REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN

Gezocht lid Raad van Toezicht met kennis van ICT en innovatie voor Stichting Koraal Groep, gesitueerd in Noord-Brabant en Limburg.

Lid Raad van Toezicht (vervuld)

Vervuld

Bedrijfsprofiel

REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Vanwege het aanstaand vertrek van een toezichthouder is de Raad van Toezicht thans op zoek naar een nieuwe toezichthouder. De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerde orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de bestuurders en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

De Raad van Toezicht heeft de volgende kerntaken:

 • Het werkgeverschap van de bestuurders
 • Toezicht en controle op het bestuur van de instelling
 • Toetsing van de besluitvorming
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurders

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:

 • De agendacommissie
 • De remuneratiecommissie
 • De commissie kwaliteit & veiligheid
 • De financiële (audit)commissie


Naast haar kerntaken zal de Raad van Toezicht vanuit een vertrouwensbasis de Raad van Bestuur terzijde staan als klankbord. Tot de rol van de Raad van Toezicht behoort denken vanuit de verschillende domeinen waarin Koraal Groep actief is. Hiervoor is betrokkenheid op deze domeinen bij de toezichthouders noodzakelijk. Elke toezichthouder moet affiniteit hebben met- en voldoende kennis hebben van de core business van Koraal Groep. Verder moet de Raad van Toezicht de kernwaarden van Koraal Groep kunnen uitdragen.

Functie omschrijving

In samenstelling is de Raad van Toezicht een multidisciplinair team. De Raad van Toezicht is maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de raad is een "high level" generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Koraal Groep als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid cq. specifieke achtergrond. Dit ter verhoging van de kwaliteit als geheel.
Elk lid dient te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het toezichthouderschap. Onder normale omstandigheden zijn er zes tot zeven bijeenkomsten van de Raad per jaar. Voorts zal de nieuwe toezichthouder zitting hebben in de financiële commissie van de Raad van Toezicht. Daarnaast zal bijscholing en het bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomsten met stakeholders en werkbezoeken om structurele tijdsbesteding vragen.

Functie eisen Lid Raad van Toezicht (vervuld)

Algemene profieleisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Affiniteit met de gezondheidszorg, (speciaal) onderwijs, jeugdzorg en re-integratie
 • Strategische, bedrijfskundige oriëntatie
 • Bestuurlijke ervaring in een complexe organisatie met complexe besluitvorming, opgedaan in grote (complexe) organisaties met een of meerdere toezichthouders
 • Voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuurders; bekendheid met de issues van Corporate Governance
 • Inzicht in het besturen van zorg- en/of onderwijsinstellingen alsook gevoel voor de verhoudingen tussen medezeggenschap, bestuur en toezicht
 • Generalist maar met specifieke kennis en ervaring op financieel vlak binnen zorg en/of onderwijs en bij voorkeur op het gebied van vastgoed en/of ICT
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen
 • Juiste vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de bestuurders
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Voldoende beschikbaarheid om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie
 • Bekendheid met de regio

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Ondernemersgeest en veranderingsgezind
 • Bij het kijken naar risico's vertrekken vanuit de totaliteit en samenhang
 • Faciliterend leider en teamplayer
 • Zelfkennis en zelfreflectie
 • De moed hebben om tegengeluid te geven
 • Invoelingsvermogen, organisatiesensitiviteit en -empathie
 • Maturity
 • Aanspreekbaar zijn als toezichthouder
 • Van onbesproken gedrag

Specifieke profielwensen

 • Kennis van ICT en innovatie zijn een must
 • Financiële expertise, met name op het gebied van vastgoed, is wenselijk
 • Kennis van de financieringssystematiek van zorg en/of onderwijs
 • De kandidaat hoeft niet uit het werkveld afkomstig te zijn, maar affiniteit met de doelgroep is een must
 • Ervaring in het werken met medezeggenschap

Het nieuwe lid RvT moet kunnen aansluiten bij de bestaande teamdynamiek van de RvT.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is in lijn met de bepalingen in WNT 2, welke vanaf 1 januari 2016 van kracht is. De vergoeding bedraagt € 10.186,- excl. btw per jaar.

Bedrijfscultuur

Binnen Koraal Groep staan mensen centraal met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied. Naast de concernstichting bestaat Koraal Groep uit elf stichtingen, met 4.050 medewerkers, die verspreid zijn over Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast ondersteunen twee ondernemingen van Koraal Groep de andere onderdelen op facilitair gebied. Vanuit de eigen kracht van cliënt en leerling bieden onze stichtingen samen een compleet zorg- en ondersteuningsaanbod aan in de keten. Dit integraal concept gaat uit van samenwerking onderling en met externe partijen in de directe omgeving. Al deze stichtingen hebben hun eigen karakter en specifieke deskundigheid. Stuk voor stuk maken ze zich sterk voor de persoon die altijd centraal staat bij de zorg, het onderwijs en brede ondersteuning die Koraal Groep biedt: De cliënt en de leerling.

Koraal Groep biedt: gehandicaptenzorg, jeugdzorg, onderwijs en arbeidsintegratie.

Kijkend naar de toekomst wil Koraal Groep "meer met minder door verbinden". Het verbinden is nodig om een integraal aanbod neer te zetten. Verder zal overgegaan moeten worden naar een participatief model met minder personeel en minder geld. De Raad van Toezicht moet kunnen omgaan met de dynamiek van een organisatie die in verandering is. Voorts zal de Raad moeten toezien op de transitie. Dit betekent dat een toezichthouder een helikopterview moet hebben om dwarsverbanden te kunnen leggen en bestuurlijke senioriteit moet hebben. Een toezichthouder moet in staat zijn om "verbindend" te zijn. Het gaat hierbij om talenten en competenties, ervaring en kennis/kunde doch minder om specifieke kennis.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Aardoom & De Jong. Na de voorselectie worden de curricula vitae van geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie. Op basis hiervan wordt besloten welke kandidaten worden uitgenodigd voor de selectiegesprekken. Aan de selectiegesprekken wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht en de centrale medezeggenschapsraden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hermien Hendrikx of Philippe de Jong van Aardoom & De Jong. Een uitgebreide profielschets is beschikbaar. U kunt solliciteren middels onderstaande 'solliciteerknop'. Uw reactie is welkom tot vrijdag 29 april 2016.

Locatie

Zuid Nederland

Publicatie datum

21-06-2017

Lid Raad van Toezicht (vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close