Voor de Raphaëlstiching is Aardoom & de Jong op zoek naar een integer en daadkrachtig lid van de raad van toezicht met een groot hart voor de zorg. Ben jij maatschappelijk betrokken, sensitief en heb je bestuurlijke ervaring? Ben jij analytisch, rolvast en heb je humor? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Lid Raad van Toezicht Raphaëlstichting (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

De raad van toezicht van de Raphaëlstichting bestaat momenteel uit vijf leden. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Raphaëlstichting. De aanstelling van leden van de raad van toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal nog eens vier jaar. De raad van toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De raad van toezicht hanteert de principes van de Zorgbrede Governancecode en conformeert zich aan de statuten en reglementen van de Raphaëlstichting. De raad van toezicht heeft onder meer tot taak:

 • integraal toezicht op de raad van bestuur van de Raphaëlstichting;
 • werkgeverschap van de leden van de raad van bestuur van de Raphaëlstichting;
 • toetsing/goedkeuring van de strategische besluitvorming;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur en het zijn van een klankbord voor de raad van bestuur, dit alles conform de statuten en reglementen van de Raphaëlstichting.

De raad van toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de raad van bestuur ten minste vijf keer per jaar. Eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht zonder de raad van bestuur om haar eigen functioneren te evalueren.
Het is van belang dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

Binnen de raad van toezicht functioneren drie commissies: de auditcommissie Financiën en de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Daarnaast is er een renumeratiecommissie en worden zo nodig ad hoc commissies gevormd. De leden hebben een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van voor de instelling relevante netwerken in de regio. Elk lid van de raad van toezicht is een generalist met de benodigde ervaring en kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Jaarlijks wordt bekeken of wisselingen tussen commissies versterkend kunnen werken voor deze integrale blik.
Naast bestuurlijke, eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring, gaat het om deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van een of meer kennisvelden c.q. expertisegebieden.

Algemene eisen van de leden raad van toezicht

 • Verbinding met de doelstelling van de Raphaëlstichting in de brede context van de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg;
 • Respect voor de antroposofische kernwaarden van de Raphaëlstichting: gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest;
 • Een combinatie van sensitiviteit voor de drive die de antroposofische inspiratie van de Raphaëlstichting met zich brengt en een kritische houding ten aanzien van bedrijfsvoeringsprocessen en kwaliteit en veiligheid in de instellingen;
 • Brede kennis van inhoudelijke vraagstukken in de langdurige zorg;
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur terzijde te staan;
 • Voldoende beschikbaarheid en het vermogen om in teamverband advies en toezicht uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Maatschappelijke betrokkenheid, vervullen een actieve rol in het maatschappelijk leven en hebben een brede maatschappelijke belangstelling.

Alle leden zijn in staat om de vergaderingen goed voorbereid bij te wonen en zich daarnaast ook terdege voor te bereiden op deelvergaderingen van de binnen de raad van toezicht functionerende commissies en overleggen met de centrale ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad (verwanten en cliënten).

De vacature
Met het oog op de huidige samenstelling van de raad van toezicht, zijn we op zoek naar een kandidaat met een bestuurlijk profiel.
Dit lid:

 • Heeft aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in complexe zorgorganisaties en -omgevingen;
 • Brengt ervaring mee op het gebied van kwaliteit van zorg en/of op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en ICT;
 • Zal zitting nemen in de auditcommissie Financiën.

Het lid raad van toezicht verstaat primair het vak c.q. de rol als toezichthouder en is zowel generalist als specialist. Hij/zij is in staat op conceptueel niveau te denken en te handelen, maar kan zich ook verdiepen in de materie. Bij voorkeur heeft het lid van de raad van toezicht een antroposofische achtergrond. Daarnaast beschikt het lid van de raad van toezicht als persoon over de onderstaande competenties:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Ondernemend met creativiteit, weet tegenspraak te organiseren;
 • Verbindend vermogen, zowel binnen de raad van toezicht, als naar de raad van bestuur;
 • Integer, onafhankelijk, transparant en vertrouwenwekkend;
 • Analytisch, kritisch en doortastend;
 • Vermogen tot zelfreflectie en deze te vertalen naar een handelingsperspectief.

Organisatie

De Raphaëlstichting biedt vanuit de antroposofische inspiratie zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast kleinschalig actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg: 1.400 medewerkers, diverse locaties in Noord-Holland en Zuid-Holland voor 1.200 cliënten van alle leeftijden.
De stichting bestaat uit drie woonzorgparken met een intramuraal karakter, tientallen werkplaatsen (bakkerijen, molens, weverijen etc. en winkels/lunchrooms, enkele kleinschalige woongemeenschappen, woon-zorg-werkboerderijen en -tuinderijen. Er is een polikliniek voor psychiatrie en er zijn ambulante teams voor begeleiding thuis.
De verschillende onderdelen kiezen voor intensieve samenwerking: gezamenlijke groei in vakmanschap en leiderschap en doelmatige besteding van menskracht en zorgmiddelen. Er is een financieringsrelatie met drie zorgkantoren, een veertigtal gemeentes en zes zorgverzekeraars.

Antroposofische zorg is bijzonder. De idealen van de antroposofie gaan over meedoen, gelijkwaardigheid en ontwikkeling. Veel van deze inspiratie is juist nu relevant: kunst en cultuur als ingang voor groei, samenwerking tussen zorg en ondernemers voor inclusie, duurzaam leven en werken met de aarde, gemeenschapszin en positieve gezondheid.

De komende jaren staat de Raphaëlstichting voor een aantal complexe opgaven: zorgexploitatie en vastgoed in balans om te kunnen blijven investeren, digitalisering en het synchroniseren van de besturing. Daarnaast vormt de krapper wordende arbeidsmarkt een groot vraagstuk. De toenemende complexiteit van de zorgvragen prikkelt tot groei en ontwikkeling van de professionaliteit. Deze thema’s nodigen uit tot vernieuwing van zorg, vooruitstrevend werkgeverschap, innovatie en krachtiger samenwerkingsverbanden.

Arbeidsvoorwaarden

De raad van toezicht van de Raphaëlstichting hanteert een vergoeding die valt binnen de kaders van de Wnt.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de Raphaëlstichting zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 6 maart tegemoet. Op 12 april zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden bij de Raphaëlstichting. Raphaëlstichting streeft naar diversiteit in de organisatie en nodigt nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren.

Publicatie datum

06-02-2023

Lid Raad van Toezicht Raphaëlstichting (Vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close