Sectorvoorzitter Onderwijs (Bestuurslid CNV Connectief) (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Aardoom & de Jong is voor CNV Connectief op zoek naar een Sectorvoorzitter Onderwijs, tevens bestuurslid van CNV Connectief. Kun je als lid van het collegiaal bestuur van CNV Connectief vormgeven aan de ontwikkelingen van de vereniging en de werkorganisatie? Beschik je als Sectorvoorzitter over passie voor het onderwijs? Wil je een bijdrage leveren aan de toekomst van de vakbeweging? Dan zien wij jouw reactie graag tegemoet.

Vakcentrale CNV wil een herkenbare beweging zijn en blijven, met als taak de belangen van mensen te behartigen op het gebied van werk en inkomen. Vanuit 3 bonden geeft het CNV invulling aan deze taak.
CNV Connectief is de bond van en voor mensen in het onderwijs, bij de overheid, de publieke diensten en zorg & welzijn. Het bestuur van CNV Connectief is een collegiaal bestuur en bestaat momenteel uit vier en in de toekomst uit drie leden. De bestuurlijke taken zijn via portefeuilles verdeeld: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurder in de zin van de WOR. Bestuursleden zijn integraal eindverantwoordelijk voor alle facetten van de organisatie.
Daarnaast zijn bestuursleden ook sectorvoorzitter voor één van de sectoren: Onderwijs, Overheid & Publieke Diensten en Zorg & Welzijn. De sectorvoorzitter is namens het bestuur in- en extern het bestuurlijke aanspreekpunt of de woordvoerder, bewaakt de voortgang en rapporteert aan het bestuur, de raad van toezicht en de vereniging. De omgeving waarin het Sectorvoorzitter Onderwijs (bestuurslid CNV Connectief) opereert bestaat onder meer uit (kader)leden en de medewerkers van de werkorganisatie, de vakcentrale CNV, werkgeversorganisaties in het onderwijs, vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politiek en de media.

Het bestuur van CNV Connectief geeft leiding aan de vereniging en de werkorganisatie. Zij ziet daarin voor zichzelf een inspirerende en motiverende taak weggelegd op strategisch niveau. De dagelijkse leiding van de werkorganisatie heeft het bestuur neergelegd bij het managementteam

De Sectorvoorzitter Onderwijs functioneert als boegbeeld aan een relatief groot aantal overlegtafels: in de belangenbehartiging op het gebied van onderwijsbeleid en beroepsinhoud, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Van primair en bijzonder tot hoger en universitair onderwijs. De samenwerking met sectorraden (werkgevers), andere vakbonden en (nieuwe) beroepsverenigingen is intensief en soms ook ingewikkeld.

In 2019 is een toekomstvisie onder de naam ‘Samen Doen!’ tot stand gekomen, is de strategie aangescherpt en zijn er keuzes gemaakt in activiteiten en de wijze van organiseren (op verzoek stellen wij u informatie hierover beschikbaar). Er wordt gestreefd naar een (financieel) gezond en toekomstbestendig CNV Connectief. CNV Connectief gaat terug naar de kern van de vakbond en richt zich daarom op werk en inkomen en waar nodig beroepsinhoud. Dat laatste geldt met name voor de sector onderwijs, waar de betrokkenheid bij onderwijsbeleid en beroepsinhoud groter is dan in andere sectoren. Door een duidelijke afbakening van het werkterrein, het kiezen van thema’s en speerpunten, vergroot CNV Connectief de herkenbaarheid en versterkt het de positionering. CNV Connectief is er voor alle werkenden binnen de publieke sectoren. Dit vergroot de legitimiteit als vakbond.

