leden hebben een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van voor de instelling relevante netwerken in de regio. Elk lid van de raad van toezicht is een generalist met de benodigde ervaring en kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel; jaarlijks wordt bekeken of wisselingen tussen commissies versterkend kan werken voor deze integrale blik.
Naast bestuurlijke, eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring, gaat het om deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van een of meer kennisvelden c.q. expertisegebieden.

Algemene eisen leden van de raad van toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van de Raphaëlstichting hebben:
• verbinding met de doelstelling van de Raphaëlstichting in de brede context van de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg.
• respect voor de antroposofische kernwaarden van de Raphaëlstichting: gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest.
• Aantoonbare affiniteit met medemensen met een beperking
• het vermogen de Raphaëlstichting uit te dragen tot het afleggen van verantwoording van de meerwaarde van haar ideële grondslag in moderne taal en concrete oplossingen.
• een combinatie van sensitiviteit voor de drive die de antroposofische inspiratiebron van de Raphaëlstichting met zich brengt en een daadkrachtige kritische houding ten aanzien van bedrijfsvoeringsprocessen en kwaliteit en veiligheid in de instellingen.
• het vermogen en de attitude om de raad van bestuur terzijde te staan.
• voldoende beschikbaarheid en het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen.
• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden.
• algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in complexe organisaties en omgevingen; het vermogen deze context te doorgronden .
• brede kennis van inhoudelijke vraagstukken in de langdurige zorg.
• het vermogen om vanuit een helikopterview ontwikkelingen te analyseren.
• maatschappelijke betrokkenheid, vervullen een actieve rol in het maatschappelijk leven en hebben een brede maatschappelijke belangstelling.

Alle leden zijn in staat om de vergaderingen bij te wonen en zich terdege voor te bereiden op de reguliere vergaderingen van de raad van toezicht en daarnaast op deelvergaderingen van de binnen de raad van toezicht functionerende commissies en overleggen met de centrale ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad (verwanten en cliënten).

Het lid raad van toezicht verstaat primair het vak c.q. de rol als toezichthouder en is zowel generalist als specialist. Hij/zij is in staat op conceptueel niveau te denken en te handelen, maar kan zich ook verdiepen in de materie. Bij voorkeur heeft het lid van de raad van toezicht een antroposofische achtergrond. Daarnaast dient het lid van de raad van toezicht als persoon de onderstaande competenties te bezitten:
• academisch werk- en denkniveau
• uitstekende communicatieve vaardigheden.
• ondernemend met creativiteit, weet tegenspraak te organiseren.
• bindend vermogen, zowel binnen de raad van toezicht, als naar de raad van bestuur.
• integer, onafhankelijk, transparant en vertrouwenwekkend.
• analytisch, kritisch en doortastend.
• vermogen tot zelfreflectie en deze te vertalen naar een handelingsperspectief.

Gezien de in de huidige raad aanwezige competenties en het feit dat deze vacature de voordrachtszetel van de cliëntenraden betreft, gelden voor deze vacature de volgende aanvullende competenties:
• Ervaring met medezeggenschap vanuit cliënten en verwanten, de bijbehorende belangenafwegingen en mede vanuit de eigen affiniteit met de cliënt zich kunnen verplaatsen in de verschillende perspectieven.
• Bestuurlijke ervaring in een eindverantwoordelijk functie en weet welke bestuurlijke dilemma's en ontwikkelingen in de zorgsector voorkomen.
• Heeft een scherpe financiële blik en geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de raad van bestuur in het kader van de financiële continuïteit.

Samenstelling raad van toezicht als geheel
Diversiteit is belangrijk in een team, zoals de raad van toezicht, om tot een goede prestatie komen. Daarom wordt er door de raad van toezicht gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de zetels. Van belang hierbij is een diversiteit in sekse, leeftijd, achtergrond, deskundigheid en netwerken.

Bedrijfsprofiel

Inleiding
De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg. Er werken 1.400 medewerkers op diverse locaties in Noord-Holland en Zuid-Holland voor 1.200 cliënten van alle leeftijden. De Raphaëlstichting werkt vanuit een antroposofisch geïnspireerde zorgvisie waarin de individuele ontwikkeling van cliënt en medewerker voorop staat. Binnen een intensief gemeenschapsleven is er veel aandacht voor kunst en cultuur. Het centraal bureau is gevestigd in Schoorl.

