Twee leden Raad van Toezicht (Vervuld)

Vervuld

Thuisvester

Thuisvester is een woningcorporatie met ruim 17.000 VHE’s in de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Rucphen en Zundert. Het motto van Thuisvester ‘Een betaalbaar thuis voor nu én later’ vat in de kern samen waar het bij Thuisvester om gaat.

In het Ondernemingsplan 2019-2022 (Wij geven thuis) heeft Thuisvester haar missie geformuleerd:
Een betaalbaar thuis, voor nu én later.
De missie gaat over een thuis en daarmee over meer dan een huis. Het gaat over het aandeel van Thuisvester in het kunnen meedoen van mensen in de samenleving. De woningen zijn daarbij een basis. Thuisvester blijft haar woningen zo doelmatig en betaalbaar mogelijk beschikbaar houden voor haar huurders en woningzoekenden.


In het ondernemingsplan zijn de volgende basiskeuzes gemaakt:
• Bijdragen aan een duurzame wereld door de woningen energetisch uitstekend te laten presteren en/of om zo de ecologische voetstap terug te dringen;
• De klant kennen en de dienstverlening erop afstemmen. Begrijpen dat iedereen anders is en het verdient om ook zó geholpen te worden;
• Samen met partners er voor zorgen dat problemen van klanten écht het hoofd geboden worden als prettig wonen en meedoen aan de samenleving door omstandigheden minder vanzelfsprekend is.
Dit doet Thuisvester met de daarbij passende kernwaarden: lef, duurzaam en samen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het bestuur. De kerntaak van de Raad van Toezicht is om erop toe te zien dat Thuisvester zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de Raad van Toezicht beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor het bestuur en geeft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van het bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden. Twee commissarissen zijn benoemd op voordracht van de huurdersorganisaties. De raad kent drie vaste commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de maatschappelijke commissie.

Visie op toezicht en toetsingskader
De raad functioneert conform de wet, het BTIV, de statuten en het reglement Raad van Toezicht. De raad volgt in principe de Governancecode Woningcorporaties 2020 en heeft in 2019 een Visie op toezicht en bestuur vastgesteld. In samenspraak met het bestuur is/wordt een toetsingskader opgesteld. Dit toetsingskader is kaderstellend (bestuur) en richtinggevend om goed toezicht te houden (Raad van Toezicht), waarbij de wettelijke kaders randvoorwaardelijk zijn. Bij de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht worden specifieke aandachtspunten voor het komend jaar bepaald.

Samenstelling van de raad
De Raad van Toezicht oefent zijn taken uit in gezamenlijkheid. Er wordt daarom een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden. Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht Raad van Commissarissen is dat de toezichthouders gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De raad streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, etnische afkomst, opleiding en competenties.

Bij de samenstelling van de raad neemt de Raad van Toezicht in elk geval de volgende uitgangspunten in acht:
• De raad dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve besluitvorming mogelijk is;
• De leden van de raad dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de leden van) het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren;
• Er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en maatschappelijk terrein;
• De raad dient pluriform te zijn samengeteld en de leden van de raad dienen deskundig te zijn;
• De leden van de raad hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de door haar in stand gehouden onderneming.

Een lid van de Raad van Toezicht wordt in principe benoemd voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming met nog éénmaal vier jaar. De totale zittingsperiode is maximaal 8 jaar.

Functie eisen

Algemene eisen
Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban is. Elk lid dient voldoende tijd beschikbaar te hebben en binnen het team te passen.

Voor integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over helikopterview, besluitvaardig zijn en in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten een goed inzicht hebben in de rol en positie van het toezichthoudend orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Thuisvester hebben. Binnen de Raad van Toezicht dient voldoende binding met de regio aanwezig te zijn.

Het algemene persoons- en competentieprofiel van de leden van de Raad van Toezicht is:
• Betrouwbaar, integer en moreel besef;
• Authenticiteit;
• Kritisch analytisch vermogen;
• Collegiaal en teamgericht;
• Bestuurlijk inzicht;
• Helicopterview;
• Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
• Onafhankelijke oordeelsvorming;
• Inspirerend;
• Rolvast en (zelf)reflectief.

