Lid Raad van Toezicht Rosa Manus (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN VERSTREKEN

Voor Rosa Manus is Aardoom & de Jong op zoek naar een nieuw lid Raad van Toezicht. Heeft u actuele kennis van en visie op (het voorkomen van) huiselijk geweld en veiligheid, dan is deze functie interessant voor u.

De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de bestuurder en is verantwoordelijk voor het houden van integraal toezicht op het beleid van de stichting. De Raad van Toezicht vervult een klankbordfunctie voor de bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De Raad werkt met een auditcommissie een remuneratiecommissie en een kwaliteitswerkgroep. De Raad van Toezicht onderhoudt contacten met zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad.

De Raad werkt volgens de eisen van moderne governance en besteedt voortdurend aandacht aan eigen ontwikkeling en verdere professionalisering.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat:
• er voldoende affiniteit is met de vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid in het algemeen en de doelstelling van Rosa Manus in het bijzonder,
• brede maatschappelijke belangstelling en ervaring geborgd is en er een functioneel netwerk wordt bereikt,
• er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan inhoudelijke, personeel- en organisatiekundige, bedrijfskundige, financieel-economische en juridische achtergronden,
• de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 6 keer per jaar ten kantore van de stichting in Leiden. Er worden jaarlijkse thema- c.q. professionaliseringsdagen georganiseerd.

Functie eisen

Een lid van de Raad van Toezicht:
• heeft affiniteit met de doelstellingen, missie, visie en strategie van Rosa Manus,
• heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een organisatie,
• heeft het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen vanuit een rol op afstand en snel kennis tot zich te nemen,
• heeft het vermogen advies en toezicht in teamverband uit te oefenen,
• heeft het vermogen ontwikkelingen in het sociaal domein/domein zorg en veiligheid waar te nemen en te vertalen naar de organisatie vanuit de functie van de Raad van Toezicht,
• heeft inzicht in eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen,
• richt zich op het belang van de organisatie als geheel, en weet daarbij mede de belangen van medewerkers en cliënten in het oog te houden,
• zorgt voor een blijvende verdieping in de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein in het algemeen en de functie van de stichting in het bijzonder en is maatschappelijk actief.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de meerjarenstrategie van Rosa Manus in de actuele context is er gekozen voor een kandidaat met de volgende specifieke deskundigheid:
• kennis van actuele ontwikkelingen in het werkveld, inhoudelijk en/of politiek/bestuurlijk,
• Visie en zicht op veranderingen en ontwikkelingen op strategisch niveau in het werkveld,
Een relevant netwerk in de regio wordt zeer gewaardeerd.

Bedrijfsprofiel

De Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus biedt als organisatie veiligheid en begeleiding aan slachtoffers van ernstig huiselijk geweld, waarbij sprake is van acute of structurele onveiligheid. Er is een veilige opvanglocatie in Leiden. Als de veiligheid dit toelaat, wordt ambulante begeleiding geboden in de regio Zuid-Holland Noord.
Rosa Manus is actief en werkt nauw samen met andere organisaties binnen de ketenaanpak huiselijk geweld. Dit alles om cliënten te begeleiden naar een veilige toekomst zonder huiselijk geweld.
Rosa Manus werkt systemisch en heeft ook daarom veel aandacht voor kinderen vanuit de visie dat intergenerationeel geweld moet worden voorkomen.

De organisatie bestaat uit ongeveer 35 fte, kent een eenhoofdig bestuur en een Raad van Toezicht bestaande uit vijf leden.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding is € 1.500,- per jaar.

Procedure

Voor de procedure is de volgende planning opgesteld:
• 15 en 21 januari: voorselectie
• 1 februari: gesprekken met de Raad van Toezicht
• week 6: adviesgesprek Bestuurder

Bij de werving en selectie laat Rosa Manus zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en een diplomacheck kunnen deel uitmaken van deze procedure.
Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 13 januari tegemoet.

Locatie

Leiden

Publicatie datum

13.12.2018

Contactpersoon

A. Cuijpers

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185