Voor het Longfonds is Aardoom & de Jong op zoek naar een Lid van de Raad van Toezicht met een bestuurlijk/juridisch profiel. Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Voor en met iedereen. Voor deze vacature is het noodzakelijk dat de kandidaat ervaring heeft met het werken in of met een politiek/bestuurlijke organisatie. Kandidaten zijn bij voorkeur ervaringsdeskundige. Affiniteit met de doelstellingen van het Longfonds is noodzakelijk. De Raad van Toezicht werkt collegiaal en in een prettige constructieve sfeer. Kandidaten beschikken over de in deze advertentie vermelde competenties.

Lid RvT Longfonds (Bestuurlijk/Juridisch profiel) (Vervuld)

Vervuld

Introductie

Voor het Longfonds is Aardoom & de Jong op zoek naar een Lid van de Raad van Toezicht met een bestuurlijk/juridisch profiel. Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Voor en met iedereen. Voor deze vacature is het noodzakelijk dat de kandidaat ervaring heeft met het werken in of met een politiek/bestuurlijke organisatie. Kandidaten zijn bij voorkeur ervaringsdeskundige. Affiniteit met de doelstellingen van het Longfonds is noodzakelijk. De Raad van Toezicht werkt collegiaal en in een prettige constructieve sfeer. Kandidaten beschikken over de in deze advertentie vermelde competenties.

Het Longfonds

De meeste mensen vinden ademen heel gewoon. Toch zijn er een miljoen mensen in Nederland met een longziekte. En voor hen is ademhalen een terugkerende of voortdurende strijd. Een strijd die ze niet alleen kunnen winnen.

Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Voor en met iedereen. We maken onderzoek mogelijk. We pakken vieze lucht aan. En we doen er alles aan om kinderen rookvrij te laten opgroeien. We komen op voor de beste zorg voor longpatiënten én voor iedereen die dat misschien ooit wordt.

Resultaten bereiken we door samen te werken. De kracht van het Longfonds is dat zij de ervaring van mensen met een longziekte ophaalt, deelt en vermenigvuldigt. Juist deze rol is uniek.
In het door het Longfonds mede-geïnitieerde Nationaal Preventieakkoord staan 132 maatregelen die het roken ontmoedigen. Afgelopen september heeft de Tweede kamer zich overtuigend uitgesproken vóór de maatregelen om te komen tot een Rookvrije Generatie. De maatschappelijke beweging krijgt ook op lokaal niveau steeds meer vorm. Ruim 100 gemeenten zetten zich nu actief in voor een rookvrij beleid. De ambitie is om dit aantal te verdubbelen tot 250.

Het Longfonds initieerde het programma LONGFONDS | Accelerate waarin een trans-Atlantisch en een Europees- Australisch consortium van topwetenschappers en maatschappelijke partners intensief samenwerken onder onze regie. De consortia richten zich op astmapreventie en het herstel (regeneratie) van beschadigd longweefsel zoals bij COPD. Onlangs lanceerden we bovendien LungHealth, een bedrijf dat als startup generator aan de slag gaat met de doorontwikkeling van patenten uit het onderzoek. Dit baant de weg naar echte oplossingen.

We zetten ons onverminderd in om de belangen van longpatiënten te behartigen. Zo hebben we samen met het hele veld van longziekten bereikt dat de minister alles in het werk stelt om het hooggebergte behandelingscentrum Davos voor mensen met ernstige astma open te houden.
In januari 2020 wordt het Schone Lucht Akkoord (SLA) gesloten tussen het rijk en decentrale overheden. Het Longfonds heeft er actief aan bijgedragen dat dit akkoord er komt en dat gezondheid er een centrale plek inneemt. We gaan de inspanningen en de resultaten van het SLA monitoren en blijven de urgentie van gezonde lucht agenderen.

Competenties

Alle leden van de Raad van Toezicht kennen de volgende competenties:
• Integer, gewetensvol en onafhankelijk: is in staat algemeen aanvaarde maatschappelijke, sociale en ethische normen te handhaven (die met de functie te maken hebben) en los van (eigen en andermans) belangen te oordelen in het belang van het Longfonds.
• Algemene toezichthoudende houding en ervaring (good governance, code Wijffels).
• Beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een landelijk netwerk dat van belang is voor de organisatie (opgedaan in bijvoorbeeld: overheid, politiek, zorg, patiëntenorganisaties, zorgverzekeringen, landelijke belangenbehartiging, industrie, enz.).
• Een juist evenwicht kennen in betrokkenheid en toezichthoudende afstand en het vermogen zich ten aanzien van strategische lijnen een gefundeerd oordeel te vormen en met de bestuurder te sparren.
• Inzicht in de eisen, die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie als patiëntenorganisatie en gezondheidsfonds stellen.
• Het vermogen tot kritisch en onafhankelijk toetsen van het (financiële) beleid van de organisatie en het functioneren van de bestuurder. In staat zijn de bestuurder-directeur en de controller ook gepast op dat gebied te adviseren.
• Het vermogen tot zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.
• Omgevingsbewustzijn: is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Speelt in op deze ontwikkelingen in de toezichthoudende en/of adviserende rol. Heeft hiertoe in ieder geval contact met de achterban (mensen met een longziekte of hun naasten, vrijwilligers en medewerkers).
• Advies en toezicht kunnen uitoefenen in teamverband.
• Helikopterview: in staat zijn feiten en problemen in een breder verband te zien door het onderkennen van verwantschappen met onderwerpen van grotere omvang.
• Strategisch sterk.
• In staat zijn constructief en krachtig de dialoog met de bestuurder-directeur aan te gaan en deze desgewenst kritisch te bevragen. Daarbij is de Raad van Toezicht een sparring partner die als constructief-kritisch college meedenkt over oplossingen en ook onorthodoxe ideeën aan kan dragen.
• Samenwerken: is in staat volwaardig binnen een collegiale groep te functioneren.