Alle leden beschikken daarnaast over de volgende kwaliteiten en vaardigheden:
• Academisch denkniveau;
• In staat als klankbord te functioneren voor het bestuur;
• Kennis van (en ervaring met) processen van besturen;
• Inzicht in strategische afwegingsprocessen;
• Kunnen bewaken van de transparantie in besluitvormingsprocessen;
• In staat te werken in teamverband;
• Een brede maatschappelijke betrokkenheid en gevoel voor wat er in de (lokale) samenleving leeft;
• Sterk in omgevingsanalyses; oog voor externe ontwikkelingen en de implicaties hiervan voor Thuisvester;
• Beschikken over relevante netwerken;
• Bestuurders kunnen beoordelen op hun persoonlijk functioneren.

Specifieke eisen
Het streven is om de Raad van Toezicht zodanig vast te stellen dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van het bestuur te functioneren.

Binnen de Raad van Toezicht zullen de volgende deskundigheden aanwezig moeten zijn:
• Governance;
• Volkshuisvesting;
• Vastgoedontwikkeling- en beheer;
• Financiën en control;
• Juridische zaken;
• Organisatieontwikkeling en HRM;
• Welzijn en zorg;
• Digitalisering;
• Marketing, communicatie, participatie.

Het is mogelijk dat bepaalde deskundigheden gecombineerd voorkomen in één persoon. Dit betekent dat bij de samenstelling van de Raad van Toezicht vooral gekeken wordt of de totale groep de bovengenoemde deskundigheden voldoende in huis heeft.

Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, het vastgestelde rooster van aftreden en de ambitie en opgave waar Thuisvester de komende periode voor staat, is gekozen om de twee vacatures open te stellen voor kandidaten met de volgende specifieke profielen:

• Financiën
Dit lid heeft:
- Een academische financiële opleiding;
- Diepgaande financiële expertise, bijvoorbeeld in de accountancy;
- Ervaring als toezichthouder
- Ervaring als bestuurder of eindverantwoordelijke in een grote complexe organisatie.
Persoonsprofiel:
- Kwaliteits- en procesgericht
- Gevoel voor urgentie en voortgangscontrole
- Senioriteit
- Beschouwend/structurerend/analytisch.

• Wonen en maatschappij
Dit lid is een maatschappelijk ondernemer en heeft:
- Kennis over stakeholders en hun belangen (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/hoe deze te informeren en betrekken;
- Ervaring met bewonersparticipatie;
- Een moderne visie op dienstverlening;
- Ervaring met (inter)sectorale samenwerking;
Persoonsprofiel:
- Samenwerkingsgericht/inlevend
- Onderzoekend/nieuwsgierig
- Doortastend/verbindend
- Vasthoudend
- Sociale betrokkenheid

Het lid met het profiel Wonen en maatschappij zal worden benoemd op voordracht van de huurdersverenigingen. Voor dit lid geldt het kwaliteitsprofiel huurderscommissaris:
• Heeft een duidelijke en brede oriëntatie op de maatschappelijke omgeving waarbinnen Thuisvester functioneert en haar doelgroepen daarin, om op basis daarvan voorgesteld beleid te kunnen toetsen;
• Is bereid zich op macro- en mesoniveau te verdiepen in de zaken die de huurders aangaan en/of bezighouden en toont in haar/zijn gedrag een duidelijke affiniteit met huurder- aangelegenheden, waarbij vanuit zijn/haar rol er altijd sprake dient te zijn van een kritische distantie;
• Is in staat het perspectief van de huurders en huurdersorganisaties te vertegenwoordigen in discussies. Doet dit vanuit een objectieve grondhouding, zonder last en ruggenspraak rekening houdende met de kaders waarbinnen de Raad van Toezicht dient te opereren;
• Fungeert als eerste aanspreekpunt van de Raad van Toezicht voor de huurdersorganisaties;
• Woont regelmatig een bijeenkomst van de huurdersorganisaties bij om verbonden te blijven met en betrokken te blijven bij de huurders.

Voor beide nieuwe leden geldt dat zij voldoende tijd beschikbaar moeten hebben voor Thuisvester. Binding en/of affiniteit met de regio is gewenst.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond conform de beroepsregeling bezoldiging commissarissen van de VTW.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Thuisvester zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong. De benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Thuisvester zal plaatsvinden conform de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 16 mei 2020 tegemoet.

Locatie

Oosterhout

Publicatie datum

24.04.2020

Contactpersoon

A. Cuijpers

Deel deze vacature via