Voor Humanitas Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag (HDMH) is Aardoom & de Jong op zoek naar twee enthousiaste Leden van de Raad van Toezicht (RvT) met een groot hart voor de zorg. We zoeken toezichthouders met ervaring, ambitie, passie en voldoende beschikbaarheid. Heb jij brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de waarde van goede zorg en omarm jij de humanistische kernwaarden van HDMH? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Twee leden Raad van Toezicht (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor Humanitas Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag (HDMH) is Aardoom & de Jong op zoek naar twee enthousiaste Leden van de Raad van Toezicht (RvT) met een groot hart voor de zorg. We zoeken toezichthouders met ervaring, ambitie, passie en voldoende beschikbaarheid. Heb jij brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de waarde van goede zorg en omarm jij de humanistische kernwaarden van HDMH? Dan zijn wij op zoek naar jou!

HDMH ondersteunt mensen met een verstandelijke- of ontwikkelingsbeperking en/of een psychische/psychiatrische beperking.
Zij verdienen een waardevolle plek in onze samenleving. HDMH helpt hen deze plek te vinden. Dit doen zij in nauw contact met verwanten en de omgeving zoals buren, werkgevers en gemeenten. Samen kijken naar wat hen gelukkig maakt. En gaan voor een meer leefbare samenleving waarin plaats is voor iedereen. Daarbij staan de volgende kernwaarden centraal:
• Samen werken aan de ontwikkeling en invulling van de eigen regie;
• Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor andere mensen;
• Je voelt je gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.
Bij deze kernwaarden gaat het vooral om het mens zijn. Ieder individu krijgt de ruimte om zich naar eigen behoefte en vermogen te ontwikkelen om zo een volwaardige plek in de samenleving te vinden en behouden.

Algemeen
De RvT bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden, waarbij één lid wordt benoemd op voordracht van de OR en één lid op voordracht van de CCR. De Raad is het toezichthoudende orgaan van HDMH. De RvT vormt een klankbord, geeft vertrouwen en is een (positief) kritisch sparringpartner voor de bestuurder. De RvT houdt integraal toezicht op strategisch niveau, de doelrealisatie, strategische en beleidsmatige doelen van het bestuur en de middelen die het bestuur inzet en de samenhang tussen deze hoofdzaken. Het toezicht blijft niet beperkt tot het jaarlijks voldoen aan wet- en regelgeving, maar strekt zich verder uit zodat kan worden gerekend op een ethisch handelende stichting met oog voor haar maatschappelijk doel en haar belanghebbenden. De RvT functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief en ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen worden behaald, zoals vastgelegd is in de statuten. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde. Net als oog voor de politieke en maatschappelijke context waarin HDMH zich bevindt.. De RvT wil naast haar toezichthoudende taak ook waarde toevoegen aan het functioneren van de organisatie door relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen en zich als ambassadeur van HDMH op te stellen. De RvT streeft ernaar zichzelf continu te ontwikkelen en evalueert haar functioneren, als collectief en per individu. Alle leden hebben een uitstekend gevoel voor een zorgorganisatie als HDMH.


Bevoegdheden en taken Raad van Toezicht
Het doel van de Raad van Toezicht is vanuit een onafhankelijke positie toezien op het functioneren van de Raad van Bestuur, de besturingsstructuur en het functioneren van de organisatie.
De Raad van Toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden en rekent deze tot zijn verantwoordelijkheid:
• Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur en het uitvoeren van de werkgeversrol (door benoeming, beoordeling en ontslag van de (leden van de) Raad van Bestuur);
• Het naar behoren laten functioneren van het intern toezicht;
• Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
• Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen HDMH;
• Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur en het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur zoals omschreven in de statuten, het reglement RvT/RvB en in het informatieprotocol;
• Het benoemen en ontslaan van de externe accountant;
• Het toezicht houden op de wijze waarop vorm en uitvoering wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden;
• De corporate governancestructuur en de naleving van de principes van de Governancecode Zorg;
• Bewaken van de humanistische kernwaarden van de organisatie.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen HDMH. In dit kader bewaakt de Raad van Toezicht en houdt toezicht. Dit houdt tenminste in:
• De realisatie van de statutaire doelstellingen van HDMH;
• De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van HDMH;
• De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
• De financiële verslaglegging;
• De kwalitatieve verslaglegging (Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg);
• De naleving van wet- en regelgeving;
• Het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Functie eisen

Elk lid van onze RvT beschikt in elk geval over de volgende kennis, ervaring en kwaliteiten:
• Affiniteit met de doelstelling en de zorg- en dienstverlening van HDMH;
• Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring op een academisch werk- en denkniveau;
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• Het vermogen en de attitude om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan;
• Het vermogen om het beleid en het functioneren van de RvB kritisch te toetsen;
• Het vermogen om advies en toezicht als collectief uit te kunnen voeren;
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• Nieuwsgierig zijn, willen leren en authentiek in woord en daad;
• Het belang erkennen van medezeggenschap;
• Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen;
• Kennis en ervaring met transitie en transformatie van de jeugdhulp en Wmo;
• Zich willen laten leiden door (het gedachtengoed achter) de betreffende Governance Codes en in te stemmen met de humanistische grondslag;
• Bij voorkeur beschikken over politiek en bestuurlijk netwerk.

Verschillende aandachtsgebieden
Wij zoeken één lid met zorginhoudelijke deskundigheid. Daarbij is kennis over de zorg binnen de langdurige zorg, jeugdzorg, forensische zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning van belang. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die in de zorg in het algemeen en in de verstandelijke gehandicaptenzorg in het bijzonder spelen binnen genoemde uitvoeringskaders. Dit lid zal zitting nemen in de RvT op bindende voordracht van de OR.
Daarnaast zoeken wij één lid met inhoudelijk brede kennis en ervaring op het vlak van financiën en zorgvastgoed. Dat wil zeggen dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat kritisch toezicht wordt gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie.

Bedrijfsprofiel

HDMH is een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie, werkzaam binnen 30 regio’s in drie rayons in Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. Meer dan 1.400 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen ruim 3.400 mensen met een (verstandelijke) beperking en/of gedragsproblemen. De mensen van HDMH werken met veel vrijheid in een informele omgeving aan daadwerkelijk betere zorg. In samenwerking met de cliënten en hun netwerk biedt de organisatie passende zorg, zodat eenieder op basis van mogelijkheden deel kan nemen aan de samenleving. HDMH wil koploper zijn in de zorg en streeft naar zorg van wereldklasse. Het zorgaanbod is breed; voor cliënten met een licht verstandelijke beperking met bijkomende problemen, autisme en forensische zorg is het kwaliteitslabel Homerun ontwikkeld. Ook bieden we zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in kleinschalige woonlocaties. De financiering vindt plaats op basis van de Wlz, Wmo, forensische zorg, en subsidies. HDMH werkt structureel met diverse partijen zoals stichting Phusis en stichting woonzorg Lojal.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de RvT ontvangen een vergoeding voor hun tijd en inzet behorende bij de functie zoals vastgelegd in het intern statuut van HMDH. De standplaats voor vergaderingen is Nieuwegein.

Procedure

Bij de werving en selectie laat HMDH zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig tegemoet. Tot 25 mei heb je de tijd te reageren. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/ de website van Aardoom & de Jong.

Publicatie datum

01-05-2020

Twee leden Raad van Toezicht (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close