Voor Kinderopvang 2Samen in Den Haag is Aardoom & de Jong op zoek naar twee gemotiveerde leden van de Raad van Toezicht met een kloppend hart voor kwalitatief goede kinderopvang. We zoeken kandidaten met kennis en ervaring in onderwijs/jeugdzorg of expertise op politiek bestuurlijk/financieel vlak. Heb je een brede maatschappelijke belangstelling, sta je voor kwaliteit en innovatie en weet jij kritisch toezicht te houden vanuit betrokkenheid? Dan zoeken wij jou!

Twee leden Raad van Toezicht (onderwijs & politiek bestuurlijk / financieel) - Kinderopvang 2Samen (Reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht (RvT) van Kinderopvang 2Samen bestaat uit vijf personen en houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en op het functioneren van de directeur-bestuurder. De RvT toetst of de directeur-bestuurder zich bij de beleidsvorming en- uitvoering houdt aan doelstellingen en taken. Ze ziet erop toe dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd, de financiën op orde zijn en relevante risico’s worden onderkend en in voldoende mate beheerst. De samenstelling van de RvT is zodanig dat brede kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, jeugdzorg, bestuur, organisatie en financiën is gewaarborgd. Vanwege het vertrek van het lid met expertise op het gebied van onderwijs/jeugdzorg (onderwijskundig, pedagogisch, integrale kindcentra, brede school ontwikkelingen etc.) per 1 januari 2022, is behoefte aan een opvolger die onder meer deze kennis en ervaring met zich meebrengt. Daarnaast ontstaat wegens het vertrek van het lid met politiek bestuurlijk/financiële achtergrond per 1 juli 2022, behoefte aan een nieuwe toezichthouder met expertise op dat terrein. Die zal ook deelnemen aan de Auditcommissie.

De RvT volgt de Governance Code Kinderopvang en vormt een collegiaal orgaan: ieder lid draagt verantwoordelijkheid voor alle aan de RvT toebedeelde taken. Van alle leden van de RvT wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met de doelstelling en de zorgfunctie van Kinderopvang 2Samen. Ze zijn voldoende beschikbaar om de directeur-bestuurder terzijde te staan. Daarbij verstaan ze de kunst evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand. Een delegatie van de RvT voert periodiek gesprekken met de Klantenraad en met de Ondernemingsraad.

Kennis, ervaring en persoonskenmerken

Als nieuw lid van de RvT beschik je in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

 • voldoende inzicht in de verhouding directeur-bestuurder-RvT, toegerust om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en/of zorg voor de jeugd (bijv. jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, preventie) of op politiek bestuurlijk/juridisch terrein (bij voorkeur bekendheid met de Governance Code Kinderopvang);
 • voldoende financieel-economische kennis om begrotingen en jaarrekeningen te kunnen beoordelen en actief lid van de auditcommissie te zijn (geldt voor een van de twee nieuwe leden);
 • brede maatschappelijke oriëntatie en relevant netwerk, bij voorkeur in de regio Haaglanden;
 • affiniteit met kinderopvang en daaraan verwante terreinen.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonskenmerken:

 • integer en transparant;
 • betrokken en nieuwsgierig;
 • zorgvuldig en analytisch;
 • luisterend oor en sparringpartner;
 • (zelf)kritisch, gericht op innovatie en ontwikkeling;
 • aanmoedigend, teamspeler.

Kinderopvang 2Samen

Als grootste professionele kinderopvangorganisatie in Den Haag, biedt 2Samen een scala aan opvang: kinderdagverblijven, voorschoolse opvang, tussen schoolse opvang en buitenschoolse opvang. Dit gebeurt op circa 65 vestigingen in Den Haag, maar ook in Naaldwijk en Monster. Al circa 70 jaar zetten vele professionals (momenteel circa 900) zich in voor de inmiddels ruim 7.000 kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Zo wordt aan vele kinderen een plek geboden waar zij vanuit een veilige en vertrouwde omgeving de wereld kunnen verkennen en zich kunnen ontwikkelen. 2Samen is een stichting zonder winstoogmerk en investeert constant in kwaliteit. Relevante strategische thema’s en ontwikkelingen voor de komende jaren betreffen met name de actuele dynamiek in de markt, groei met behoud van kwaliteit, organisatieontwikkeling, strategische samenwerkingsverbanden (met ketenpartners en vooral het onderwijs) en het ontwikkelen van integrale kindcentra.

Als besturingsmodel hanteert 2Samen het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model. 2Samen wordt bestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur: de directeur-bestuurder. Bij het opstellen van statuten, reglement en convenant is de Code Governance Kinderopvang van de NVTK als uitgangspunt gehanteerd. Meer informatie over de organisatie en haar vestigingen is te vinden op: www.2samen.nl

Honorering

De nieuwe toezichthouders worden door de RvT zelf aangesteld voor een periode van vier jaar. Ze ontvangen een vergoeding conform de adviesregeling van de VTOI-NVTK. Leden zijn eenmaal herbenoembaar. De RvT vergadert tenminste vijf maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is.

Procedure

2Samen wil de diversiteit binnen de Raad van Toezicht vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond); dit zal een belangrijk aandachtspunt zijn in de procedure. Bij de werving en selectie laat Kinderopvang 2Samen zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentie- en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande sollicitatiebutton.

Voor deze procedure kun je alvast rekening houden met de volgende data:

 • oriënterende gesprekken bij Aardoom & de Jong 5, 8 en 10 november
 • sollicitatiegesprekken bij 2Samen 18 en 19 november

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 12 november 2021 tegemoet.

Publicatie datum

15-10-2021

Twee leden Raad van Toezicht (onderwijs &...
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close