Weet jij hoe de grote software leveranciers (Microsoft, AWS, Google) werken? Ben jij een gesprekspartners van deze leveranciers? En wil je de belangen van de Rijksoverheid bij deze leveranciers behartigen? Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en de Rijksoverheid is Aardoom & de Jong op zoek naar een Strategisch Leveranciersmanager met een verbindende én zakelijke instelling.

Strategisch Leveranciersmanager

Nieuw

Functieomschrijving

Strategisch Leveranciersmanager
(36 uur, Den Haag)

Met strategisch leveranciersmanagement stelt het Ministerie van J&V zich ten doel om de Rijksoverheid optimaal te positioneren tegenover grote IT-leveranciers die voor de Rijksoverheid van strategisch belang zijn. Dit doen ze onder andere door het bundelen van onderhandelings- en inkoopkracht.

Binnen de Rijksoverheid zijn enkele Strategisch Leveranciersmanagers benoemd, die zich ieder richten op één of enkele leveranciers. De Strategisch Leveranciersmanager van het Ministerie van J&V richt zich op Microsoft, Google Cloud en Amazon AWS. De functie is gepositioneerd bij het Ministerie van J&V / Strategisch Inkoop, maar de werkzaamheden worden verricht voor heel de Rijksoverheid.

Taken & verantwoordelijkheden
• Je initieert, bouwt, onderhoudt en exploiteert in deze functie een professioneel samenwerkingsverband met en rond de eerder genoemde leveranciers. Van hieruit is het doel het verkrijgen van de gewenste producten- en dienstenportfolio voor de Rijksoverheid in toekomstig perspectief en het verkrijgen van voldoende wendbaarheid in framework agreements (en afgeleid daarvan: contracten en licenties) om toekomstige ontwikkelingen ook contractueel te kunnen managen richting de betreffende leveranciers.
• Je draagt bij aan de ontwikkeling van IT-visie, strategie-, beleids- en besluitvorming in relatie tot de genoemde leveranciers. Je creëert daarvoor draagvlak en schept daarmee meerjarige kaders voor de gebruikers binnen de Rijksoverheid. Dit doe je vanuit een meerdimensionaal en genuanceerd beeld van de ontwikkelingen bij de leveranciers en anticiperend op (internationale) ontwikkelingen in de IT en ontwikkelingen bij de overheid. Concretisering van dit alles doe je door het opstellen en realiseren van een SLM-plan waarover je verantwoording aflegt aan de formele SLM (pSG JenV) en jouw klantenraad (CTO-raad van de Rijksoverheid).
• Je onderhandelt namens de Rijksoverheid met de leveranciers over onder andere framework agreements, in overeenstemming met de doelen en roadmap van de Rijksoverheid en met inachtneming van vigerende wet- en regelgeving (AVG, richtlijnen veiligheid, etc.).
• Je zorgt voor de behandeling en afhandeling van incidentele IT-technische, politiek-bestuurlijke en/of bedrijfseconomische onderwerpen, vraagstukken, knelpunten, conflicten, etc., gerelateerd aan jouw leveranciers.
• Je initieert samenwerkingsverbanden en onderhoudt netwerken, nationaal en internationaal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan contacten met CIO’s/CTO’s/CPO’s van overheden en grote bedrijven, Nederlandse en/of Europese klantenraden, buitenlandse overheden met gelijkende IT-behoefte en contractuele issues, Brussel, forums, interdepartementale werkgroepen, etc. Zo zorg je voor krachtenbundeling, kennisontwikkeling, draagvlak en beïnvloeding en bepaling van strategische topics.
• Je organiseert rijksbrede kennissessies, webinars en congressen, bijvoorbeeld over privacy, informatiebeveiliging en nieuwe IT-technologieën en -functionaliteiten in relatie tot jouw leveranciers.

Context en complexiteit
In deze functie ben je werkzaam op het snijvlak van algemene en IV/IT-doelstellingen van de Rijksoverheid enerzijds en de IT-product- en dienstverlening van de leverancier anderzijds. Een succesvolle invulling vereist coördinatie en sturing in een zeer complexe omgeving. Tot je interne gesprekspartners behoren o.a. de CPO-rijk, CTO-rijk, CIO-rijk, business owners, zoals de directeuren van P-direkt en het SSC-ICT van BZK, departementale CIO’s en de categoriemanager Software. Je hebt mandaat om namens de Rijksoverheid te onderhandelen over de juridische en commerciële relatie tussen de partijen. Er is daarbij sprake van grote politiek-bestuurlijke en financieel-economische belangen. Zowel bij de overheid als bij de betreffende leveranciers. Onderhandelingen over bijvoorbeeld framework agreements voer je dan ook met het topmanagement van de leveranciers.

Deze leveranciers zijn sterk commercieel gedreven zijn. Het vraagt veel van de kennis, inzichten, vaardigheden en competenties van de plv. SLM om als een serieuze partij te worden gezien. Ook juridisch is de materie zeer complex. Leveranciers laten zich dan ook veelal bijstaan door grote gerenommeerde advocatenbureaus. Gesprekken en onderhandelingen zijn gebruikelijk in het Engels.

