Rector - Maurick College (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zoekt Aardoom & de Jong een rector voor het Maurick College, die het goede weet te behouden en de school kan versterken in de toekomst.

De rector is een……
• onderwijskundig visionair
• authentiek leider
• ambassadeur van de school
• mensenmens
• goede collega
• schaker en ondernemer

De rector van het Maurick College geeft, samen met de directie, leiding aan de ontwikkelingen van de school.

De rector werkt op basis van het managementstatuut, legt verantwoording af aan de raad van bestuur van vereniging OMO en levert samen met de rectoren van de overige OMO-scholen in het centraal schoolleidersoverleg een bijdrage aan het beleid van de vereniging als geheel.

De rector:
• is eindverantwoordelijk voor het functioneren, de kwaliteit en het onderwijskundig profiel van het Maurick College
• is integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van personeel en organisatie en de bedrijfsvoering van het Maurick College
• kan herkenbaar vormgeven aan het profiel van de school in de regio
• geeft leiding aan de directie en benut daarbij de aanwezige kennis en ervaring
• participeert in het team van rectoren van vereniging OMO en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van verenigingsbreed beleid
• draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming met passende betrokkenheid van afdelingscoördinatoren en medezeggenschap
• heeft een regionale focus en zoekt de samenwerking, ook in het kader van passend onderwijs
• draagt actief de waarden van vereniging OMO uit
• onderhoudt externe relaties op politiek-bestuurlijk, maatschappelijk en bedrijfsmatig niveau in de omgeving van de school.

Vereniging OMO geeft veel ruimte aan de rector bij het sturen van de ontwikkeling van de scholen. De prestaties van de school en daarmee van de rector worden gevolgd aan de hand van ‘harde’ resultaatindicatoren (o.a. slagingspercentage, doorstroom gegevens, examencijfers, % lesuitval, financiën, ziekteverzuim) en ‘zachte’ resultaatindicatoren (bijvoorbeeld tevredenheid en participatie in de regio). Deze indicatoren, naast andere informatie, worden onder andere gespiegeld aan landelijke benchmarkcijfers en worden gebruikt voor periodieke formele en informele gesprekken.

Belangrijke uitdagingen voor de rector zijn, naast het borgen van goed onderwijs, in de komende periode:
• school gezond houden, resultaat blijven boeken en de goede naam van de school behouden en versterken
• dalton onderwijs blijven vernieuwen en profileren
• vormgeven van de oriëntatie van de school:
- naar de onderwijsomgeving: vertalen van de missie, visie en strategie van vereniging OMO naar het Maurick College; zorgen voor verbinding met onderwijsinstellingen in de keten/regio
- naar de lokale en regionale gemeenschap: zien en benutten van kansen die overheid, bedrijven, instellingen en organisaties kunnen bieden;
- naar de toekomst: positioneren van het Maurick College op middellange termijn, rekening houdend met ontwikkelingen in demografie, technologie, onderwijs en maatschappij; zorgen voor ontwikkeling van personeel
• doorontwikkelen van ICT en onderwijsinnovatie
• zorgen voor verbinding met vereniging OMO en profilering van het Maurick College binnen de vereniging, onder andere door deelname aan verenigingsstuurgroepen
• zorgen voor een stabiele leerlinginstroom, die het leerlingaantal in balans brengt met de gebouwcapaciteit op een wijze die geen afbreuk doet aan de positionering

Functie eisen

De ideale kandidaat:
• beschikt over een academisch werk- en denkniveau
• heeft ervaring in het onderwijs, bij voorkeur in het voortgezet onderwijs op een brede scholengemeenschap en ook affiniteit met alle onderwijsniveaus op het Maurick College
• is een onderwijskundig leider met visie op eigentijds en toekomstbestendig onderwijs, waarbinnen praktijkgericht onderzoek een onmisbare schakel is
• heeft een stijl van leidinggeven die past bij leidinggeven aan professionals, ruimte gevend en enthousiasmerend, zorgt voor betrokkenheid van personeel en leerlingen
• zorgt vanuit de drie dalton kernwaarden voor ontwikkeling
• heeft kennis en inzicht in bedrijfsvoering en financieel beleid
• is ondernemend en creëert vanuit maatschappelijke ontwikkelingen kansen en zet die ook om in concrete initiatieven, heeft aantoonbare ervaring met veranderprocessen binnen het onderwijs
• waakt over de strategische koers van de school
• kent, benut en waardeert de positie van de medezeggenschapsraad en de raad van advies
• is een ambassadeur voor de school en staat voor de eigen keuzes en positie van de school
• is zichtbaar op de werkvloer: de rector geeft zo mogelijk les en springt indien nodig bij in het operationele proces. Heeft oprechte belangstelling voor leerlingen en ouders
• is aantoonbaar communicatief ingesteld, heeft een open en luisterende houding naar leerlingen, personeel en ouders.
• zoekt proactief samenwerking met de stakeholders van de school bij de ontwikkeling en sturing van de strategische koers ( o.a. naar jeugdzorg en passend onderwijs)
• kan een netwerk opbouwen en onderhouden in het maatschappelijk veld rondom de school ter versterking van de positie van het Maurick College
• handelt altijd vanuit integriteit en heeft een hoge mate van bestuurlijke sensitiviteit
• heeft een focus op hoofdlijnen en een helicopterview
• is een sterke open persoonlijkheid met natuurlijk overwicht, die de school kan representeren naar omgeving en stakeholders
• is besluitvaardig
• is zich bewust van de voorbeeldfunctie, is flexibel en heeft gevoel voor humor

