Transitiemanager (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor HVO-Querido is Aardoom & de Jong op zoek naar een ervaren en daadkrachtige Transitiemanager Support Organisatie.

Achtergrond

Het betreft de transitie van de (centrale) ondersteunende diensten naar een supportmodel. HVO-Querido implementeert de uitgangspunten van Krachtgericht Organiseren; wat onder andere in houdt dat de zorgteams meer integraal resultaatverantwoordelijk worden. Daarnaast wordt het werkgebied van HVO-Querido steeds breder. Dit heeft impact op het besturingsmodel van HVO-Querido en stelt andere vragen aan de ondersteuning door de centrale diensten.

HVO-Querido heeft in haar Ontwikkelagenda 3.0 belangrijke meerjaren-doelstellingen en ambities geformuleerd. Deze ontwikkelagenda vormt het kompas voor de (door-) ontwikkeling in de komende jaren. Een van deze doelstellingen betreft de transitie van de (centrale) ondersteunende diensten naar een Supportmodel. Deze ontwikkeling vindt plaats in samenhang met de doorontwikkeling van de lijnorganisatie, die uitgaat van krachtgericht organiseren en verantwoordelijkheden zo veel mogelijk bij de teams beleggen.

Aanleiding voor de transitie van de (centrale) ondersteunende diensten is vierledig:
• Ambitie om onze bedrijfsvoering eenvoudiger en moderner in te richten (toekomstgericht)
• Manier van organiseren laten aansluiten op het nieuwe besturingsmodel van de zorgorganisatie (regiobenadering, meer verantwoordelijkheden bij de zorgteams);
• Beter aansluiten op de vragen vanuit de zorgteams (vraag- en proces gestuurde ondersteuning);
• Interne behoefte van de ondersteunende diensten om de krachten te bundelen en meer en integraal en procesmatig samen te werken (interne ontschotting).

De (nieuwe) support organisatie richt zich op het optimaal faciliteren van de resultaatverantwoordelijke zorgteams en teammanagers vanuit de principes: Samenwerking, Nieuwsgierig, Ondernemerschap, Expertise, Persoonlijke nabijheid. Deze ondersteuning gaat over de gehele bedrijfsvoering: financiën, informatiemanagement, HRM, ICT, facilitair en kwaliteit.

De huidige dienstverlening en processen worden geëvalueerd en zo nodig opnieuw ontworpen, zodat deze eenvoudiger worden en beter passen bij de wensen van de teams en teammanagers. Op basis van een voorverkenning is reeds een plan van aanpak opgesteld met de denkrichting van de eerste verbeteringen: betere toegang, betere communicatie, samenvoegen administratieve processen, en meer integrale adviestrajecten. Daaropvolgend is gewenst om meer proces georiënteerd ondersteuning te bieden. HVO-Querido wil vanuit bovenstaand idee om beter en eenvoudiger te organiseren, loskomen van expertises verdeeld in afdelingen en gefaseerd overgaan naar integraal en procesgericht werken. Uiteraard met behoud van ieders deskundigheid, die essentieel is. Op deze wijze willen we komen tot een Support Organisatie voor de integrale ondersteuning van zorgteams. Het jaar 2019 zien we als een transitiejaar. In dit jaar maakt de (aansturing van) de HRM afdeling (nog) geen onderdeel uit van de Support Organisatie.

De opdracht

De transitie naar een integraal werkende Support Organisatie moet de komende jaren vorm en inhoud krijgen. De transitiemanager geeft samen met de teammanagers vorm aan dit proces en zorgt voor de verbinding met de doelstellingen van de ontwikkelagenda van de organisatie. De transitiemanager heeft een sterke visie hoe dit te organiseren. De Transitiemanager werkt aan de ontwikkeling en implementatie van- en het verbeteren en vereenvoudigen van werkprocessen, en zorgt voor een positieve werkcultuur en verbinding binnen de organisatie. De Transitiemanager begeleidt de cultuuromslag, het klantgericht denken en zorgt dat deze is verankerd binnen de Support Organisatie. Houdt voor ogen dat het uiteindelijk doel is gezamenlijk de beste zorg- en dienstverlening voor cliënten te realiseren. Daarnaast zorgt de transitiemanager voor samenhang tussen de deelprojecten, die door afzonderlijke teams worden opgepakt. De Transitiemanager is als leidinggevende eindverantwoordelijk voor genoemde ondersteunende processen.
De Transitiemanager heeft inhoudelijke kennis en ervaring van de bedrijfsvoering in brede zin (financiën, informatie-management, ICT, facilitair, kwaliteit en het verzorgen van managementinformatie op deze gebieden).

Kerntaken

• Leidinggeven aan de gezamenlijke opbouw en doorontwikkeling van de Support Organisatie;
• Het afstemmen, realiseren en optimaliseren van de dienstverlening en bedrijfsvoering op de (veranderende) wensen en behoeften van zorgteams;
• Het stimuleren van de teammanagers van de Support Organisatie om het beste uit zichzelf te halen, en hiermee vorm geven aan Krachtgericht Organiseren;
• Eindverantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van de ondersteunende processen op het gebied van financiën, informatiemanagement, ICT, facilitair, kwaliteit en managementrapportages;
• Eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de ondersteunende processen.

Jouw plek in de organisatie

HVO-Querido is een organisatie bestaande uit zorgteams, teammanagers, directie / management, ondersteunende diensten en de Raad van Bestuur. Het besturingsmodel van HVO-Querido zal in 2019 worden aangepast, zodat dit beter aansluit op onze visie op krachtgericht organiseren. De resultaatverantwoordelijkheid zal meer in de teams belegd worden, waardoor de rol van het management en samenstelling van het managementteam zal veranderen. De Transitiemanager is deelnemer van het managementteam en rapporteert aan de Raad van bestuur.
Naast de Support Organisatie is er ook een concernstaf, waarin de organisatie brede taken van HVO-Querido zijn belegd. Ook deze onderdelen (Strategie & Innovatie, Bestuursbureau, Concerncontrol, Communicatie) bevinden zich in de fase van transitie. Naast HRM wordt onderzocht of er andere onderdelen zijn die bij de Support Organisatie kunnen aansluiten. De samenwerking en afstemming tussen de Transitiemanager, de RvB en de leidinggevenden van de concernstaf is cruciaal. Vooral het leggen van de verbinding tussen de projecten/werkzaamheden van de concernstaf en de samenwerking met de medewerkers en adviseurs van de Support Organisatie is daarin belangrijk.

Functie eisen

• Je combineert een afgeronde WO opleiding met relevante werkervaring op het gebied van het opbouwen en verder ontwikkelen (processen & efficiency) van servicecentra;
• Je beschikt over kennis en ervaring op het gebied van leidinggeven, organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen, werkprocessen en bedrijfsvoering;
• Je hebt kennis van zelforganisatie, Lean, Scrum, verandermanagement, nieuw organiseren e.d.;
• Je bent sociaalvaardig en je communiceert gemakkelijk op alle niveaus;
• Je hebt een coachende manier van leidinggeven en bent in staat van stijl te veranderen als de situatie daarom vraagt;
• Je staat open voor feedback en bent bereid om te blijven leren;
• Je hebt kennis en ervaring op het gebied van de bedrijfsvoering (financiën, IM, ICT, facilitair, kwaliteit en managementinformatie);
• Je bent in staat om “out of the box” te denken voor het continu ontwikkelen van nieuwe processen die vereenvoudigen en ontzorgen.

Bedrijfsprofiel

HVO-Querido is een maatschappelijk betrokken, waardengedreven, innovatieve en ondernemende zorgorganisatie, die ondersteuning, begeleiding en zorg biedt aan mensen die zelf opnieuw de regie over hun eigen leven willen krijgen. HVO-Querido gaat hierbij uit van de aanwezige kracht en talenten van cliënten.

De cliënten verschillen sterk in achtergrond, hulpvraag en leeftijd. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die het moeilijk vinden om zelfstandig te wonen, dak- en thuisloos zijn of een andere maatschappelijke, psychosociale of psychische kwetsbaarheid hebben. Bij HVO-Querido werken zo'n 1100 medewerkers (ruim 900 fte) op 50 locaties voor 3.500 cliënten.

HVO-Querido ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie, mede vanwege de veranderende wensen van de stakeholders. De organisatie is onder andere actief in en rond Amsterdam, Diemen en Haarlem. Daarbij blijft een verkenning met partners van binnen en buiten deze regio de komende jaren een speerpunt. Een andere belangrijke ontwikkeling is een verschuiving van residentiële zorg naar ambulante begeleiding. Er is in dit verband al veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van zorgprogramma's en methodieken, die de zelfstandigheid en eigen regie van cliënten bevorderen.

Arbeidsvoorwaarden

HVO-Querido biedt je een uitdagende opdracht voor de periode van een jaar in een dynamische werkomgeving. De functie is voor 32-36 uur per de week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn. De functie is ingedeeld in salarisschaal 14.

Een interim-oplossing (ZZP) voor 32-36 uur per week is ook mogelijk, waarbij het uurtarief van de interim manager ligt in de range van € 100,- tot € 110,- per uur (incl reiskosten, excl BTW).

De voorkeur van HVO-Querido gaat uit naar een dienstverband.

Procedure

Bij de werving en selectie laat HVO-Querido zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, evenals het overhandigen van een VOG. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 31 december 2018 tegemoet. Aardoom & de Jong voert voor deze functie gesprekken t/m 4 januari 2019. De gespreksronden bij HVO-Querido vinden plaats vanaf 9 januari 2019.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop

Locatie

Regio Amsterdam

Publicatie datum

21.12.2018

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185