Functie eisen

Als Strategisch Leveranciersmanager beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring. Je hebt:
• Een afgeronde WO opleiding;
• Uitgebreide kennis van, en visie op, het vakgebied om strategisch. leveranciersmanagement door te kunnen ontwikkelen;
• Kennis van, en visie op, de technologische en functionele werking van het IT-producten- en dienstenfolio van de betreffende IT-leveranciers, de relatie met onderliggende hard- en software als ook de wijze waarop deze in de praktijk door grote organisaties voor en in hun bedrijfs- en organisatieprocessen aangewend en beheerd kunnen worden;
• Senior kennisniveau van de van toepassing zijnde Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, in het bijzonder op het gebied van ICT-recht, aanbestedingsrecht en privacy;
• Diepgaande Juridische kennis van contracten;
• Goed inzicht in maatschappelijke, bedrijfseconomische en politiek bestuurlijke ontwikkelingen;
• Excellente kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.

De gezochte kandidaat is vaardig in:
• Het volgen en naar SLM-vraagstukken vertalen van (inter-)nationale IT-ontwikkelingen;
• Het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategie en concepten voor SLM;
• Het onderhandelen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau, teneinde zowel partijen binnen de Rijksoverheid als de betreffende IT-leverancier(s) op één lijn te brengen;
• Het bedrijven van diplomatie bij onderhandelingen: in staat zijn om met alle betrokken partijen en belanghebbenden te communiceren, draagvlak te creëren, belangentegenstellingen te overbruggen en daarbij het gewenste onderhandelingsresultaat voor de Rijksoverheid te realiseren;
• Het combineren van commerciële ‘geslepenheid’, strategisch overzicht, psychologische kennis en stamina (richting de betreffende IT-leverancier(s)) om voor de Rijksoverheid de gewenste resultaten te bereiken;
• Het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens organisaties binnen met name de overheidssector. De gezochte kandidaat brengt ook een relevant eigen netwerk mee.
• Het, als vertegenwoordiger van de Rijksoverheid, te allen tijde behouden van ‘onkreukbaarheid’ en ambtelijke professionaliteit.

Verder beschik je over de volgende competenties
Persoonlijkheid en senioriteit om op topmanagementniveau binnen de overheid en bij de betreffende leveranciers als gesprekspartner te worden aanvaard.
Omgevingsbewustzijn, Visie, Strategisch/langere-termijn denken, Organisatiesensitiviteit, Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, Netwerken, Resultaatgericht, Durf, Initiatief.

Bedrijfsprofiel

Organisatie
Als Strategisch Leveranciersmanager maak je onderdeel uit van het Ministerie van J&V. Je werkt echter overheidsbreed en daarmee voor vele organisaties binnen de Rijksoverheid. Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. J&V houdt zich bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. De meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken.

Afdeling
De afdeling Strategische Inkoop bestaat uit ca. 15 medewerkers, waaronder inkoopbeleid, inkoop-juridische zaken en strategisch leveranciersmanagement. De afdeling maakt onderdeel uit van een groot ecosysteem rond inkoop en ICT binnen de Rijksoverheid. Bij de afdeling Strategische Inkoop werkt men aan het tot stand brengen en managen van strategische relaties en ‘verstandige’ contracten met softwareleveranciers. Contracten die aansluiten bij de behoefte van de business, die met visie inspelen op de snelle ontwikkelingen in de ICT, en die belangrijke onderwerpen als privacy en informatiebeveiliging bij leveranciers afdwingen. Daarnaast is het van groot belang om contracten af te sluiten, welke samenwerking uitstralen, maar waarbij ook een eerlijke prijs betaald wordt.
Bijzondere aandacht gaat uit naar grote softwareleveranciers zoals Microsoft, AWS en Google. Deze softwareleveranciers opereren wereldwijd en hebben een dominante marktpositie. Hun systemen zijn tot in de haarvaten van de Rijksoverheid vervlochten met de primaire en bedrijfsvoeringsprocessen. De afhankelijkheid van deze leveranciers is groot, evenals de uitgaven aan hun producten. Tegelijkertijd biedt hun software nieuwe functionaliteiten en oplossingen die een moderne, efficiënte en op de burger gerichte overheid mogelijk maken.

Strategisch Softwaremanagement doet het Ministerie van J&V voor heel de Rijksoverheid. Met deze samenwerking staat de Rijksoverheid sterker als een grotere speler die meer kan bereiken. In toenemende mate bouwt de Rijksoverheid aan een Europees netwerk.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksoverheid biedt een contract voor onbepaalde tijd. Het betreft hier een fulltime functie (36 uur per week). Naast een pakket van uitstekende primaire (maximaal € 7.737,-- bruto per maand, schaal 15) en secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele afdeling.

Procedure

Bij de werving en selectie laat het Ministerie van J&V zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 20 september 2021 tegemoet.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum

22-06-2021

Strategisch Leveranciersmanager
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close