De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:
• bouwen en onderhouden van relaties: zaken voor elkaar krijgen door anderen weloverwogen te benaderen, (functionele) relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten
• leiderschap: richting en sturing geven aan anderen om een beoogd doel / resultaat te bereiken.
• overtuigingskracht en beïnvloeding: anderen kunnen overtuigen om hun gedachten, plannen, overtuigingen, standpunten, visies of gedrag aan te passen in de gewenste richting
• resultaatgericht en kwaliteitsgericht: in staat om via directe en indirecte sturing de gewenste resultaten te bereiken en te borgen
• faciliteren: samenwerken, luisteren en inspireren
• visie: zich concentreren op hoofdlijnen van de gang van zaken, een beeld hebben van de toekomstige ontwikkelingen en deze (op een vernieuwende wijze) samenbrengen in het lange termijnbeleid

Bedrijfsprofiel

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is in 1916 opgericht.
Enkele kengetallen:
• 68 scholen voor katholiek voortgezet onderwijs in Noord-Brabant
• 6.825 werknemers
• Jaarbegroting van ca. € 545 mln.
Alle scholen hebben een raad van advies. Twee leden van deze raad zijn q.q. lid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en alle leden zijn ambassadeur van de scholen en zorgen ervoor dat de buitenwereld naar binnen wordt gebracht.

De strategie voor de komende jaren is uitgewerkt in ’Koers 2023: onderwijs met overtuiging‘. Het is aan de scholen om aan de doelstellingen die daarin worden beschreven, vorm te geven. Voor het uitvoeren van hun opdracht beschikken de rectoren/directeuren via een managementstatuut over veel bevoegdheden.

Maurick College
Het Maurick College is een scholengemeenschap op katholieke grondslag voor vmbo-bb/kb (zorg en welzijn) en -t, havo, atheneum, gymnasium onder bevoegd gezag van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Het Maurick College stelt zich ten doel, in een aantrekke¬lijke en een veelzijdige scholengemeenschap, kwalitatief hoogwaardig vmbo-havo-vwo-onderwijs te verzorgen voor leerlingen uit de regio Vught. De school telt ongeveer 2150 leerlingen en 180 personeelsleden en kenmerkt zich door een hechte interne organisatie, waar medewerkers en schoolleiding elkaar gemakkelijk weten te vinden. De school streeft ernaar een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving te creëren waarin de leerling zijn talenten kan ontwikkelen. Naast intellectuele groei zijn creatieve, sociale en persoonlijke groei minstens zo belangrijk. Deze brede vorming moet zorgen voor een goede uitgangspositie in het vervolgonderwijs en de maatschappij. Ouders en leerlingen kiezen voor het Maurick College onder andere vanwege het Daltononderwijs.

Centraal daarin staan de drie daltonkernwaarden: kiezen in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.

Kiezen in verantwoordelijkheid: De leerling maakt keuzes in aanpak en planning en is daarmee eigenaar van zijn eigen leerproces.

Zelfstandigheid: De leerling krijgt leerstof en verwerkingsopdrachten waar hij zelf verantwoordelijk voor is en die hij zelfstandig plant en uitvoert.

Samenwerken: De leerlingen wordt uitgedaagd om binnen en buiten de lessen om samen te werken. Samenwerking dient zowel een cognitief als sociaal doel.

In de school wordt gewerkt vanuit de volwassen arbeidsverhouding, waarbij vertrouwen de basis vormt en er steeds balans gezocht wordt tussen geven en nemen. Het personeelsbeleid is met name geënt op taakdifferentiatie. Dit maakt het mogelijk taken voor langere of kortere tijd te koppelen aan de zich ontwikkelende wensen en ambities van de werknemer.

De schoolleiding bestaat op dit moment uit de rector, vijf directieleden en elf afdelingsleiders. De schoolleiding geeft samen met de daltonontwikkelingscommissie (DOC) richting aan het onderwijsbeleid.

Voor meer informatie over vereniging OMO en Maurick College zijn de volgende bronnen beschikbaar:

De huidige rector van Maurick College gaat binnenkort met pensioen. Deze procedure is gericht op een reguliere vervangingsvraag.

Arbeidsvoorwaarden

Vereniging OMO biedt een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Vereniging OMO biedt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, een salaris van maximaal € 7.966,-- bruto per maand bij een full time aanstelling (schaal 16 van de CAO VO).

Procedure

Vereniging OMO laat zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.
Door Aardoom & de Jong geselecteerde kandidaten gaan in gesprek met een benoemingscommissie en een adviescommissie.

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

De benoeming geschiedt door de raad van bestuur.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 27 mei 2020.

De gesprekken bij Aardoom & de Jong zullen naar verwachting plaatsvinden in week 22 en 23.
De gesprekken met een benoemingscommissie en een adviescommissie zullen naar verwachting plaatsvinden in week 25 en 26 van 2020.

Locatie

Vught

Publicatie datum

13.05.2020

Contactpersoon

J.C. Meijers

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen: