REACTIETERMIJN VERSTREKEN! 

Aardoom & de Jong is voor De Schoor op zoek naar een Voorzitter Raad van Toezicht.

Voorzitter Raad van Toezicht (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN!

Aardoom & de Jong is voor De Schoor op zoek naar een Voorzitter Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht en de Directeur-bestuurder zijn verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht, een goede verantwoording daarover en, in het verlengde daarvan, voor de naleving van de governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Het wettelijk bestuur wordt ingevuld door de Directeur-bestuurder. Hij bestuurt De Schoor en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De Directeur-bestuurder heeft alle bevoegdheden die niet door de wet, statuten of regelementen aan een ander orgaan, met name de Raad van Toezicht, zijn toegekend. Hij is eindverantwoordelijk en bestuurlijk aansprakelijk.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van Directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in De Schoor en staat de Directeur-bestuurder met raad en daad ter zijde. Het toezicht omvat zowel het goedkeuren van besluiten en vaststellen van plannen van de Directeur-bestuurder, zoals bepaald in statuten of regelementen, alsook het monitoren van het functioneren van de Directeur-bestuurder van De Schoor en het indien nodig interveniëren. Hiervoor is de Raad van Toezicht aansprakelijk.

De Raad van Toezicht heeft de volgende kerntaken:
- Toezicht en controle op het bestuur van de instelling
- Toetsing van de besluitvorming Het werkgeverschap van de bestuurders
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van (klankbordfunctie) naar de bestuurders

Besturing en toezichtfilosofie De Schoor:
- De Directeur-bestuurder bestuurt de stichting; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder dit doet conform de missie van De Schoor en daarbij optimale resultaten realiseert.
- De Raad van Toezicht houdt afstand; de Raad van toezicht beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en tot de belangrijkste prestatie-indicatoren.
- De Raad van Toezicht staat de Directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd terzijde met advies.
- De Raad van toezicht is voor medewerkers, Directeur-bestuurder en omgeving zichtbaar betrokken bij de organisatie.
- De Raad van Toezicht opereert als team, in een open zakelijke sfeer en weet daarbij een kritisch, constructieve opstelling te hanteren.

Functie eisen

Algemene profieleisen leden Raad van Toezicht
Tot de rol van de Raad van Toezicht behoort denken vanuit de verschillende domeinen waarin De Schoor actief is. Hiervoor is betrokkenheid op deze domeinen bij de toezichthouders noodzakelijk. Elke toezichthouder moet affiniteit hebben met en voldoende kennis hebben van de core business van De Schoor. Binnen de Raad van Toezicht wordt voor wat betreft de samenstelling gestreefd naar diversiteit.

De voorzitter van de Raad van Toezicht beschikt evenals de leden over:
Academisch werk en denkniveau.
Minimaal affiniteit met maatschappelijke ondernemerschap in een brede welzijnsorganisatie.
Brede belangstelling voor maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen zowel binnen als buiten het werkgebied.
Gevoel voor politiek bestuurlijke context.
Weet afstand te bepalen tot de professionele organisatie.
Houdt toezicht op de uitvoering van beleidsuitgangspunten en weet de juiste vragen te stellen.
Bezit het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
Heeft kennis van ontwikkeling die het toezichthouderschap de laatste jaren doorgemaakt heeft. Hij/zij dient bereid te zijn zichzelf hierin te willen scholen.
Voor de voorzitter geldt in het bijzonder dat hij over voldoende tijd beschikt om zijn rol als sparringpartner van de directeur/ bestuurder waar te kunnen maken.

Persoonskenmerken en kerncompetenties:
Strategisch denken maar met gevoel voor de uitvoering in de praktijk.
Balans bewaken tussen kritisch volgen enerzijds en ruimte en vertrouwen bieden anderzijds.
Moed hebben om tegengeluid te geven.
Invoelend vermogen, empathie
Zelfkennis
Zelfreflectie
Onafhankelijk

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De voorzitter is:
Op enigerlei wijze verbonden met de Almeerse context van de organisatie.
Heeft kennis van, of ervaring met innovaties binnen het sociaal domein.
Heeft bewezen voorzitterscapaciteiten.
Heeft ervaring met toezichthouderschap.
Heeft natuurlijk gezag.
Een teamplayer met verbindend vermogen.

Bedrijfsprofiel

De Schoor is een ondernemende maatschappelijke organisatie die grotendeels in opdracht van de gemeente Almere het Almeerse welzijnswerk ten uitvoer brengt. Dat houdt in de praktijk in: het activeren en motiveren van mensen tot deelname aan de Almeerse samenleving. Het gaat daarbij om brede groepen in de samenleving en om deelname van jong tot oud.
De Schoor is ook de komende jaren onmisbaar als sociale stadsontwikkelaar. Iedere stad, en zeker een stad als Almere, ontwikkelt zich. Op ruimtelijk gebied is dat zichtbaar en aanwijsbaar; wegen ontstaan, wijken veranderen, plekken krijgen een bestemming. Maar ook op sociaal gebied is in het licht van de maatschappelijke tendensen aandacht en professionaliteit nodig voor de ontwikkelingen in de stad. De strategische keuzes die worden gemaakt, zijn gebaseerd op de rol en positie van De Schoor als sociale stadsontwikkelaar.