Raad van Toezicht

De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het “Reglement Raad van Toezicht”.

De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de Longfonds stichting berust bij de directeur/bestuurder. Hierop wordt toezicht gehouden door de Raad van Toezicht.

De RvT bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden. Bij een RvT van 7 leden, zijn er ten minste 3 ervaringsdeskundig (hebben zelf een longziekte of zijn directe naaste van iemand met een longziekte).

Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de duur van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:
• Integraal toezicht houden.
• Controle op de realisatie van de doelstellingen, proces van invloed geven aan vrijwilligers en mensen met een longziekte (of hun naasten) en de verantwoording daarvan.
• Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening).
• Goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan.
• Goedkeuring van statutenwijziging(en) en de ontbinding van de stichting.
• Goedkeuring van het aangaan van een juridische fusie of splitsing.
• Keuze van de externe accountant.
• Wijziging van bankrelatie(-s).
• Toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie.
• Goedkeuring van het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met strategische betekenis.
• Adviseren van de directeur/bestuurder.
• Vervullen van de werkgeversrol voor de directeur/bestuurder.
• Vertegenwoordiging van de stichting.

De Raad van Toezicht beschikt over kennis of ervaring op de volgende gebieden:
• Patiëntperspectief
Het betreft hier kennis van ervaringen en behoeften van mensen met een longziekte en de wijze waarop deze kennis en ervaring ingebracht kunnen worden (o.a. gericht op het vergroten van hun belang in de zorgverlening, de overheid en het verzekeringswezen).
• Patiëntparticipatie en inzet vrijwilligers in zorg en onderzoek en in het eigen Longfondsbeleid
• Financiën en economie (zowel gericht op het zorgvuldig beheer als op de verwerving van inkomsten: fondsen en andere bronnen, zoals subsidies en loterijen).
• Informatie, marketing en communicatie (gericht op het vergroten van naamsbekendheid en positief imago van het Longfonds, maar ook op het verkrijgen van informatie/data over de doelgroepen).
• Juridisch, organisatie en HRM (gericht op het functioneren van de totale organisatie en het bureau).
• Medisch, bij voorkeur gespecialiseerd in longaandoeningen. Niet academisch/ geen nauwe relatie met aanvragers van wetenschappelijke subsidies i.v.m. met belangenverstrengeling.
• Wetenschap; kennis van werkwijze landelijk en internationaal wetenschappelijk onderzoek.

Leden en/of voorzitter kunnen meer dan één kennis- of ervaringsterrein beheersen.

Deze specifieke vacature:
Voor deze vacature is het van belang dat de kandidaat een brede bestuurlijke ervaring, op eindverantwoordelijk niveau, in de publieke dan wel publiek-private sector heeft. De kandidaat kan expertise inbrengen op het gebied van:
• Informatie, marketing en communicatie (gericht op het vergroten van naamsbekendheid en positief imago van het Longfonds, maar ook op het verkrijgen van informatie/data over de doelgroepen).
• Juridisch, organisatie en HRM (gericht op het functioneren van de totale organisatie en het bureau).

Wat bieden wij

Wij bieden een uitdagende rol binnen een constructieve en open communicerende Raad van Toezicht. De functie is onbezoldigd. Wel bieden we een onkostenvergoeding.

Procedure
Bij de werving en selectie laat het Longfonds zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/ de website van Aardoom & de Jong.

Uw reactie, voorzien van een motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk maandag 10 februari 2020 tegemoet.

De eerste gespreksronde vindt plaats bij Aardoom & de Jong met een senior consultant van Aardoom & de Jong. Aardoom & de Jong doet vervolgens een voordracht aan de selectiecommissie van de Raad van Toezicht. Afronding van de procedure, via een benoeming in de Raad van Toezicht, is voorzien in maart 2020.

Contactpersonen
- mr. Ronald Gaartman, e-mail: gaartman@aardoomendejong.nl telefoon: 06-22233604
- drs. Maarten Aardoom, e-mail: aardoom@aardoomendejong.nl telefoon: 06-55717739

Publicatie datum

13-01-2020

Lid RvT Longfonds (Bestuurlijk/Juridisch...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close