De organisatie
De stichting bestaat uit drie woonzorgparken met een intramuraal karakter, tientallen werkplaatsen (bakkerijen, molens, weverijen etc. en winkels/lunchrooms, enkele kleinschalige woongemeenschappen, woon-zorg-werkboerderijen en -tuinderijen. Daarnaast is er een verpleeghuis, een polikliniek voor psychiatrie en een AVG-poli. Op een aantal plekken wordt naast woonzorg en werk ook ambulante zorg geboden. Op meerdere plekken geeft de Raphaëlstichting de werkplaatsen vorm in samenwerking met ondernemers.
De aangesloten instellingen kiezen voor intensieve samenwerking: gezamenlijke groei in vakmanschap en leiderschap en doelmatige besteding van menskracht en zorgmiddelen. De stichting is ISO-gecertificeerd. Er is een financieringsrelatie (WLZ/WMO/jeugdwet/ZVW) met drie zorgkantoren, een veertigtal gemeentes en zes zorgverzekeraars.

Identiteit
De Raphaëlstichting wil het voor cliënten en medewerkers mogelijk maken zich naar lichaam, ziel en geest te ontplooien en samen een op antroposofische idealen gestoelde gemeenschap te vormen: meedoen, gelijkwaardigheid en volwaardigheid. Daarbij zijn verwanten en vrienden nauw betrokken. Er wordt sterk relatiegericht gewerkt. Het motto Luisteren… en doen! vormt de kern van het meerjarenbeleid.

Strategisch beleid Raphaëlstichting
Bij de Raphaëlstichting staat de relatie centraal. Leren en ontwikkelen, beide als voorwaarden om te komen tot kwaliteit en veiligheid, krijgen vorm in de relatie tussen cliënt, begeleider en verwant. Daar krijgt het leven vorm, worden keuzes gemaakt en wil de organisatie deze keuzes verantwoorden. Dat doet de Raphaëlstichting binnen een maatschappelijk kader (het gewone leven), binnen een professioneel kader (kader van toezichthoudende instanties) en binnen een door de organisatie zelf gesteld kader (identiteit).
De komende jaren staat de Raphaëlstichting voor een aantal complexe bestuurlijke opgaven: het verder in balans brengen van de zorgexploitatie om de benodigde financiële ruimte voor de vastgoed-vernieuwing vrij te spelen. Dit vraagt om intensievere samenwerking en synchronisatie van de bedrijfsonderdelen en een doelmatiger besteding van zorgmiddelen. Daarnaast vormt de krapper wordende arbeidsmarkt een groot vraagstuk. De toenemende complexiteit van de zorgvragen prikkelt tot groei en ontwikkeling van de professionaliteit en aanpak van de stichting. Deze thema’s nodigen uit tot vernieuwing van zorg, vooruitstrevend werkgeverschap, innovatie en krachtiger samenwerkingsverbanden.

Besturingsmodel en medezeggenschap
De tweehoofdige raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie. De raad van bestuur is conform de statuten van de Raphaëlstichting verantwoordelijk voor de realisatie van de strategie, de doelstellingen en het beleid, met oog voor de risico’s verbonden aan de activiteiten van de zorginstelling. Hierover wordt te allen tijde verantwoording afgelegd aan de raad van toezicht die, eveneens conform de statuten, belast is met het toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken. De medezeggenschap wordt uitgeoefend door de ondernemingsraden en cliëntenraden per instelling. Op stichtingsniveau is er een actieve samenwerking met een centrale ondernemingsraad en een centrale cliëntvertegenwoordiging, in de vorm van een cliëntenraad en een verwantenraad die nauw samenwerken.

Arbeidsvoorwaarden

De raad van toezicht van de Raphaëlstichting hanteert een vergoeding die valt binnen de kaders van de WNT.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de Raphaëlstichting zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 28 november 2021 tegemoet. Het streven is de procedure af te ronden voor 1 januari 2022.

Locatie

Schoorl

Publicatie datum

05-11-2021

Lid raad van toezicht - Raphaëlstichting...
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close