De visie van De Schoor is geworteld in zes P’s: Presentie, Preventie, Participatie, Perspectief, Passie en Partnerschap.
Een nieuw strategisch beleidsplan is recentelijk vastgesteld. De Schoor publiceert dit strategisch beleidsplan Meedoenmogelijk maken! in een tijd dat de samenleving snel en nadrukkelijk verandert. In onze huidige participatiesamenleving gaat het daadwerkelijk om meedoen. Om eigen verantwoordelijkheid, initiatief en kracht. Toch weten we dat niet iedereen als vanzelf kan meedoen. Daarvoor zijn de juiste voorwaarden, verbinding en soms ook steun nodig.
Welzijn en maatschappelijke dienstverlening zijn van steeds groter belang in een samenleving waar we minder snel ‘zorg’ inzetten en waar toch de kwetsbaarheid toeneemt. De Schoor voelt deze verantwoordelijkheid en is bereid en in staat om deze te nemen.

Een stad, en zeker een stad als Almere, is dynamisch en continu in ontwikkeling. Niet alleen in ruimtelijke zin, maar ook in sociaal opzicht. De Schoor is de sociale stadsontwikkelaar die zich, in lijn met de ambities van de gemeente Almere, richt op de versterking van de eigen kracht van mensen, aandacht heeft voor kwetsbaarheid en waar nodig ondersteuning biedt, verbindt en ruimte biedt aan bewonersinitiatieven en die inzet op preventie en vroeg signalering. De kernwaarden van waaruit onze medewerker hun werk doen, zijn: gelijkwaardigheid, ontwikkeling, doelgerichtheid, verbinding en menselijkheid. Een samenleving in verandering vraagt om een flexibele en dynamische organisatie met focus. De Schoor staat open voor initiatieven en mogelijkheden en richt zich de komende jaren op:

Dichtbij.
We zijn altijd in de buurt. We kennen de wijken en de mensen. We werken vanuit de mogelijkheden en behoeften van mensen en verbinden en ondersteunen waar nodig.

Innovatief
. We hebben de focus op specifieke groepen: jeugd, ouderen, vrijwilligers en vluchtelingen en ondersteunen hen waar nodig met inzet van vernieuwende methodieken en projecten.

Gedegen
. We zijn een betrouwbare en financieel gezonde organisatie met ervaren en gekwalificeerde medewerkers die de stad en haar inwoners zeer goed kennen.

Samen
. We werken nauw en zo nodig vanuit nieuwe structuren samen met andere organisaties in het sociale domein. De mensen en hun leefwereld zijn daarbij leidend en niet de organisatievorm.
Medio 2016 heeft De Schoor een nieuwe Directeur/ bestuurder verwelkomd.

Kerncijfers en scope:
Het werkgebied van stichting De Schoor is de Gemeente Almere.
Eind 2016 telt stichting De Schoor ongeveer 185 medewerkers, waarvan ongeveer 17% werkzaam in directie, staf en ondersteuning en de rest verdeeld over de teams Jeugd en Wijk & Welzijn.
In 2016 hebben er 173 MBO- en HBO-stagiairs stage gelopen, veelal in het kinder- en jongerenwerk.
In 2016 zijn er ruim 1.000 vrijwilligers actief vanuit De Schoor in diverse projecten en op verschillende locaties ingezet.
In 2015 had De Schoor een omzet van € 13,8 miljoen. De begroting voor 2016 bedraagt € 11,6 miljoen en de begroting voor 2017 € 12,7 miljoen.
De daling in 2016 t.o.v. 2015 wordt veroorzaakt doordat per 1 augustus 2015 het reguliere speelzaalwerk en subsidie voor- en vroegschoolse periode is overgedragen aan de kinderopvang. De hiertoe ingezette reorganisatie is inmiddels succesvol afgerond.
De toename in 2017 t.o.v. 2016 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door toename van de participatie-subsidie en de subsidie t.b.v. de combinatiefunctionarissen sport.

Arbeidsvoorwaarden

Tijdsbeslag en honorarium:
Onder normale omstandigheden komt de Raad van Toezicht zesmaal per jaar bij elkaar. Daarnaast is er elk jaar een studiemiddag.

De vergoeding voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt E 2500,- op jaarbasis.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Aardoom & De Jong. Na de voorselectie worden de curricula vitae van geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie. Op basis hiervan wordt besloten welke kandidaten worden uitgenodigd voor de selectiegesprekken.
Kandidaten worden onderworpen aan een antecedentenonderzoek

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hermien Hendrikx. Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag via onderstaande solliciteerknop. Uw reactie is welkom tot 23 januari 2017.

Locatie

Almere

Publicatie datum

21-06-2017

Voorzitter Raad van Toezicht (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close