Voor Aafje is Aardoom & de Jong op zoek naar twee enthousiaste leden van de Raad van Toezicht (RvT) met een groot hart voor de zorg. Heb jij een brede maatschappelijke belangstelling en oog voor de waarde van goede zorg? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Twee leden Raad van Toezicht Aafje ( Vervuld)

Vervuld

Raad van Toezicht

De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken binnen Aafje. De RvT staat de RvB met advies terzijde. In de Visie op Toezicht (www.aafje.nl) legt de RvT uit hoe, waarom en waartoe zij toezicht houdt.

De RvT vergadert ten minste zes keer per jaar en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. De RvT kent drie commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. De leden van de RvT nemen deel aan minimaal één van deze commissies.

Samenstelling huidige Raad van Toezicht
De huidige RvT kent een samenstelling van zes leden. De samenstelling is zodanig dat behalve algemene kennis en ervaring ook specifieke complementaire aandachtsgebieden op kwalitatief hoog niveau vertegenwoordigd zijn. De leden zijn onafhankelijk en onpartijdig. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid van een tweede termijn.

Functie eisen

Algemeen profiel Lid Raad van Toezicht
In algemene zin is het van belang dat de leden van de RvT zelf maatschappelijk actief zijn. Daarnaast volgen zij met interesse de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen, en in het bijzonder de zorgfunctie van Aafje. Daarnaast beschikt elk lid tenminste over:
● Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Aafje;
● Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
● Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
● Het vermogen en de attitude om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan;
● Het vermogen om het beleid van Aafje en het functioneren van de RvB te toetsen;
● Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
● Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
● Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Aafje stellen;
● Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden;
● Academisch werk- en denkniveau;
● Voldoende beschikbaarheid.

De vacatures
Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, het vastgestelde rooster van aftreden en de ambitie en opgave waar Aafje de komende periode voor staat, is gekozen om de twee vacatures open te stellen voor kandidaten met de volgende specifieke profielen:
● Zorg
Dit lid:
- Staat zelf dicht bij de zorg en heeft overzicht op het zorglandschap en op de VVT in het bijzonder;
- Heeft ervaring in de zorg in een lijnfunctie;
- Heeft helikopterview en bestuurlijk vermogen;
- Zal zitting nemen in de commissie Kwaliteit en Veiligheid;
- Mag beginnend toezichthouder zijn;
- Wordt benoemd op bindende voordracht van de CCR.

● Verandermanagement
Dit lid:
- Heeft ervaring met verandermanagement en heeft hier leiding aan gegeven;
- Heeft ervaring met digitalisering;
- Is gericht op innovatie en is een echte out of the box denker;
- Mag beginnend toezichthouder zijn;
- Mag met frisse blik uit andere sector komen waardoor hij/zij zich kan verwonderen.

De ideale kandidaten
De ideale kandidaten zijn gericht op samenwerking, hebben hart voor de zorg en voelen zich thuis in een dynamische organisatie, waar veel aandacht is voor cliënten, medewerkers en innovatie. Persoonskenmerken zijn: senioriteit, impact, lef en ondernemerschap. De Raad van Toezicht streeft in zijn samenstelling naar diversiteit in geslacht, deskundigheid, culturele achtergrond, leeftijd en regionale binding.

Bedrijfsprofiel

Aafje is er primair voor alle ouderen met een zorgbehoefte en biedt hen het hele spectrum aan ondersteuning, zorg en behandeling: van preventief, huishoudelijke hulp, dagbesteding en welzijn tot (gespecialiseerde) wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg, intramurale zorg met en zonder behandeling en palliatieve zorg. Dit gebeurt aan huis, in huizen en in revalidatiehotels. Aafje is werkzaam in de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Capelle aan de IJssel, Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Albrandswaard, Ridderkerk en Zwijndrecht en heeft een omzet van ruim € 300 miljoen per jaar. Bij deze innovatieve zorgaanbieder werken 6.000 medewerkers en ca. 1.850 vrijwilligers. Sinds 2016 is Aafje aan het uitbouwen met haar vier kernwaarden: aandacht, verbindend, prikkelend en vakmanschap. Er is hard gewerkt aan het op orde krijgen van de kwaliteit én financiën. Dit is gelukt. Aafje is voor de derde keer uitgeroepen tot beste werkgever in de zorg. En op Zorgkaart Nederland scoort Aafje gemiddeld in 2022 een 8,4.

De grondhouding én belofte van Aafje aan medewerkers, vrijwilligers en klanten is ‘Ruimte voor jou’. Door voorspelbaar te zijn en zaken goed te regelen in de basisprocessen moet steeds meer ruimte ontstaan voor de dingen die er toe doen.

Arbeidsvoorwaarden

Het honorarium is vastgesteld op 80% van de geldende WNT norm (Klasse V voor de sector zorg- en jeugdhulp) en bedraagt in 2022 € 17.280,- per jaar.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Aafje zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 12 september 2022 tegemoet.

Aafje streeft naar diversiteit in de organisatie en nodigt nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren. De vacature staat open voor iedereen die aan dit profiel voldoet!

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum

10-08-2022

Twee leden Raad van Toezicht Aafje ( Vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close