Rector - OMO Scholengroep Helmond (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zoekt Aardoom & de Jong een rector voor OMO Scholengroep Helmond die met zakelijkheid, energie en empathie de ontwikkelingen wil voortzetten en uitbouwen.

De rector is een……
• onderwijskundig visionair;
• authentiek leider;
• ambassadeur van de school;
• mensenmens;
• goede collega;
• schaker en ondernemer.

De rector van OMO Scholengroep Helmond geeft, samen met de andere leden van de schoolleiding, leiding aan de ontwikkelingen van OMO Scholengroep Helmond.

De rector legt verantwoording af aan (de voorzitter van) de raad van bestuur van vereniging OMO en levert samen met de rectoren van de overige OMO-scholen een bijdrage aan het beleid van de vereniging als geheel.

De rector:
• is eindverantwoordelijk voor het functioneren, de kwaliteit en het onderwijskundig profiel van de scholen van OMO Scholengroep Helmond
• ondersteunt de inhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs
• is integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van personeel en organisatie en de bedrijfsvoering van OMO Scholengroep Helmond
• kan herkenbaar vorm geven aan het profiel van de scholengroep en haar deelscholen in de regio
• geeft leiding aan het managementteam
• is in staat om de goede relatie met de medezeggenschapsraad voort te zetten en maakt daarover heldere afspraken
• participeert in het team van rectoren van vereniging OMO en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van verenigingsbreed beleid
• onderhoudt externe relaties op politiek-bestuurlijk, maatschappelijk en bedrijfsmatig niveau in de omgeving van de school en neemt in dit kader deel aan overleggen
• kan samenwerkingsvormen met bedrijven, instellingen voor welzijn en (jeugd)zorg en andere onderwijsorganisaties uitbouwen, ook in het kader van passend onderwijs
• ziet kansen en wil die benutten
• moet gevoel bij Helmond en omgeving hebben of willen ontwikkelen
• wil zich voor langere tijd committeren aan de ingezette koers van OMO Scholengroep Helmond
• stimuleert samenwerking tussen de deelscholen van OMO Scholengroep Helmond

De prestaties van de school en daarmee van de rector worden gevolgd aan de hand van “harde” (o.a. slagingspercentage, doorstroom gegevens, examencijfers, % lesuitval, financiën, ziekteverzuim) en “zachte” (bijvoorbeeld tevredenheid en welbevinden) resultaten indicatoren. Deze indicatoren, naast andere informatie, worden gespiegeld aan landelijke benchmarkcijfers en worden gebruikt voor periodieke formele en informele gesprekken.
Belangrijke uitdagingen, naast het borgen van goed onderwijs, om aan te pakken:
• Samenwerking binnen het Helmondse Onderwijs verder stimuleren en binding met het bedrijfsleven bestendigen
• Anticiperen op demografische ontwikkelingen en de financiële consequenties van de vereveningsopdracht binnen passend onderwijs.
• Afronden van de nieuwbouwprojecten op scholen
• Profiel Vakcollege Helmond verbeteren

Functie eisen

De ideale kandidaat:
• beschikt over een academisch werk- en denkniveau
• heeft passie voor en visie op onderwijs en wel van gymnasium tot en met praktijkonderwijs
• heeft inhoudelijke expertise over vraagstukken en ontwikkelingen in het onderwijs
• borgt de kwaliteitszorg op de scholen
• stuurt op solide bedrijfsvoering ter ondersteuning van de kwaliteit van onderwijs
• kent en stimuleert de maatschappelijke betekenis van onderwijs in de samenleving
• heeft kennis van de ontwikkelingen in passend onderwijs
• is gericht op innovatie
• beschikt over strategisch inzicht
• heeft visie op eigentijds- toekomstbestendig onderwijs

De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:
• is in staat om via directe en indirecte sturing (directeuren en teamleiders) de gewenste resultaten te bereiken
• is gericht op samenwerking en verbinding
• heeft besluitvaardigheid en daadkracht
• heeft uitstekende communicatieve vaardigheden
• heeft ervaring in projectmatig werken en procesmatig denken

De ideale kandidaat beschikt over de volgende persoonlijke kwaliteiten:
• heeft een focus op hoofdlijnen en is in staat om de juiste vragen te stellen
• heeft een stijl van leidinggeven die past bij leidinggeven aan professionals, ruimte gevend en enthousiasmerend
• is goed benaderbaar voor medewerkers en leerlingen
• heeft het vermogen om mensen te motiveren in hun ontwikkeling
• wil kennis en inzichten delen
• is een sterke persoonlijkheid met natuurlijk overwicht, die de school kan representeren naar omgeving en stakeholders
• is maatschappelijk betrokken
• is helder in keuzes en duidelijk in het onderbouwen van gemaakte keuzes
• zegt wat hij/zij doet en doet wat hij/zij zegt
• heeft een open manier van communiceren, is toegankelijk, zichtbaar, verbindend, empathisch
• heeft een krachtige, energieke uitstraling
• kan zich identificeren met de Brabantse mentaliteit

Bedrijfsprofiel

VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is in 1916 opgericht.
Enkele kengetallen:
• 68 scholen voor katholiek voortgezet onderwijs in Noord-Brabant
• 6.750 werknemers
• Opbrengsten per jaar ca. € 525 mln.

Alle scholen hebben een raad van advies. De leden van deze raad zijn q.q. lid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, zijn ambassadeur van de scholen en zorgen ervoor dat de buitenwereld naar binnen wordt gebracht.
De strategie voor de komende jaren is uitgewerkt in “Koers 2023: onderwijs met overtuiging”. Het is aan de scholen om aan de doelstellingen die daarin worden beschreven, vorm te geven. Voor het uitvoeren van hun opdracht beschikken de rectoren/directeuren via een managementstatuut over veel bevoegdheden.

OMO SCHOLENGROEP HELMOND
OMO Scholengroep Helmond is één van de grootste scholengroepen binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en is samengesteld uit de volgende scholen:
• Dr. Knippenbergcollege (1600 leerlingen; mavo, havo, vwo)
• Carolus Borromeus College (1550 leerlingen; mavo-plus, havo, atheneum en gymnasium)
• Vakcollege Helmond Helmond (500 leerlingen; vmbo basis en vmbo kader)
• Praktijkschool Helmond Helmond (150 leerlingen; praktijkonderwijs)

Bij de OMO Scholengroep Helmond werken circa 400 medewerkers.

Voor meer informatie over vereniging OMO en de OMO Scholengroep Helmond zijn de volgende bronnen beschikbaar:

- Schoolplan OMO Scholengroep Helmond
- Website OMO Scholengroep Helmond
- Koers 2023
- Zingeving en Goed onderwijs
- Integriteitscode
- Website OMO

Arbeidsvoorwaarden

Vereniging OMO biedt een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Vereniging OMO biedt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, een salaris van maximaal € 7.798,-- bruto per maand bij een full time aanstelling (schaal 16 van de CAO VO).

Procedure

Vereniging OMO laat zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.
Door Aardoom & de Jong geselecteerde kandidaten gaan in gesprek met een benoemingscommissie en een adviescommissie.

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.
De benoeming geschiedt door de raad van bestuur.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.
Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 21 april 2019.

Locatie

Helmond

Publicatie datum

04.02.2019

Contactpersoon

J.C. Meijers

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185