REACTIETERMIJN VERSTREKEN

Voor CONRISQ is Aardoom & de Jong op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.

Lid Raad van Toezicht (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Vanwege het aanstaand vertrek van een drietal leden, waaronder de voorzitter, is de Raad van Toezicht thans op zoek naar nieuwe toezichthouders. Er wordt dit jaar nog een nieuw lid geworven. Aansluitend wordt gezocht naar een nieuw lid en een nieuwe voorzitter. De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerde orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de bestuurders en de algemene gang van zaken binnen de stichting en haar dochterstichtingen.
De Raad van Toezicht heeft de volgende kerntaken:
• Toezicht en controle op het bestuur van de instelling
• Toetsing van de besluitvorming
• Het werkgeverschap van de bestuurders
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van (klankbordfunctie) naar de bestuurders

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:
• De remuneratiecommissie
• De commissie kwaliteit van zorg en veiligheid
• (audit) commissie financiën

Naast haar kerntaken zal de Raad van Toezicht vanuit een vertrouwensbasis de Raad van Bestuur terzijde staan als klankbord. Tot de rol van de Raad van Toezicht behoort denken vanuit de verschillende domeinen waarin CONRISQ Groep actief is. Hiervoor is betrokkenheid op deze domeinen bij de toezichthouders noodzakelijk. Elke toezichthouder moet affiniteit hebben met en voldoende kennis hebben van de core business van de CONRISQ Groep.

Nieuw lid Raad van Toezicht:
In samenstelling is de Raad van Toezicht een multidisciplinair team. De Raad van Toezicht is maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de raad is een "high level" generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van CONRISQ Groep als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond. Dit ter verhoging van de kwaliteit als geheel.
Elk lid dient te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het toezichthouderschap. Onder normale omstandigheden zijn er zes bijeenkomsten van de Raad per jaar plus in ieder geval één heidag. Daarnaast wordt er van de leden deelname aan een of meerdere commissies verwacht.
Het toezichthouderschap heeft de laatste jaren ontwikkeling doorgemaakt. De nieuwe toezichthouder wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn. Hij/zij dient eventueel bereid te zijn zichzelf te willen scholen.

Functie eisen


Algemene profieleisen:
• Academisch werk- en denkniveau
• Uit een andere sector afkomstig mag, maar dan moet er affiniteit zijn met de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg en bereidheid zich in te werken in deze materie
• Strategische, bedrijfskundige oriëntatie
• Bestuurlijke ervaring in een complexe organisatie met complexe besluitvorming, opgedaan in grote (complexe) organisaties met een of meerdere toezichthouders.
• Voldoende inzicht in taak - en rolverdeling tussen Raad van Toezicht en bestuurders; bekendheid met de issues van Corporate Governance.
• Gevoel voor de verhoudingen tussen medezeggenschap ondernemingsraad en cliëntenraad, bestuur en toezicht
• Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
• Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen
• Werken vanuit een dienende houding en met vertrouwen naar elkaar
• Politiek - bestuurlijke sensitiviteit
• Aanspreekbaar zijn als toezichthouder
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Bekendheid met de regio is een pre
• Het hebben van een actief en breed netwerk in het openbaar bestuur is van belang
• Van onbesproken gedrag

Kerncompetenties en persoonskenmerken:
• Een dienende houding en werken vanuit vertrouwen
• Integer
• Onafhankelijk
• Verantwoordelijk
• Risicoanalyses kunnen maken vanuit totaliteit en samenhang
• Collegiaal en teamgericht
• Zelfkennis en zelfreflectie
• De moed hebben om tegengeluid te geven
• Invoelingsvermogen, organisatiesensitiviteit
• Relativeringsvermogen


Specifieke profielwensen:
Het te werven lid heeft bij voorkeur politiek bestuurlijke ervaring en/of ruime ervaring in het openbaar bestuur


Bedrijfsprofiel

Algemeen CONRISQ Groep
CONRISQ is er voor kwetsbare mensen. Kwetsbare mensen met complexe problemen vaak op verschillende levensterreinen. Sommige van hen kunnen met een periode van ondersteuning op eigen kracht verder, anderen zullen op verschillende momenten in hun leven een beroep op hulp blijven doen. CONRISQ sluit aan bij wat nodig is. Zij bundelt de kracht van de groep en van andere partners. Hiermee voorkomen we (langdurige) maatschappelijke uitval van deze kwetsbare mensen en stimuleren we duurzame participatie.

CONRISQ Groep is een holding waarbinnen zelfstandige stichtingen hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen. CONRISQ kiest voor “groot in kleinschaligheid".

Deze holding dateert uit 2010 en omvat Stichting Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel, Stichting Orthopedagogisch Centrum Ottho Gerhard Heldring & Ambulatorium, Stichting Bijzonder Jeugdwerk, Stichting Pactum jeugd- en Opvoedhulp en Stichting Pact18.

Binnen de samenwerking van de CONRISQ Groep worden de krachten gebundeld om voor uiterst kwetsbare doelgroepen grenzen te overbruggen en de maatschappelijke middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Wetenschappelijk onderzoek en diagnostiek spelen hierbij een belangrijke rol. Veiligheid en behandeling zijn leidend binnen alle onderdelen van de CONRISQ Groep. Cliënten kunnen snel worden geholpen omdat CONRISQ Groep beschikt over een breed palet aan professionele hulpverlening en behandeling. CONRISQ Groep kent vele partners in de keten zoals wijkteams, gemeenten en ministeries, politie, collega-instellingen, onderwijs en veiligheidshuizen en werkt in het kader van onderzoek en kennisontwikkeling nauw samen met Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs.

Tot slot: CONRISQ Groep verleent intercollegiale consultatie bij complexe casuïstiek en adviseert organisaties bij sociaal maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast ontwikkelt CONRISQ Groep nieuwe innovatieve programma’s. Deze programma’s overstijgen de kaders leeftijd, financiële richtlijnen en wetgeving.

Stichtingen CONRISQ Groep
Binnen de vijf stichtingen wordt een divers palet aan zorg geboden:

De Rooyse Wissel is een centrum voor forensische psychiatrie. Er worden patiënten met ernstige psychiatrische problemen verpleegd en behandeld. De patiënten hebben een tbs-maatregel of andere strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel. Het doel van de behandeling is het risico op een (nieuw) ernstig delict te verminderen. Forensisch psychiatrische polikliniek de Horst levert ambulante behandeling aan de vaak moeilijk te bereiken patiënten met een complexe problematiek. Onderdeel van de Rooyse Wissel zijn ook het Werkhuis, forensisch RIBW de Vliet en forensisch RIBW de Schakel.

OG Heldring & Ambulatorium is er voor kinderen en jongeren (en hun gezin) met een ernstig ontwikkelingsrisico. Het is een behandelcentrum voor observatie, diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en risicomanagement. Voor opnames verstrekt de kinderrechter een Machtiging Gesloten Jeugdzorg.
Het Ambulatorium (de polikliniek) verzorgt Multi Systeem Therapie (MST). Dit is een opname vermijdende behandeling, die ze direct thuis in het gezin in kunnen zetten. Het werkgebied is landelijk, met een focus op Midden- en Zuid-Nederland.

Bijzonder Jeugdwerk (BJ) helpt en begeleidt jongeren (en hun gezin) in de leeftijd tot ongeveer 23 jaar oud in Zuid- Nederland. Van lichtere ambulant begeleiding tot complexe zorg onder drang en dwang. Op de Campus in Deurne wordt onderwijs, arbeid en zorg creatief verbonden.

Pactum helpt kinderen, jongeren en hun ouders in Midden Nederland bij (complexe) opvoedings-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Pactum heeft een breed aanbod. Onder andere dagopvang voor jonge kinderen, uiteenlopende vormen van ambulante begeleiding, pleegzorg en 24 uur-behandeling (drie milieus).

Pact 18 biedt aan vluchtelingen tot 18 jaar, jongeren met een status, die in Nederland mogen blijven wonen, de begeleiding die zij nodig hebben om hier een leven op te bouwen. Er wordt voor gezorgd, dat deze jongeren naar school kunnen en dat ze worden gestimuleerd in hun zelfredzaamheid. Ook leren ze hoe ze een eigen netwerk op kunnen bouwen. Alles is erop gericht, dat ze op eigen kracht mee kunnen draaien in onze maatschappij.

Besturingsmodel: bestuur en toezicht
Tezamen vormen de holdingstichting met de dochterstichtingen een concern. De holding Stichting CONRISQ Groep is tevens als rechtspersoon de bestuurder van de dochterstichtingen. De CONRISQ Groep heeft een Raad van Toezicht die conform de Zorgbrede Governance Code het toezicht uitoefent op de holdingstichting en de tot het concern behorende dochterstichtingen. De dochterstichtingen hebben geen (eigen) Raad van Toezicht.

De CONRISQ Groep heeft onder meer als doel het in concernverband aansturen van Stichting CONRISQ Groep en de tot het concern behorende stichtingen. Elke dochterstichting wordt bestuurd volgens het ‘Raad van Toezicht model’. Er is een Raad van Bestuur die belast is met het beheer en bestuur van elke dochterstichting. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken betreffende de dochterstichtingen. Tevens fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn statutair en reglementair vastgelegd. Zo is statutair vastgelegd dat de CONRISQ Groep als rechtspersoon de bestuurder is van de dochterstichtingen en dat de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep dus ook toezicht houdt op de activiteiten van de Raad van Bestuur inzake het besturen van de dochterstichtingen. Ook is statutair vastgelegd dat de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep de Raad van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat. Voor bepaalde besluiten van de Raad van Bestuur moet goedkeuring verleend worden door de Raad van Toezicht CONRISQ Groep. Dit geldt voor zaken als de vaststelling van het jaardocument. Ook wijst de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep de accountant aan. De Raad van Toezicht werkt binnen de kaders van de Zorgbrede Governancecode en de statuten (van de CONRISQ Groep en haar dochters) volgens het Reglement Raad van Toezicht. In de statuten is, de Governancecode indachtig, op hoofdlijnen een taakverdeling tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vastgelegd en daarnaast zijn er enkele bepalingen die van invloed zijn op de werkwijze van de Raad van Toezicht. In het Reglement Raad van Toezicht worden de werkzaamheden, de werkwijze en de verantwoording van de Raad van Toezicht verder geregeld. De Raad van Toezicht vergadert tenminste zesmaal per jaar en er is een jaarlijkse heidag. Daarnaast zijn er een Auditcommissie Financiën, een Remuneratiecommissie (tbv de werkgeversrol van de Raad van Toezicht) en een Commissie Kwaliteit van Zorg en Veiligheid ingesteld, met een variabel vergaderrooster. Tweemaal per jaar overlegt een delegatie van de Raad van Toezicht met een delegatie van de Centrale ondernemingsraad. Eén lid van de Raad van Toezicht heeft de Cliëntenbelangen in portefeuille en één de Patiënten belangen. De CONRISQ Groep kent een Raad van Toezicht die onafhankelijk is en zodanig is samengesteld dat hij in staat is zijn taak naar behoren te vervullen.

Kerncijfers en scope
De totale omzet van CONRISQ bedroeg in 2015 circa €100 mln. Voor 2016 wordt geen omzetdaling verwacht. De stichtingen koesteren de verwachting voldoende te hebben geanticipeerd op de consequenties van de gewijzigde wet- en regelgeving waarmee ieder afzonderlijk te maken heeft, alsook op de bijbehorende veranderende financieringsstromen. Men heeft voorzien in scenario’s voor de toekomst en daar waar noodzakelijk gekozen voor formatiereductie.

Alle jeugd stichtingen hebben sinds 2015 te maken met de 3 grote ontwikkelingen; specifiek de overheveling van de jeugdzorg vanuit het Rijk en de Provincies naar de gemeenten. Dit betekent dat de stichtingen (en gemeenten) sindsdien te maken hebben met een voor hen onbekend fenomeen: contracten voor zorg, het managen van deze contracten - zowel intern als met de contractanten-, facturatie en betaling door de gemeenten. Dit proces is nog volop in beweging; de verwachting is dat deze beweging de komende twee jaar nog de nodige dynamiek veroorzaakt.

De Rooyse Wissel heeft als voornaamste opdrachtgever het Ministerie van Veiligheid en Justitie en bewaakt deze relatie zorgvuldig. De dynamiek voor deze stichting is voornamelijk gelegen in de onzekerheid rondom de te verwachten capaciteit van de gevraagde zorg in de komende jaren.

Pact18 heeft de komende jaren de uitdaging om de wisselingen in de stroom vluchteling-jongeren te kunnen accommoderen.

Bij alle stichtingen is er de verwachting in continuïteit aan de toekomst te kunnen werken.

Werkgebied
Voornamelijk Zuid, Oost en Midden Nederland

Kernwaarden CONRISQ Groep:
- Hulp is zonder samenwerking gefragmenteerd. Om die reden zijn kennis en kunde samengebracht in CONRISQ, een multidisciplinair netwerk van organisaties.
- Samen kunnen en weten we meer.
- Door de handen ineen te slaan, kunnen we kennis delen, unieke trajecten ontwikkelen en op maat adviseren.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt € 8.000,= op jaarbasis voor een lid en € 12.000,= voor de voorzitter.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Aardoom & De Jong. Na de voorselectie worden de curricula vitae van geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie. Op basis hiervan wordt besloten welke kandidaten worden uitgenodigd voor de selectiegesprekken.
Kandidaten worden onderworpen aan een antecedentenonderzoek

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hermien Hendrikx. Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag via onderstaande solliciteerknop. Uw reactie is welkom tot 7 september 2016.

Uitgebreide informatie

Locatie

Zetten

Publicatie datum

21-06-2017

Lid Raad van Toezicht (Vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close