Uitdagingen in de komende periode:
• Invulling geven aan de ontwikkeling van CNV Connectief. Vermogen om breed te kunnen kijken en een rol te kunnen vervullen in de verdere ontwikkeling van CNV als geheel
• Inhoudelijk ambitie van CNV Connectief is vastgelegd in de toekomstvisie ‘SamenDoen!’. Het omzetten van de inhoudelijke ambitie naar concrete doelen projecten
• Zichtbaarheid van CNV Connectief (in het onderwijs) vergroten

Functie eisen

• Academisch werk- en denkniveau
• Aantoonbare brede bestuurlijke of politieke ervaring. Extern: bekend met het politiek bestuurlijk krachtenveld. Kan laveren, coalities sluiten, bewindslieden benaderen, verbindende schakel zijn en toch zichtbaar zijn. Voor het invullen van de interne bestuurlijke rol is senioriteit nodig
• Kan strategisch denken en handelen. Leider die op strategisch niveau richting geeft aan de inhoud van het werk, zonder daarbij de integrale verantwoordelijkheid als bestuurslid uit het oog te verliezen
• Heeft een visie op de positie van de vakvereniging en op de sector onderwijs. Kan vanuit dit vergezicht de organisatie verder brengen: pro actiever en zichtbaarder. Richt zich op werkenden en kan jongere generaties aanspreken
• Bestuurlijke daadkracht en in staat autoriteit op te bouwen in het onderwijsveld
• Ervaring met project- en verandermanagement
• Ervaring met vakbondswerk (werk en inkomen) en/of ervaring in het onderwijs wordt is een pré
• Vernieuwend en proactief: kan innovatie vormgeven in de vereniging. Kan keuzes maken, loslaten en geeft ruimte om nieuw beleid uit te proberen
• Kan de rol van boegbeeld invullen. Weet wat hij/zij wil bereiken en laat zich over adviseren en ondersteunen in hoe dat kan worden bereikt. Onderhoudt een goede relatie met de media
• Kan op verschillende borden schaken, maar ook hands on functioneren in het onderwijsveld
• Laat zich inspireren door het christelijk-sociaal gedachtegoed en draagt de missie en kernwaarden van de vereniging geloofwaardig uit

Aanvullende competenties en persoonlijke eigenschappen
Inlevend, verbindend, betrouwbaar, inspirerend, onafhankelijk, besluitvaardig.

Bedrijfsprofiel

CNV Connectief is dé vakvereniging van en voor mensen in het onderwijs, bij de overheid, de publieke diensten en zorg & welzijn.

CNV Connectief wordt geïnspireerd door het christelijk-sociaal gedachtegoed. CNV Connectief gelooft dat mensen het beste tot hun recht komen in relatie tot elkaar en wanneer zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Men streeft naar een samenleving waarin gelijke kansen, goede arbeidsrelaties, ontplooiingsmogelijkheden, een veilige werkomgeving, solidariteit en duurzaamheid centraal staan.

CNV Connectief komt op voor iedereen die werkt, gaat werken, werk zoekt of gewerkt heeft in de publieke sector. Samen met onze 112.000 leden zet CNV Connectief zich dagelijks in voor goede arbeidsomstandigheden en –voorwaarden. Dit doet men door afspraken te maken over werk en inkomen (cao, pensioen), door te helpen bij loopbaanontwikkeling en het bieden van rechtsbijstand als het tegenzit. Ook wil CNV Connectief een platform bieden voor thema’s rondom werk en inkomen en zich inzetten als deskundige en betrokken partner met een relevant netwerk kennis, vaardigheden en ons netwerk om de overheid en politiek te beïnvloeden. De leden van CNV Connectief zijn verdeeld over drie sectoren: CNV Onderwijs, CNV Overheid & Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn. De vereniging is lid van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (vakcentrale CNV) en werkt binnen deze vakcentrale samen met de andere twee CNV-bonden aan de realisatie van haar doelstelling.

De werkorganisatie bestaat uit 5 afdelingen, er werken 128 fte / ongeveer 140 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit het CNV-kantoor in Utrecht Overvecht. De formatie wordt de komende jaren aangepast naar 100 fte.

Voor meer informatie zijn de volgende bronnen beschikbaar:

Op verzoek stellen wij u vertrouwelijk meer inhoudelijke informatie beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden

Het maximale salaris bedraagt € 113.577,- bruto per jaar incl. vakantiegeld, bij een volledig dienstverband van 36 uur per week.

Procedure

CNV Connectief laat zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.
Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.
Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 14 juni 2020.

De gesprekken bij Aardoom & de Jong zullen naar verwachting plaatsvinden in week 24 en 25.
De gesprekken met de sollicitatiecommissie zullen naar verwachting plaatsvinden in week 26 van 2020.
Het streven is om de procedure af te ronden voor 1 juli.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum

13.05.2020

Contactpersoon

J.C. Meijers

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185