Twee leden Raad van Commissarissen (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

REAGEREN NIET MEER MOGELIJK

KORTE OMSCHRIJVING
Voor Sité Woondiensten is Aardoom & de Jong (vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn) op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen in de regio Doetinchem en Bronckhorst.

RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directeurbestuurder van Sité en de naleving van de wettelijke, statutaire en andere interne voorschriften. De directeurbestuurder legt verantwoording af aan de RvC. De RvC toetst het beleid aan de sociale en maatschappelijke doelen van Sité en kijkt of de besluiten van de directeurbestuurder zorgvuldig tot stand zijn gekomen. De RvC houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van Sité toezicht op alle inspanningen om risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen. De RvC houdt toezicht aan de hand van de principes van Policy Governance. De RvC is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. De RvC en de directeurbestuurder komen minimaal één keer per kwartaal bijeen om met elkaar te spreken over zaken die met Sité te maken hebben. Waar nodig is de RvC sparringpartner/adviseur voor de directeurbestuurder.

DE KADERS EN INSTRUMENTEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
De RvC hanteert de volgende richtlijnen voor het houden van toezicht op Sité. De RvC onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties van branchevereniging Aedes. Daarnaast zijn taken, verantwoordelijkheden, werkwijze en benoeming van leden van de RvC vastgelegd in de statuten van Sité, het Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Sité Woondiensten en ijkpunten van toezicht volgens Policy Governance. De RvC houdt primair toezicht op de besturing van de organisatie vanuit het belang van de maatschappij.

Functie eisen

ALGEMEEN PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN
De RvC bestaat uit vijf leden en streeft naar een gemengde en diverse samenstelling van de RvC. Dit geldt onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De RvC wijst uit zijn midden een voorzitter aan. Het competentieprofiel is een integraal geheel van kennis en vaardigheden en bevat voor een lid van de RvC bevat tenminste de volgende aspecten:

o een academisch werk- en denkniveau
o stevige bestuurlijke en /of toezichthoudende ervaring en senioriteit
o in staat zijn complexe situaties goed te analyseren en daar op te reflecteren
o affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van Sité
o begrip hebben voor karakteristieken van een regionaal ingebedde corporatie waarbij onder andere sprake is van een krimpregio
o kennis van of ervaring met één of enkele van de volgende gebieden: volkshuisvesting, financiën, Human Resources, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis
o inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Sité stellen
o voldoende inzicht over taken en rollen tussen RvC en de directeurbestuurder en bekend zijn met de onderwerpen van Corporate Governance
o inzicht in de huidige stand van zaken wat betreft ‘good governance’ in de corporatiesector
o de capaciteit en de mentaliteit om de directeurbestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan
o te kunnen redeneren vanuit een balans van maatschappelijk en bedrijfsmatig belang
o integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
o het vermogen in teamverband te functioneren
o ambitieus, voldoende toewijding, beschikbaarheid en flexibiliteit
o kunnen functioneren in een RvC als representant van de maatschappij
o maatschappelijk actief, politiek bewust en beschikkend over relevante netwerken
o kunnen functioneren in netwerkachtige omgevingen
o nuchter, met beide benen op de grond

Naast de hiervoor genoemde kennis en vaardigheden is de houding van de Commissaris van belang.
De houding, in de zin van eigenschappen die passen bij de persoonlijkheid van de Commissaris en bij
de opgedane levenservaring, kan worden weergegeven in de volgende kernaspecten:

o ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend
o niet vooringenomen denkend, proactief
o moedig, doortastend, kritisch
o vermogen tot zelfreflectie
o in staat te denken in termen van kansen en niet van problemen
o intrinsiek gemotiveerd om de rol van Commissaris bij Sité te vervullen
o ‘out of the box’ en dynamisch te kunnen denken.

Bedrijfsprofiel

SITÉ WOONDIENSTEN
Sité biedt geschikte en betaalbare woningen aan huishoudens in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem. Daarbij spant Sité zich extra in voor huishoudens die door financiële beperkingen of een zorgvraag geen passende woning kunnen vinden in dit werkgebied. Vanuit het besef dat wonen meer is dan een dak boven je hoofd, maakt Sité zich samen met bewoners en maatschappelijke partners sterk voor een leefbare omgeving waarin zij woningen verhuurt. Sité heeft onder andere betaalbaarheid, duurzaamheid en goede dienstverlening als speerpunten en zorgt ook dat haar (financiële) continuïteit gewaarborgd blijft.

ORGANISATIESTRUCTUUR
Sité beheert en onderhoudt ruim 7.600 woningen. Met de parkeerplaatsen, garages en bedrijfsruimten hierbij opgeteld, is het totale bezit ongeveer 8.000 verhuureenheden. Bijna 600 woningen staan in de gemeente Bronckhorst, de overige woningen staan in de gemeente Doetinchem. Om het beheer en onderhoud, de verhuizingen, de verhuur, de informatie voorzieningen, etc. goed te laten verlopen, bestaat de organisatie uit drie onderdelen: Bedrijfsvoering, Vastgoed & Ontwikkeling en Wonen & Strategie.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen is in lijn met de bepalingen in WNT 2, welke vanaf 1 januari 2016 van kracht is.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Aardoom & De Jong. Na de voorselectie worden de curricula vitae van geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie. Op basis hiervan wordt besloten welke kandidaten worden uitgenodigd voor de selectiegesprekken.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Mathé Arends van Aardoom & De Jong. Uw schriftelijke sollicitatie graag via de website van Aardoom & De Jong: aardoomendejong.nl. Uw reactie is welkom tot maandag 12 december 2016. De interviews met kandidaten vinden plaats vanaf week 45 ten kantore van Aardoom & De Jong te Zwolle, Eekwal 10 8011 LD. De gesprekken zullen plaatsvinden met drs. Philippe de Jong en drs M.W.J.Arends. Het streven is om de geselecteerde kandidaten begin februari voor te dragen en aan te melden voor de Fit en Proppertest” waarna op 8 april benoemingen door de RvC kunnen plaatsvinden.

Contactpersonen
Philippe de Jong - dejong@aardoomendejong.nl || 06 47 24 24 47
Mathé Arends - arends@aardoomendejong.nl || 06 11 39 05 88

Locatie

Doetinchem

Twee leden Raad van Commissarissen (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close